Nepřehlédněte

 • Reformace č. 70

  Duben 2020 | Ročník 8 | Číslo 70

  Pro církev reformovanou a stále se reformující.

   


  PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML


  Nekonečná láska

  Dnes ráno naše touhy směřují k tomu, abychom rostli v poznání Pána Ježíše. Tato poznání bylo dokonalé dávno předtím, než jsme o něm měli sebemenší tušení. Dříve, než jsme se narodili, měli už místo v jeho srdci. Když jsme byli jeho nepřáteli, už nás znal se vší naší bídou a špatností. Když jsme hořce plakali v zoufalém pokání a viděli jsme ho jenom jako soudce a vládce, díval se na nás jako na své milované bratry. Nikdy neudělal chybu ohledně svých vyvolených, ale vždycky jim prokazoval svou nekonečnou náklonnost. „Pán zná ty, kdo jsou jeho“ (2Tm 2,19).

  Charles Haddon Spurgeon

Zápas o duši

Je váš sbor doktrinálně zdravý?
V jistých kruzích je dnes cítit tlak na doktrinální zdraví. Sbory užívají výrazy jako: „To je celkem zdravý (nebo silný) sbor.“ Nebo: „Doktrinálně...
Evangelikální synkretismus: Hledající versus hříšník
Je možné, aby duchovně neznovuzrozený člověk odrážel odlesk Boží nádhery, která ho přitahuje k Bohu, nebo je zcela ztracen v mravní zkaženosti...
Co je transgenderová problematika a jak by na ni měl křesťan reagovat?
Nikdo nemůže ignorovat současné dovolávání se práv ze strany transsexuálů.Očekává se, že jak britská, tak skotská vláda projedná v ...
Duchovní týrání v manželství (2. část)
V první části jsme se podívali na zranění způsobená ženám, jejichž manželé používají Písmo tak, aby je jeho prostřednictvím ovládali a...
Sedm modliteb za lidi, které milujete
Co je nejčastěji náplní vaší modlitby za lidi, které milujete nejvíce? Tato otázka o nás (a našich modlitbách) odhaluje nepříjemně mnoho.Zaprvé,...
Nebesa vypravují o Boží slávě (Ž 19,2)
Edward Hitchcock (1867)Vynikající svatí lidé starých dob byli velmi bdělými pozorovateli přírody i jejích jevů. V každé příhodě spatřovali Boží...
Rozpolcené moře
Genesis 1: Mýto-poetický text nebo zjevené Boží slovo?Hebrejštinu neovládám. První kapitolu Bible si však mohu přečíst – kromě češtiny – i v...
Ježíš Kristus navždy změnil svět
Změnil letopočetJeho vtělení a narození se staly počátkem nového letopočtu. Od té doby se změnil datovací mechanismus měření času. Celý svět...
Rozjímání nad Božím slovem
… nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý...

Reformace

 • Koronavirus a my
  Zamyšlení o současné situaci s koronaviremCo se to vlastně děje a pročSituace, ve které jsme se všichni ocitli a která výrazně zasáhla naše životy, je výjimečná a pozoruhodná v tom, že zasáhla úplně celou naši společnost a dokonce v podstatě stejným způsobem celý svět. Skutečnost, že na světě jsou války a konflikty, v nichž umírá velké množství lidí a které přinášejí obrovské utrpení, nespravedlnost, brutalitu a nesmírnou bolest, se nás až tak moc nedotýká, pokud to není v naší zeměpisné...
 • Bůh naplňuje své Slovo (Gn 29,30-30,24)
  Bůh je věrný a jedná s námi. Vychovává nás jako své milované děti. Někdy nerozumíme jeho výchově, až příliš často se jí vzpíráme a nechceme se poddat pod mocnou ruku Boží, ale Bůh je velmi trpělivý a nevzdává to s námi.…vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. (Ž 23,2-3)Bůh se vždy oslaví na našich životech. To ale vůbec neznamená, že všechno, co děláme, je k Jeho slávě. Často to tak vůbec není. Ale Bůh nás trpělivě vede k tomu, abychom...
 • Víra i ve smrti (Žd 11,20-22)
  Puritáni mívali ve zvyku klást důraz na to, jak je důležité, aby se člověk dobře rozžehnal s tímto světem. Toužebně očekávali spolu s apoštolem Pavlem, že „jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí“ (Fp 1,20). Matthew Henry napsal (Matthew Henry’s Commentary [Revell], sv. 6., s. 9461): Jakkoli je milost víry k všestrannému užitku v průběhu celého našeho života, přesto je zvláště užitečná, když umíráme. Víra konečně stojí před svým největším úkolem: pomoci věřícím...
 • Charakter milosti (Tt 2,11)
  Milost je naprostým základem našeho spasení – milostí jsme spaseni skrze víru (Ef 2,8). Když Petr mluví o spasení Židů i pohanů, když vysvětluje, jak ho Bůh použil ke zvěstování evangelia pohanům, aby byli spaseni, říká:Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše. (Sk 15,11)Jsme spaseni milostí, jsme spaseni z milosti, byla nám dána milost, milost pracuje a působí v našich životech, jsme proměňováni od slávy k slávě milostí za milostí. Proto když mluvíme o...
 • Kristova ochota pomáhat
  Jedním z úmyslů apoštola při psaní listu Židům bylo posílit víru těch, kdo byli bolestně zkoušeni a chvěli se. Ze stejného důvodu psal i těm, kdo byli slabí v milosti.„Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.“ (Žd 2,18)Metodou, kterou zvolil pro dosažení tohoto cíle, bylo vykreslit před jejich zraky vše přesahující dokonalost Krista s Jeho dobrou vůlí vůči lidským synům. V celé šíři dává na odiv dokonalosti Jeho osoby, Jeho úřadů a Jeho díla....
 • Zvyk modlit se je znakem opravdového křesťana
  Ti, kdo se modlíZnovu se ptám, jestli se modlíš, protože má-li člověk ve zvyku se modlit, je to jedním z nejjistějších známek toho, že je opravdovým křesťanem.Všechny Boží děti na zemi se v tomto ohledu podobají. Od chvíle, kdy jejich víra povstala k životu a stala se skutečnou, se modlí. Jako je prvním znakem života novorozence při jeho příchodu na svět skutečnost, že dýchá, tak je první činností mužů a žen, kteří se znovu narodí, modlitba.To je jeden z běžných znaků všech...

Teologie

 • Skutečný virus
  Všude kolem nás je mnoho lidí v panice, kterou navíc podpořily mediální zprávy o opatřeních, které jsou oznamovány vládou téměř co hodinu. Všichni víme, že to všechno se děje kvůli boji s koronavirem. A neděje se to jen u nás, ale v celé Evropě a na celém světě. V tomto článku nebudu...
 • Koronavirus – otázky a odpovědi
  Poznámka redaktora The Gospel Coalition (odkud je článek převzatý):Kromě toho, že je Dr. Miguel Núñez pastorem v Mezinárodním baptistickém sboru v Santo Domingo, pracuje také více než 35 let jako lékař v oblasti vnitřního a infekčního lékařství. Působil také jako docent na Mount Sinai School...
 • Vděčnost navzdory okolnostem
  Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1Te 5,16-18)Byli jsme vykoupeni a vysvobozeni z přicházejícího Božího hněvu. Beránek Boží za nás zaplatil svým vlastním životem na kříži Golgoty. To je evangelium, kterým Bůh...