Reformace č. 36 Důležité

Reformace č. 36

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

Už z výroků svatých jasně vyplývá, že svatá církev obecná je počet všech předurčených a Kristovo mystické tělo, jehož on je hlavou, a Kristova nevěsta, kterou pro své tak veliké milování vykoupil svou krví, aby byla jeho slavným vlastnictvím až do konce, bez vrásky hříchy smrtelného a poskvrny hříchu všedního, ale aby byla svatá a neposkvrněná a navždy objímala ženicha Krista. 

Jan Hus, O církvi, z kap. 1


 

e-kniha

Noemova archa Důležité

„Vírou dostal Noe pokyn ohledně toho, co ještě nebylo vidět, a v bázni Boží připravil koráb k záchraně svého domu. Skrze svou víru odsoudil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je na základě víry.“  Židům 11,7 - ČSP

Apoštol prohlašuje, že koráb je významným předobrazem Kristaanswersingenesis.com

„Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země: od lidí až po zvířata, po plazy a nebeské ptactvo, všechno bylo smeteno ze země. Zachován byl pouze Noe a to, co s ním bylo v arše.“ (Genesis 7,23)

V době před potopou, kdy se člověk dožíval více jak 900 let, bylo velikým pokušením zapomínat na smrt. Byla zde církev, ano, ale uzavíráním sňatků s hříšným světem se zkazila a nakonec téměř vyhynula. Toto byl první názorný příklad fatálního následku příliš těsného spojení církve se světem. Tak byl Boží Duch vypuzen a zavládla povšechná zhýralost. „I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý.“ (Genesis 6,5).

Zápas o duši č. 124 Důležité

Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 124

4. Sola Scriptura & Kristus Důležité

nothing

Co je to láska?

 

Láska je ochotná si bez netrpělivosti nebo hněvu zkomplikovat svůj život kvůli potřebám a zápasům druhých.

Láska je aktivně bojuje s pokušením být kritický a odsuzovat druhé a zároveň hledá způsoby, jak povzbuzovat a chválit.

Láska je rozhodnutá den co den odolávat zbytečným konfliktům, které pocházejí z drobných nedopatření nebo jsou reakcí na banální poklesky.

Láska je láskyplně upřímná a pokorně vlídná v každém nedorozumění.

Láska je více odhodlaná usilovat o jednotu a porozumění, než o vítězství, obviňování druhých nebo prosazení vlastního práva.

Ďáblova misie prostřednictvím zábavy

Úloha Církve - zábava nebo evangelizace?

Každá doba si žádá své vlastní svědectví. Aby byl strážný shledán věrným svému Pánu a městu svého Boha, musí si pečlivě všímat znamení časů a podle toho klást na své svědectví důraz. Co se týče svědectví pro dnešní dobu, nemůže být pochyb. V táboře, jehož členové prohlašují, že patří Pánu, se vyskytuje zlo tak hrubé, tak nestoudné ve své opovážlivosti, že i duchovní muži s tím nejslabším zrakem si ho mohou jen stěží nevšimnout. Během několika posledních let se vyvinulo abnormální, pro zlo nevídanou rychlostí. Působilo jako kvásek, dokud neprokvasilo celé těsto.

Slovo od Pána? Posouzení moderního daru proroctví

Potřeba prověřovat proroky

Slovo prorok pochází z řeckého profétés, což znamená „mluvit v zastoupení“ nebo být „mluvčím“. Prorok je tedy mluvčím za Boha. A když někdo tvrdí, že má dar proroctví, nebo tvrdí, že má slovo od Pána, a přesně to oni tvrdí, pak minimálně v té chvíli prohlašují, že jsou Božími mluvčími.

V průběhu dějin se objevilo mnoho lidí, kteří tvrdili, že jsou proroky, že mluví za Boha. Ale všichni křesťané – ať už charismatici nebo cessationisté – by se shodli na tom, že alespoň někteří z těchto proroků skutečně byli lživí proroci.

Historie o těžkých protivenstvích církve české

Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstíSumma historie o protivenstvích církve české, hned od počátku jejiho na víru křesťanskou obrácení (to jest od léta 894. až do léta 1632.) zběhlých.

Knihou krve a slzí, bolu a hoře, bylo by lze věru nazvati truchlivou tuto knížku o českých mučednících evangelia. Jsou v ní místa, bylo pěkně pověděno, při nichž se sevře bolem každé české srdce. Jsouť jejím předním obsahem nevýslovné hrůzy Bílé hory a je psána bratrskými vyhnanci v dvanáctém roce po neblahém 8. listopadu 1620.

Přihlásit se k odběru Reformace.cz RSS