Tolik mne to posiluje, že se mohu s vámi podělit o pravdu, kterou mi Duch svatý dává. Prosím, napněte své uši, protože Bible je ta nejnapínavější zkušenost jakou jsem kdy poznal. Buďte se mnou.

Prostudujme pět biblických hledisek, z kterých zřetelně vyplývá, že Ježíš Kristus je nejen Syn člověka, ale i Syn Boží, tedy narozen z panny a zplozen Duchem svatým.

První hledisko, z kterého budeme zkoumat pravost narození Ježíše Krista z panny, je Ježíšovo početí.

Zamyslíme-li se nad tímto zázrakem, nemůže zůstat neteční.

Narození Ježíšovo se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. (Mt. 1:18)

Matoušovo evangelium začíná takto: "Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova ... " a pak následuje řada pradědů, dědů a otců až po Josefa - manžela Marie. "Listina rodu" je v řečtině stejné slovo jako "Narození" v Matoušovi 1:18, který jsme právě slyšeli. Jinými slovy, jeden rodokmen - "Listina rodu" je lidský a druhý rodokmen - "Narození" je Božský. Matouš tedy jasně potvrzuje, že Ježíš Kristus byl zplozen Bohem Duchem svatým.

Podívejme se na Marii. Moc o ní nevíme, ale i to málo, co nám Bible prozradí, stačí. Můžeme bezpečně říci, že rodokmen v Lukášovi 3:23-28 je Mariin, a že její otec se jmenoval Heli. Dále můžeme říci, že Marie měla sestru, která se také jmenovala Marie, což bývalo obvyklé.

U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášová ... (Jan 19:25)

Do třetice víme, že Marie měla sestřenici Alžbětu:

Hle, i tvá sestřenice Alžběta počala ve svém stáří syna ... (Lk. 1:36)

A co nám Bible říká o Mariině povaze? Marie určitě nepocházela ze zámožné rodiny. Bůh si jí vybral. Musela to tedy být dívka podle Božího vkusu. Pracovitá, čistá a spravedlivá. Marie měla neotřesitelnou víru, vždyť s ní neotřáslo následující:

Přistoupil k ní (anděl Gabriel) a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou." Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: "Neboj se, Mária, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš ... Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?" Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní ..." Marie řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova." (Lk. 1:28-38)

Jak by se asi zachovala dnešní věřící dívka? Snad by si myslela, že jí přeskočilo a šla by k psychiatrovi. Marie se však bez sebemenšího zaváhání podrobila oznámení, které bylo nesmyslné i pro ni - vždyť nežila s mužem! Jen člověk s neotřesitelnou vírou přijme zdánlivě nesmyslné. Noe také budoval koráb, což se zdálo být úplné bláznovství.

Marie byla odvážná. Víte, co znamenalo v židovské kultuře smilství? A ještě k tomu s následkem? Co si myslela? Jak odůvodní své těhotenství Josefovi a lidem? Jenom víra dodá odvahu i před případným ukamenováním. Když už těhotná Marie navštívila svou sestřenici Alžbětu, tak velebila Boha.

Duše má velebí Pána a můj Duch jásá v Bohu mém Spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno. (Lk.1:46-49)

Z tohoto díkuvzdání Bohu vyplývá, že Marie byla nejpožehnanější žena. Zdůrazňuji žena, protože Marie byla normální člověk, zplozená normálním otce Helim, a narozena normální ženě, takže podléhala hříchu jako každý jiný smrtelník. Vždyť Marie sama řekla: "Můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli ..." Marie potřebovala Spasitele jako kterýkoliv jiný hříšník, jinak by v Božím slově lhala. Navíc, Ježíš přišel v podobnosti hříšného těla, které zdědil po normální smrtelné, ale nejpožehnanější ženě. Vždyť by nás ani potom nemohl spasit, kdyby byl narozen mimo hříšné lidstvo. Marie měla víru, Marie žila tím, v co věřila. Marie svým podrobením potvrdila duchovní celistvost.

Podívejme se nyní na její zasnoubení s Josefem. O Josefovi víme také málo. Název jeho povolání v řečtině znamená tesař nebo zedník. Patrně stavěl domy, takže byl obojí. Zřejmě byl stejně chudý jako Marie. Kdyby byl bohatý, tak by si při útěku do Egypta mohl dovolit spřežení místo oslíka. Josef byl spravedlivý a bohabojný:

Její muž byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit jí potají. (Mt. 1:19)

Josef nebyl pomstychtivý, byl spravedlivý Boží služebník. V tomto verši je zajímavé, že je Josef nazván Mariiným mužem, i když v předešlém verši stojí "Marie byla zasnoubena Josefovi." V židovské tradici bylo zvykem, že svatba měla dvě fáze. První kiddušin byla zkušební smlouva, během které se manželé nesměli stýkat a byli pod přísným rodičovským dohledem. Pár byl už právoplatně oddaný. Kiddušin trval 12 měsíců, aby bylo zaručeno panenství nevěsty a vyloučeno narození nemanželského dítěte. Kdyby byla smlouva během kiddušinu porušena, následoval rozvod. Druhá fáze svatby byla huppa. To byla oslava konce kiddušinu, my bychom řekli vlastní svatba, která obyčejně trvala sedm dní, po níž se manželé tělesně sblížili.

Marie byla zastíněna Nejvyšším v první fázi manželství, v kiddušinu. Proto byla už Josefovou manželkou a Josef jejím právoplatným mužem, přestože se ještě tělesně nepoznali, jak potvrzuje následující verš:

Ale nežili spolu, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš. (Mt. 1:25)

Prozkoumejme nyní Gabrielovo zjevení překvapené Marii:

Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do Galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny byla Maria. Buď zdráva milostí zahrnutá, Pán s tebou.

Nikdo menší než sám Gabriel se zjevil Marii. Marie byla obyčejná venkovská dívka, dnes bychom řekli z venkovského zapadákova. A právě v tomto vysmívaném zapadákově, Nazaretě, se objevil sám Gabriel. Ne ve významném náboženském kulturním centru Jeruzalémě. Jako by se Gabriel objevil ve Lhotě místo v Praze. Nepotvrzuje to snad pravost Božího slova? Člověk by si vymyslel Boží původ jedině v Jeruzalémě, New Yorku nebo v Praze, nikdy ne na "hornom konci." A Gabriel v této nazaretské Lhotě obyčejné dívce oznámil nejvýznamnější novinu všech dob:

Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. (Lk. 1:31-33)

A tak Marie porozuměla, co se jí přihodilo. Ale co chudák Josef? Když přišel na to, že je Marie těhotná, musel být šokován. Vždyť ji znal jako čestnou dívku a nevěrnost byla určitě to poslední, co by od Marie očekával. Josef musel být rozrušen, vždyť věděl, že smilstvo jeho předci trestali smrtí ukamenováním. S tímto vědomím a v takovém kulturním prostředí Marie otěhotněla.

Vyprávějte lidu, že je dívka těhotná, aniž by poznala muže. Osobně bych tomu také nevěřil. Kdybychom tehdy žili, snad bychom už zvedali kamení, protože Mojžíšovy zákony byly v živé paměti. Ale Duch svatý započal život Pána Ježíše v Marii a neopustil ji.

Dnes jsme si objasnili pravost narození Ježíše Krista z panny z hlediska Jeho početí.

Pro dnešek se s vámi loučím. V příštím pořadu si povíme o dalších hlediscích, podle kterých bezpečně víme, že se Ježíš narodil z panny. Těšme se společně na toto úžasné studium a poznání, které nám dává jistotu spasení spočívající v Bohu Ježíši Kristu a ne v člověku.