Nepřehlédněte

 • Když uvažujeme o tom, zda je křesťanství pravdivé, vše závisí na tom, zda Ježíš vstal z mrtvých. Na životech křesťanů se dodnes projevuje, že vzkříšení stále mění lidi. Strach mění v lásku, zoufalství v radost. Vzkříšení mění lidi  z duchovně mrtvých na živé Bohu.

Zápas o duši

Ohlasy čtenářů
Dobrý den,děkuji za nabídku Vašich knih. Dostala jsem knížku Ze stínu smrti do světla života jako přílohu svého časopisu Zápas o duši. Hned jsem ji...
Může znovuzrozený křesťan ztratit spasení?
Biblická odpověď na otázku je zřejmá; jasné, důrazné, radostné a slavné „ne“. Znovuzrozený člověk, který přešel ze smrti do života, nemůže být...
Můžeme důvěřovat Evangeliím? II.
V předchozím čísle IDEY jsme publikovali první část recenze knihy a také přednášky Petera C. Williamse s názvem „Můžeme důvěřovat evangeliím?“. V...
Pokračující dílo Kristovo
„Kristovo dokonané dílo“ je jednou z nejvzácnějších doktrín protestantů. Když Kristus zemřel na kříži, vykonal vše potřebné, aby nás zachránil pro...
Spojenci ukrytí v lidském srdci
Jednoho teplého, prašného dne kolem poledne procházel Ježíš s učedníky samařským územím. Unaven cestou usedl u Jákobovy studny, zatímco učedníci...
Proměňující milost v manželství (manželka) IV.
Písmenko R (RESTORE) – VEĎ svého manžela zpět, když zbloudí od Pána. Rád bych se na chvíli zastavil u slov apoštola Petra:Stejně i vy ženy,...
Hledání jistoty
V průběhu let za mnou chodili křesťanští přátelé s celou škálou otázek a problémů. Ze všech osobních problémů, které se mnou sdíleli, vyvstal jeden,...
Námitky proti vytrvalosti svatých
Je možné, aby spasený člověk ztratil spasení?Vyvolení a odpadnutí se vzájemně vylučujePodívejme se nejdříve na řadu veršů hovořících o jednotlivcích...
Věčný život (1J 5,11–13) - Janovy testy víry
Když člověk prochází 1. Janovým listem, je doslova přemožen velikostí Božího svědectví, které Bůh vydává jak v historii, tak i dnes a denně o svém...

Reformace

 • Klamavost hříchu
  Hřích má svůj původ ve falešném pohledu na věc. Naši prapůvodní rodiče by nikdy nezhřešili, kdyby nebyli oklamáni pokušitelem. Eva viděla, že zakázané ovoce je překrásné a je dobré k jídlu, tedy chutné a výživné. To byl podvod. Toto ovoce, ať už byla jeho chuť jakákoliv, nikdy nebylo určeno k tomu, aby sytilo. Bylo určeno ke zkoušce, nikoliv k jídlu. Ale tím největším klamem arcisvůdce, jemuž naše pramáti čelila, bylo to, že když to sní, stane se moudřejším a bude znát dobré i...
 • Zlomen Bohem (Gn 32,1-33)
  V našem výkladu knihy Genesis jsme se z Boží milosti dostali do třicáté druhé kapitoly. Ve dvacáté páté kapitole se Izákovi narodila dvojčata – Jákob a Ezau. Tam někde začíná náš příběh – resp. příběh Jákoba. Jákob byl druhorozeným z obou dvojčat, přesto měl podle Božího slibu dostat požehnání Abrahamovo a svým způsobem se tak stát prvorozeným. Bůh tak od začátku ukazuje, že nezáleží na tělesném narození, nezáleží na původu ani sociálním postavení, nezáleží na věku ani na tom,...
 • Víra, která vítězí a obrací (Žd 11,30-31)
  John Gardner napsal: „Stojíme před řadou obrovských příležitostí – geniálně zamaskovaných za neřešitelné problémy.“ (Zdroj neznámý.) Před jakými zamaskovanými příležitostmi dnes stojíte? Někteří lidé uvěřili v Krista jako ve svého Spasitele, stojí ale před zamaskovanou příležitostí v podobě nějakého tvrdošíjného hříchu, který je neustále sráží na kolena. Slibují Bohu, že už to víckrát neudělají, a opět a opět selhávají. Jiní jsou pohlceni problémy v manželství nebo s dětmi. Nevidí před sebou...
 • Zachraňující milost vychovává (Tt 2,12)
  [Ukázala se Boží milost, která] … vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní… (Tt 2,12)Milostí jsme spaseni. Tato milost se zjevila a tato milost zachraňuje. Je to milost, která zachraňuje všechny lidi. Kontext nám jasně ukazuje, že se Bible tady neučí univerzalismus, ale tvrdí, že nikdy nikdo nebyl ani nebude zachráněn jinak, než milostí, tedy že všichni lidé, kteří jsou zachráněni, všichni spasení, jsou zachráněni jenom milostí.Milost, o které mluvíme, je...
 • Kristovo odpočinutí
  Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Mt 11,28)Ve svém kázání na tato slova John Newton zdůraznil:„Účinek evangelia lze přirovnat k útočištným městům v Izraeli. Bylo obecně ctí a výsadou, že měli takové Bohem ustanovené svatyně, ale skutečnou jejich hodnotu poznalo a pocítilo jen několik málo jedinců. Jen ti, kdo se ocitli v situaci, kvůli které byla tato města k dispozici, je dokázali řádně ocenit. Stejné je to s ...
 • Svědomitost v modlitbě: Tajemství svatosti
  Obrovský rozdílPtám se, jestli se modlíš, protože svědomitost v modlitbě je tajemstvím výjimečné svatosti. Mezi opravdovými křesťany existuje beze sporu obrovský rozdíl. Mezi tím nejpřednějším a nejposlednějším v Boží armádě je ohromná mezera.Všichni bojují stejný dobrý boj, ale někteří bojují mnohem udatněji než jiní. Všichni konají Pánovo dílo, ale někteří mnohem víc než jiní. Všichni jsou světlem v Pánu, ale někteří září jasněji než ostatní. Všichni běží stejný závod, ale...

Teologie

 • Skutečný virus
  Všude kolem nás je mnoho lidí v panice, kterou navíc podpořily mediální zprávy o opatřeních, které jsou oznamovány vládou téměř co hodinu. Všichni víme, že to všechno se děje kvůli boji s koronavirem. A neděje se to jen u nás, ale v celé Evropě a na celém světě. V tomto článku nebudu...
 • Koronavirus – otázky a odpovědi
  Poznámka redaktora The Gospel Coalition (odkud je článek převzatý):Kromě toho, že je Dr. Miguel Núñez pastorem v Mezinárodním baptistickém sboru v Santo Domingo, pracuje také více než 35 let jako lékař v oblasti vnitřního a infekčního lékařství. Působil také jako docent na Mount Sinai School...
 • Vděčnost navzdory okolnostem
  Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1Te 5,16-18)Byli jsme vykoupeni a vysvobozeni z přicházejícího Božího hněvu. Beránek Boží za nás zaplatil svým vlastním životem na kříži Golgoty. To je evangelium, kterým Bůh...