Nepřehlédněte

 • Tématem letošní Biblické konference je Víra v nejisté době. Minimálně z jednoho úhlu pohledu jde o velmi dobře vybrané téma, protože vede naše soustředění na víru, a ne na nejistou dobu. Víra soustředěná na Krista je jediný způsob, jak můžeme obstát před naším Bohem, Pánem nebes i země, soudcem živých i mrtvých. Jak vypadá víra v nejisté době? Chtěl bych se spolu s vámi podívat, jak vypadá křesťanova důvěra Bohu v otázce dávání. 

Zápas o duši

Bůh, zdroj veškerého dobra
Ach, Pane, který obýváš věčnost,nebesa vypravují o tvojí slávě,země o tvém bohatství,vesmír je tvým chrámem.Tvá přítomnost naplňuje nekonečnost,...
Úloha biblických jazyků v reformaci
 V roce 1524, necelých sedm let poté, co Martin Luther (1483–1546), otec celosvětové církevní reformace, vyvěsil svých 95 tezí, píše radním...
Thomas Goodwin a Benjamin Palmer - Co se děje, když se modlím?
I. O autorechBenjamin Morgan Palmer (1818–1902) se narodil v jihokarolínském městě Charleston. Jeho život je charakterizován silným zájmem o...
V šesti dnech (1. část)
Obáváte se, že se do církve vkrádá jedno slovo? Není to slovo „rakovina“, které v dnešní době stále více vstupuje ve známost. Jde o jiné slovo, které...
Co je teologie nové smlouvy? (2. část)
Přednáška proslovená v Ústí nad Labem, květen 2022Promluvme o tom, jak se novosmluvní teologie vztahuje ke smluvní teologii. Budeme diskutovat o...
Ohnivé jazyky
A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení...
Proč si přiděláváme starosti?
Cesta je úzká, cesta je dlouhá, cesta je drsná. Bůh však každého z nás povolal, abychom běželi závod křesťanského života. Každý náš krok v tomto...
Kalvinismus a evangelizace: přátelé nebo nepřátelé?
Když jsem před několika lety vedl domácí setkání v Les Avants sur Montreux ve Švýcarsku, položila mi jedna dáma otázku, kterou možná považovala za „...
Čtyři pravdy o křesťanském dávání
Křesťanské dávání je duchovní dar a zároveň jde o součást učednictví Pána Ježíše KristaCo je duchovní dar? Pavlova řečtina má dvě podstatná...

Reformace

 • Klamavost hříchu
  Hřích má svůj původ ve falešném pohledu na věc. Naši prapůvodní rodiče by nikdy nezhřešili, kdyby nebyli oklamáni pokušitelem. Eva viděla, že zakázané ovoce je překrásné a je dobré k jídlu, tedy chutné a výživné. To byl podvod. Toto ovoce, ať už byla jeho chuť jakákoliv, nikdy nebylo určeno k tomu, aby sytilo. Bylo určeno ke zkoušce, nikoliv k jídlu. Ale tím největším klamem arcisvůdce, jemuž naše pramáti čelila, bylo to, že když to sní, stane se moudřejším a bude znát dobré i...
 • Zlomen Bohem (Gn 32,1-33)
  V našem výkladu knihy Genesis jsme se z Boží milosti dostali do třicáté druhé kapitoly. Ve dvacáté páté kapitole se Izákovi narodila dvojčata – Jákob a Ezau. Tam někde začíná náš příběh – resp. příběh Jákoba. Jákob byl druhorozeným z obou dvojčat, přesto měl podle Božího slibu dostat požehnání Abrahamovo a svým způsobem se tak stát prvorozeným. Bůh tak od začátku ukazuje, že nezáleží na tělesném narození, nezáleží na původu ani sociálním postavení, nezáleží na věku ani na tom,...
 • Víra, která vítězí a obrací (Žd 11,30-31)
  John Gardner napsal: „Stojíme před řadou obrovských příležitostí – geniálně zamaskovaných za neřešitelné problémy.“ (Zdroj neznámý.) Před jakými zamaskovanými příležitostmi dnes stojíte? Někteří lidé uvěřili v Krista jako ve svého Spasitele, stojí ale před zamaskovanou příležitostí v podobě nějakého tvrdošíjného hříchu, který je neustále sráží na kolena. Slibují Bohu, že už to víckrát neudělají, a opět a opět selhávají. Jiní jsou pohlceni problémy v manželství nebo s dětmi. Nevidí před sebou...
 • Zachraňující milost vychovává (Tt 2,12)
  [Ukázala se Boží milost, která] … vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní… (Tt 2,12)Milostí jsme spaseni. Tato milost se zjevila a tato milost zachraňuje. Je to milost, která zachraňuje všechny lidi. Kontext nám jasně ukazuje, že se Bible tady neučí univerzalismus, ale tvrdí, že nikdy nikdo nebyl ani nebude zachráněn jinak, než milostí, tedy že všichni lidé, kteří jsou zachráněni, všichni spasení, jsou zachráněni jenom milostí.Milost, o které mluvíme, je...
 • Kristovo odpočinutí
  Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Mt 11,28)Ve svém kázání na tato slova John Newton zdůraznil:„Účinek evangelia lze přirovnat k útočištným městům v Izraeli. Bylo obecně ctí a výsadou, že měli takové Bohem ustanovené svatyně, ale skutečnou jejich hodnotu poznalo a pocítilo jen několik málo jedinců. Jen ti, kdo se ocitli v situaci, kvůli které byla tato města k dispozici, je dokázali řádně ocenit. Stejné je to s ...
 • Svědomitost v modlitbě: Tajemství svatosti
  Obrovský rozdílPtám se, jestli se modlíš, protože svědomitost v modlitbě je tajemstvím výjimečné svatosti. Mezi opravdovými křesťany existuje beze sporu obrovský rozdíl. Mezi tím nejpřednějším a nejposlednějším v Boží armádě je ohromná mezera.Všichni bojují stejný dobrý boj, ale někteří bojují mnohem udatněji než jiní. Všichni konají Pánovo dílo, ale někteří mnohem víc než jiní. Všichni jsou světlem v Pánu, ale někteří září jasněji než ostatní. Všichni běží stejný závod, ale...

Teologie