Zimní konference 2019

Nepřehlédněte

 • Bůh má zcela pod kontrolou záležitosti tohoto světa. Neexistuje žádná světská moc, která by nebyla ustanovena Pánem nebe a země. Tato pravda může vyvolat v našich myslích zmatek. Snažíme se totiž obejít pravomoc různých autorit a rozhodovat o tom, která z nich, je vůbec hodna naší ochoty podřídit se.

Zápas o duši

Vycházející z výsosti
Jaké byly okolnosti Kristova narození? Lukáš zaznamenal události, které se staly ještě před Ježíšovým narozením. První kapitola Lukášova evangelia...
Základní charakteristika skutečného obrácení
Odvracíme se od své vlastní spravedlnosti.Před obrácením se člověk snaží zakrýt svými vlastními fíkovými listy a učinit sám sebe přijatelným pro Boha...
Ježíš ve Starém zákoně (1)
Když se v našich rodinách a sborech připravujeme na oslavu Vánoc, snažíme se na rozdíl od naší společnosti, která prosazuje jejich komerční a...
Vánoční zamyšlení
Porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. (Mt 1,21)Před námi jeden z velkých takzvaně křes­ťanských...
Ekonomie dneška: Výdaje a rozpočtování
Jak by mělo evangelium ovlivňovat způsob hospodaření s penězi? Do své odpovědi zahrňte výsledek i motivy. Uveďte příklad změny ve finanční oblasti...
Šest velikých důvodů pro studium biblického učení
Miluji biblické učení. Učení Bible neboli doktrína je jednoduše Božím vyučováním nebo učením o Bohu – souborem poznání, které nám Bůh odhaluje skrze...

Reformace

 • Víra a znovuzrození
   Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dítě. (1J 5,1)Aby kazatel evangelia plně dokázal svou službu, bude potřebovat mnoho Božího učení. Kromě velkého úsilí a péče, které bude muset věnovat svému chování a duchu, bude potřebovat i vedení v tom, co kázat. První obtíží bude kázat celou pravdu ve správném poměru: nikdy nezveličovat jen jedno učení, nikdy neprosazovat jednu pravdu na úkor jiné, nikdy si nenechávat žádnou část pro sebe ani...
 • O Boží věrnosti (Gn 21,1-34)
  Pokoj vám a milost. Bůh je neskonale dobrý a věrný a svou nepřetržitou přízeň nám projevuje i dnešního dne. I dnes jsme se totiž mohli z Jeho milosti sejít k tomu, abychom Ho oslavovali ve společenství Božího lidu, abychom ho poznávali skrze Jeho slovo a abychom mu vždycky a za všechno vzdávali díky. Když jsme včera večer uléhali, tak nikdo z nás nevěděl, zda se ráno vzbudí. Ale Bůh je věrný a probouzí nás každého rána k tomu, abychom mohli nově zakoušet Jeho lásku, Jeho...
 • Jak uvést své postavení do praxe (Žd 10,19-25)
  Značná část moderní americké evangelikální církve odsunula teologii stranou jakožto něco pro život nepodstatného, nudného, a dokonce působícího rozkoly. Kdysi jsem se před jedním bývalým starším, který sem již nepatří, zmínil, že spolu s jiným pastorem čteme Systematic Theology (Systematická teologie) Louise Berkhofa a diskutujeme o ní. „Dej si pozor!“ varoval mě. „To je nebezpečná věc!“ A myslel to vážně! Byl jsem z toho tak vedle, že jsem na to v tu chvíli nic neřekl! Ale často jsem si...
 • Znaky duchovní zralosti mladších žen (Tt 2,4-5)
  Máme zde sedm charakteristik duchovní zralosti mladších žen, sedm postojů, vlastností, sedm věcí, které popisují, jak by měla vypadat zbožná mladá žena, zvláště taková žena, která žije v manželství.Podobně jako ve druhém verši i tady Boží slovo znovu používá infinitiv slovesa být, který může znamenat, jak přání – „kéž by takové byly“, nebo určitou míru povinnosti – „měly by takové být, mají být“, nebo přímo závazek, rozkaz, normu – „musí být“. A první verš druhé kapitoly nám říká, že nejde...
 • Kristovo ukřižování
  „Ukřižovali ho ... pak se tam posadili a střežili ho.“ (Mt 27,35-36)Jde o římské vojáky, jak je vidět z Jana 19,23 a jak potvrzuje Matouš 27,54. Byli pověřeni, aby vykonali trest smrti nařízený Pilátem, a právě do jejich rukou vladař vložil Spasitele (Mt 27,26-27). Svůj úkol splnili s drsnou hanebností. K ranám přidali urážky a vystavili Pána Ježíše potupě posměšné korunovace – oblékli ho do purpuru, korunovali trny, klaněli se mu jako králi Židů. Aby v plnosti vyjádřili své nepřátelství,...
 • Bůh je naše útočiště (Ž 46,2-12)
  O žalmu 46 se někdy mluví jako o Žalmu Martina Luthera. Kdykoliv přicházeli nějaké těžkosti, Martin Luther říkával: „Zpívejme společně Žalm 46 a nechme ďábla, ať si dělá to nejhorší, co umí.“Martin Luther řekl: „Zpíváme tento žalm, protože Bůh je s námi, mocně a zázračně chrání a zachovává svou církev a své slovo navzdory všem fanatickým démonským duchům, navzdory branám pekla, navzdory nesmiřitelné nenávisti ďábla, navzdory všem útokům světa, těla i hříchu.“Proto je tento žalm velkým...

Teologie

 • Začali jste žít z Ducha svatého (Ga 3,1-5)
  Život podle zákona je život podle tělaPavel ve druhé kapitole listu Galatským vysvětloval roli zákona v životě křesťana. Viděli jsme, že Pavel v listu Římanům a Galatským, kde jsou pasáže, které se zabývají stejnými tématy, používá několik frází, které se významově překrývají – život pod...
 • Zákon nemůže dát spravedlnost (Ga 2,21)
  Nepohrdám Boží milostí!Do církví v Galacii, které vznikly potom, co Pavel zvěstoval evangelium, kde Pavel s Barnabášem ustanovili v jednotlivých sborech starší, do těchto církví přišli učitelé, kteří tvrdili, že křesťané se musí nechat obřezat a musí se jim nařídit, aby zachovávali...
 • Ukřižován spolu s Kristem (Ga 2,19-20)
  … ale žije ve mně KristusKaždičká fráze našeho dnešního textu je nesmírně bohatá a velmi hluboká. Chtěl bych vás hned na začátku povzbudit k tomu, abyste přemýšleli nad tímto textem. Zastavte se nad každou frází z konce devatenáctého a z dvacátého verše a promýšlejte do hloubky, co...