Pavel SteigerSpolečně se podíváme především na to, co je hlavním důvodem pro evangelizaci, tedy jaká má být motivace křesťanů při zvěstování evangelia.

Zejména jde o to, abychom hlásali Boží slávu celému světu v jeho tvořivé a spasitelské moci. Dále abychom se radovali z Božího vyvoleného lidu, když mocí Ducha svatého přichází k víře v Krista a konečně abychom viděli, že ti, kdo od počátku Bohu nepatří, jsou bez omluvy proto, že odmítají Krista. V závěru si pak ukážeme Bohem ustanovené prostředky ke zvěstování evangelia.

Zdeněk KarásekMezilidské vztahy se přes vyspělost společnosti a obrovský rozmach komunikačních médií dostávají do stále větších problémů. Dochází k rozpadu tradiční rodiny, manželé nejsou schopni řešit své problémy a rozvodovost strašidelně narůstá. Rodičům se nedaří úspěšně vychovat děti. Také vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jsou často narušené. Proč je moderní společnost v těch nejužších vztazích v manželství, v rodině a na pracovišti tak nemocná? Kde se stala chyba? Proč se přes masivní podporu psychologů nedaří nalézt účinné řešení? Odpověď na tyto otázky a klíč k nápravě mezilidských vztahů lze spolehlivě nalézt v Božím slově. Svým příspěvkem přednášející poukáže na moudrost Boží, která je základem pro nápravu mezilidských vztahů. Biblický vzor pro život v rodině a na pracovišti má odrážet lásku Boží a oslavit jméno Pána Ježíše Krista.

Jaroslav KernalBoží slovo hraje v životech mnoha dnešních křesťanů stále menší roli. Lidé hledají Boží slovo na různých místech, v zážitcích, zkušenostech, na různých akcích, ale nejdou tam, kde skutečně Boží slovo je: do Písma.

Přímo z textu Božího slova si ukážeme, jak má slovo Kristovo přebývat v křesťanovi, jak se tato skutečnost projevuje v životě církve, v budování církve i jak působí v životě takového křesťana.

Táto pasáž pred nás stavia nádherné cnosti kresťanského života a ukazuje, ako majú veriaci v Pána konať voči sebe navzájom zvlášť v rámci cirkvi, ale tiež i voči ľuďom mimo cirkvi. Potreba vzájomného znášania sa a odpúšťania nám pripomína, že v tomto živote kresťan nedosiahne bezhriešnu dokonalosť a predsa sa každé jedno milované Božie dieťa musí naplno usilovať o rast v posvätení a napredovanie v poslušnosti.

Uvidíme, ako sa konanie kresťanov odvíja od ich postavenia v Kristovi. V našom texte máme zvyčajnú Pavlovskú schému: indikatív, teda skutočnosť, ktorá platí o kresťanoch, vedie ku imperatívu, teda k príkazom, ako sa majú v novom živote správať

Vyvýšenosť Krista vidíme aj na tom, že on sám je vo v. 13 vzorom, podľa ktorého kresťania majú konať. Ako On odpustil nám ochotne a úplne vo chvíli, keď sme učinili pokánie, tak aj my máme odpúšťať ochotne a úplne tým, ktorí sa voči nám previnili, ak len kedy prídu s postojom pokánia a prosbou o odpustenie.

Spoločenstvá kresťanov si len ťažko môžu priať viac než to, aby sa v nich skutkami napĺňalo toto nádherné povolanie a takto bol Kristus vo všetkom vyvýšený.

Jan SuchýMarné jsou návody světských filosofů, humanistů, psychologů či politiků na nápravu společnosti a člověka samotného. Jedině Pán Bůh odkrývá pravou podstatu problému zla přítomného v nás a kolem nás. Jaký je Boží recept na obnovu člověka? Jak se zbavit zlých vlastností a návyků? Boží slovo je nádherné a přináší odpovědi i na tyto otázky. Pojďme je společně prozkoumat, pojďme společně ke Kristu, neboť na Jeho tváři můžeme poznávat světlo Boží slávy.

Kristus proměňuje lidi od hříchu ke svobodě Božích dětí, všechny Jeho děti jsou nová stvoření s novou přirozeností. Bez rozdílu, ať jsi horník nebo lékař, ať jsi Čech nebo Filipínec. Kde je skutečné obrácení, tam je nový člověk. O tom svědčí Písmo. Musíme si však dávat pozor, jak Písmu rozumět, jak ho vykládat. Ukážeme proto také nebezpečí nesprávných výkladů oddílu z Koloským 3:5-11.

Marcus DennyList Koloským je o osobě a díle Ježíše Krista, jinými slovy je to „evangelium“ (Ko 1,13-23). Třetí kapitole tohoto listu můžeme porozumět jenom v souvislosti s tímto život dávajícím evangeliem. Kristus nás nevolá jenom k nějakému alternativnímu způsobu života, ale ke zcela novému životu. Ve verších 1-4 jsme voláni k tomu, abychom žili jako Ježíš, protože On žije v nás. Protože Kristus žije, i my žijeme. Díky Jeho poslušnosti, můžeme poslouchat i my. A protože Kristus je v nebi, tak my zde na zemi můžeme žít tak, jako bychom byli v nebi také.