Reformace č. 38 Důležité

Reformace č. 38

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

„Nedávejte psům co je svaté, neházejte perly před svině, nebo je nohama pošlapou, otočí se a roztrhají vás.“ (Mt 7,6)

Když vidíme, že lidé nejsou ochotni přijmout čisté a veliké Boží pravdy, nepředkládejme je před ně. Takoví jsou podobni obyčejným „psům“. Když jim předložíte svaté věci, cítí se popuzeni, „otočí se a roztrhají vás“. Svaté věci nejsou pro posměvače. Jsou venku, jim není dovoleno vejít do svatého města. Když jsi uprostřed neřestných, kteří jsou podobni sviním, nevynášej drahocenná tajemství víry, neboť oni jimi pohrdnou a nohama je „pošlapou“. Nedej příčinu ke zbytečnému útoku na sebe nebo na vznešené pravdy evangelia. Nenáleží ti soudit, ale nejednej bez posouzení. Nezařazuj lidi mezi „psy a svině“, avšak když se jim sami podobají svým jednáním, nedávej jim příležitost, aby ti ukázali svůj zlý charakter.

Svatí nemají být hlupáčci! Nemají být soudci, ale nemají také být blázny. Velký Králi, Tvoje předpisy vyžadují mnoho moudrosti! Potřebuji Tebe, nejen abys má ústa otevřel, ale také, abys mi je někdy držel zavřená.

Charles Spurgeon


 

e-kniha

Mistr Jan Hus – Za Boží pravdou stát Důležité

Upálení M. J. Husa

Proč se dnes ještě zabývat podrobnostmi ze života středověkého kněze? Důvodem je zcela jistě to, že Hus se svou smrtí v Kostnici stal někým významným a nevymazatelným. Svým životem a obzvláště svou smrtí příliš vystupuje do popředí, než aby mohl být zapomenut. Jako k takovému k němu sotvakdo mohl či může zůstat lhostejný. Ani my v dnešní době k němu ještě nejsme zcela lhostejní, vždyť se dostal mezi 10 největších Čechů, i když si s ním často nevíme rady a nechápeme jeho význam. Když se podíváme do historie, vidíme, že s Husem se nějakým způsobem znovu a znovu vypořádávalo mnoho různých skupin lidí. Buď ho pravověrně následovali nebo se pokusili ho odsoudit či jeho význam zlehčit nebo si ho přisvojili po své vlastní potřeby a zájmy. Ještě minulý, komunistický, režim Jana Husa hojně využíval, protože stál o charakterní vzory a hrdiny, a těch skutečných měl pohříchu málo.

Zápas o duši č. 125 Důležité

Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 125

Reformace č. 37

Reformace č. 37

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

„Nezkušený jím zmoudří.“ (Ž 18,8)

Apoštol Pavel v epištole Efezským 1,8 líčí obrácení a celé dílo v nás vykonané tím, že člověk byl učiněn moudrým. V Písmě, jak se s tím obvykle setkáváme, je to vyjádřeno slovy „obrácení duše“ a „proměna prostých v moudré“. Počátek obrácení a ponenáhlý vzrůst milosti je vyjádřen tím, že moudrost vstupuje do srdce člověka. „Vstupuje-li moudrost v srdce tvé“ a pokračuje stále ve svém díle (netoliko v hlavě, protože tak by mohl člověk mít to vše a přece být nakonec bláznem), ale vstoupí-li do srdce a připoutá-li k sobě veškerou lásku a je-li „moudrost příjemná tvé duši“, pak jsi skutečně obrácen. Teprve tehdy, když Bůh otevře tvé srdce a naplní je moudrostí, vejde do něho a učiní tě moudrým.

Thomas Goodwin (1600-1680)


 

e-kniha

Je skutečně tím, co nás rozděluje osoba Jana z Husince?

Motto: Protož, věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž jest odloučení věčné od milosti Boží… (Výklad víry 1412)

Odpověď Jana Husa na bohoslužbu smíření v týnském chrámu

 

20. června 2015 proběhla na základě iniciativy arcibiskupa římskokatolické církve Dominika Duky a předsedy Ekumenické rady církví (a předsedy Církve bratrské v jedné osobě) Daniela Fajfra bohoslužba smíření. Bohoslužba proběhla v kostele Panny Marie před Týnem v Praze na Staroměstském náměstí. Ve vyjádření obou hlavních iniciátorů čteme:

Ďáblova misie prostřednictvím zábavy

Úloha Církve - zábava nebo evangelizace?

Každá doba si žádá své vlastní svědectví. Aby byl strážný shledán věrným svému Pánu a městu svého Boha, musí si pečlivě všímat znamení časů a podle toho klást na své svědectví důraz. Co se týče svědectví pro dnešní dobu, nemůže být pochyb. V táboře, jehož členové prohlašují, že patří Pánu, se vyskytuje zlo tak hrubé, tak nestoudné ve své opovážlivosti, že i duchovní muži s tím nejslabším zrakem si ho mohou jen stěží nevšimnout. Během několika posledních let se vyvinulo abnormální, pro zlo nevídanou rychlostí. Působilo jako kvásek, dokud neprokvasilo celé těsto.

Historie o těžkých protivenstvích církve české

Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstíSumma historie o protivenstvích církve české, hned od počátku jejiho na víru křesťanskou obrácení (to jest od léta 894. až do léta 1632.) zběhlých.

Knihou krve a slzí, bolu a hoře, bylo by lze věru nazvati truchlivou tuto knížku o českých mučednících evangelia. Jsou v ní místa, bylo pěkně pověděno, při nichž se sevře bolem každé české srdce. Jsouť jejím předním obsahem nevýslovné hrůzy Bílé hory a je psána bratrskými vyhnanci v dvanáctém roce po neblahém 8. listopadu 1620.

Přihlásit se k odběru Reformace.cz RSS