Zápas o duši č. 126 Důležité

Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 126

Reformace č. 41 Důležité

Reformace č. 41

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

„Proste, a bude vám dánoj hledejte a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“(Mt 7,7-8)

7-8: Lidem nemůžeš vždy mluvit o Božích věcech, ale Bohu ano. „Proste, hledejte, tlučte“; ať je vaše modlitba věcná, ať sílí, ať se drží předmětu, o který žádáte. Dostat dárek je jednoduché. Najít poklad je více namáhavé; ale vejít do paláce je ze všeho nejlepší. Každý druh modlitby je zaznamenán, přijat a bývá odměněn podle toho, oč prosíme. Zaslíbení je pro všechny, kteří jsou poslušní předpisů. Boží předpisy vylučují naši přehnanou starostlivost, o čemž byla řeč v předešlých kapitolách. Povzbuzují nás, abychom se drželi směrnic o dávání a neodporování tak, aby ten, kdo dostává, oč žádal, rád dal i bližním, kteří ho žádají. Co víc, dává i těm, kteří ho nepoctivě žádají. Přijímáme z tak štědrých zásobáren, že ani my nemusíme lakotit ani se dohadovat. Pane, pomoz mi, když jsem pracoval, snažil se, upřímně se modlil, hledal a tloukl, abych brzy přetékal chvalozpěvy.

Charles Spurgeon (1835-1892) 


Demografická revoluce - Křesťanova odpověď na uprchlickou krizi


Hostu nebudeš škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi. (Ex 22,20)

Jaká jsou fakta a síly za současnou uprchlickou krizí? Co přinese budoucnost? Jak bychom měli jako křesťané reagovat?

Priority

Hlavní je, aby hlavní priorita byla trvale prioritou hlavní. Naší největší prioritou na zemi je přikázání milovat Boha celým svým srdcem, duší, myslí a silou, a milovat bližního jako sebe sama. „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Matouš 6:33). Naše nejvyšší ambice je shrnuta ve slovech Velkého poslání, kde nám Pán Ježíš Kristus říká: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,18-20). Kristovo poslední přikázání musí být naším prvořadým cílem.

Zápas o duši č. 125

Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 125

Je skutečně tím, co nás rozděluje osoba Jana z Husince?

Motto: Protož, věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž jest odloučení věčné od milosti Boží… (Výklad víry 1412)

Ďáblova misie prostřednictvím zábavy

Úloha Církve - zábava nebo evangelizace?

Každá doba si žádá své vlastní svědectví. Aby byl strážný shledán věrným svému Pánu a městu svého Boha, musí si pečlivě všímat znamení časů a podle toho klást na své svědectví důraz. Co se týče svědectví pro dnešní dobu, nemůže být pochyb. V táboře, jehož členové prohlašují, že patří Pánu, se vyskytuje zlo tak hrubé, tak nestoudné ve své opovážlivosti, že i duchovní muži s tím nejslabším zrakem si ho mohou jen stěží nevšimnout. Během několika posledních let se vyvinulo abnormální, pro zlo nevídanou rychlostí. Působilo jako kvásek, dokud neprokvasilo celé těsto.

Historie o těžkých protivenstvích církve české

Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstíSumma historie o protivenstvích církve české, hned od počátku jejiho na víru křesťanskou obrácení (to jest od léta 894. až do léta 1632.) zběhlých.

Knihou krve a slzí, bolu a hoře, bylo by lze věru nazvati truchlivou tuto knížku o českých mučednících evangelia. Jsou v ní místa, bylo pěkně pověděno, při nichž se sevře bolem každé české srdce. Jsouť jejím předním obsahem nevýslovné hrůzy Bílé hory a je psána bratrskými vyhnanci v dvanáctém roce po neblahém 8. listopadu 1620.

Přihlásit se k odběru Reformace.cz RSS