Nepřehlédněte

 • Milí přátelé v Kristu.

  Dovolte, abychom vás ještě jednou srdečně pozvali na letošní Konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby, která se uskuteční v sobotu 25. března 2023 v hotelu Krystal v Praze.

  Tématem konference je "Sola fide! Jedině vírou!", a podrobný program s možností přihlášení najdete zde: Přihláška a Program a podrobnosti.

  Registrovaní účastníci obdrží zdarma (v počtu 1ks na rodinu) knihu Jedině vírou od Thomase Schreinera, která přináší pohled do historie a současnosti zápasu církve o porozumění způsobu, kterým Pán dává člověku spásu. Je to otázka nevyššího významu, vždyť jde o náš život až na věčnost!

  Budeme rádi, pokud informace o konání konference oznámíte ve vaší místní církvi. Můžete k tomu použít plakátek, který je ke stažení zde: Plakát Konference Reformace.cz.

  Jsme Pánu vděční, že po třech letech budeme moci být znovu účastníky jednodenní konference, která nás vždy silně budovala a poskytovala také hojnou příležitost ke společenství s těmi křesťany, se kterými se setkáváme vzácně. Prosím také za to, abyste se modlili za konferenci, za všechny kazatele i posluchače i za ty, kteří nám pomáhají konferenci připravit.

  V Kristu,

  Jan Suchý

  Konference 2023

Zápas o duši

Konference 2023
Zveme vás na letošní konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby!Jedině vírou! Sola fide!Konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby se z Boží...
Kdo je Ježíš?
Když ho rodiče spatřili, zhrozili se a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“ A on jim...
Boží Trojice v Písmu
Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bithynii a byli předem...
Nádherné tajemství Trojice
Ať již si myslíte cokoli o tom, jakou bytostí je Otec, budete si totéž myslet i o Synovi a o Duchu svatém. … Otec, Syn a Duch svatý sdílejí stejnou...
Recenze: Potěšení v Trojici
Začnete-li u biblického Ježíše, dostanete se k trojjedinému Bohu. Trojice není výsledkem abstraktní spekulace. Hlásáte-li Ježíše, Duchem...
Trojjediný Bůh
Milující OtecTím nejpodstatnějším u Boha není nějaká abstraktní kvalita, ale skutečnost, že on je Otec. Písmo opakovaně vkládá rovnítko mezi výrazy...
Co je teologie nové smlouvy? (3. část)
Přednáška proslovená v Ústí nad Labem, květen 2022Nyní budeme mluvit o tom, jak se teologie nové smlouvy liší od dispenzacionalismu. Odpověď je...
Milý pastýři
…Tvého Pastýře nezajímá, jak velký je tvůj sborZoufalá touha po růstuDo uší mi duněla hudba, když jsem se krčil ve sborovém foyer a prosil Boha, aby...
Krátký úvod do teologie nové smlouvy
Příběh Písma lze shrnout jako příběh „od stvoření k novému stvoření“. Proces, kdy Bůh přivádí zjevení, dějiny a lidstvo od stvoření k ...

Reformace

 • Klamavost hříchu
  Hřích má svůj původ ve falešném pohledu na věc. Naši prapůvodní rodiče by nikdy nezhřešili, kdyby nebyli oklamáni pokušitelem. Eva viděla, že zakázané ovoce je překrásné a je dobré k jídlu, tedy chutné a výživné. To byl podvod. Toto ovoce, ať už byla jeho chuť jakákoliv, nikdy nebylo určeno k tomu, aby sytilo. Bylo určeno ke zkoušce, nikoliv k jídlu. Ale tím největším klamem arcisvůdce, jemuž naše pramáti čelila, bylo to, že když to sní, stane se moudřejším a bude znát dobré i...
 • Zlomen Bohem (Gn 32,1-33)
  V našem výkladu knihy Genesis jsme se z Boží milosti dostali do třicáté druhé kapitoly. Ve dvacáté páté kapitole se Izákovi narodila dvojčata – Jákob a Ezau. Tam někde začíná náš příběh – resp. příběh Jákoba. Jákob byl druhorozeným z obou dvojčat, přesto měl podle Božího slibu dostat požehnání Abrahamovo a svým způsobem se tak stát prvorozeným. Bůh tak od začátku ukazuje, že nezáleží na tělesném narození, nezáleží na původu ani sociálním postavení, nezáleží na věku ani na tom,...
 • Víra, která vítězí a obrací (Žd 11,30-31)
  John Gardner napsal: „Stojíme před řadou obrovských příležitostí – geniálně zamaskovaných za neřešitelné problémy.“ (Zdroj neznámý.) Před jakými zamaskovanými příležitostmi dnes stojíte? Někteří lidé uvěřili v Krista jako ve svého Spasitele, stojí ale před zamaskovanou příležitostí v podobě nějakého tvrdošíjného hříchu, který je neustále sráží na kolena. Slibují Bohu, že už to víckrát neudělají, a opět a opět selhávají. Jiní jsou pohlceni problémy v manželství nebo s dětmi. Nevidí před sebou...
 • Zachraňující milost vychovává (Tt 2,12)
  [Ukázala se Boží milost, která] … vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní… (Tt 2,12)Milostí jsme spaseni. Tato milost se zjevila a tato milost zachraňuje. Je to milost, která zachraňuje všechny lidi. Kontext nám jasně ukazuje, že se Bible tady neučí univerzalismus, ale tvrdí, že nikdy nikdo nebyl ani nebude zachráněn jinak, než milostí, tedy že všichni lidé, kteří jsou zachráněni, všichni spasení, jsou zachráněni jenom milostí.Milost, o které mluvíme, je...
 • Kristovo odpočinutí
  Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Mt 11,28)Ve svém kázání na tato slova John Newton zdůraznil:„Účinek evangelia lze přirovnat k útočištným městům v Izraeli. Bylo obecně ctí a výsadou, že měli takové Bohem ustanovené svatyně, ale skutečnou jejich hodnotu poznalo a pocítilo jen několik málo jedinců. Jen ti, kdo se ocitli v situaci, kvůli které byla tato města k dispozici, je dokázali řádně ocenit. Stejné je to s ...
 • Svědomitost v modlitbě: Tajemství svatosti
  Obrovský rozdílPtám se, jestli se modlíš, protože svědomitost v modlitbě je tajemstvím výjimečné svatosti. Mezi opravdovými křesťany existuje beze sporu obrovský rozdíl. Mezi tím nejpřednějším a nejposlednějším v Boží armádě je ohromná mezera.Všichni bojují stejný dobrý boj, ale někteří bojují mnohem udatněji než jiní. Všichni konají Pánovo dílo, ale někteří mnohem víc než jiní. Všichni jsou světlem v Pánu, ale někteří září jasněji než ostatní. Všichni běží stejný závod, ale...

Teologie

 • Proč je znalost biblických jazyků nezbytná a užitečná ve službě i dnes?
  V předešlém článku o „Úloze biblických jazyků v reformaci“ jsem nastínil, jakou revoluci přineslo jejich studium zejména v Lutherově a Kalvínově reformě církve. Znovuobjevení biblických jazyků v kontextu šířící se renesance se stalo klíčovým teologickým nástrojem pro pochopení...
 • Úloha biblických jazyků v reformaci
   V roce 1524, necelých sedm let poté, co Martin Luther (1483–1546), otec celosvětové církevní reformace, vyvěsil svých 95 tezí, píše radním pánům všech měst v Německu následující slova:„Buďme si jistí, že bez jazyků evangelium dlouho nezachováme. Jazyky jsou pochvou, v níž je uložen meč...