Nepřehlédněte

 • Pavel shrnuje celý list do slov „chlubit se křížem“. Nejedná se o prázdnou chloubu, nejedná se o lidské sobectví ani důraz na vnější věci, ale jde o život pravdě, o život víry, která se prokazuje láskou. Jde o život v plnosti Ducha svatého, v souladu s Duchem, život zaměřený Pána Ježíše Krista.

Zápas o duši

Radost smíšená s bolestí
Naše radost v tomto životě je smíšena se zármutkem, jako je trní na růži. Jákob měl radost, když se jeho synové vrátili z Egypta a přinesli pytle...
Výzva „dopředu“
Je důležité zvát hříšníky k Ježíši Kristu. Je to jednání, kterého bychom se měli držet a bránit jej. V dnešní evangelizaci se však pozvání...
Jak vést své srdce ke správnému postoji k penězům
V Matoušovi 19 si čteme o známém, avšak tragickém setkání Ježíše s mužem, který měl velké bohatství.A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se...
Mohu ve svém životě CÍTIT NEDOSTATEK Boží lásky?
„Mohu ve svém životě cítit nedostatek Boží lásky?“ To jsou nejen časté, ale i zajímavé otázky. Začněme všeobecně:1. Jakýkoli jev, který je na nás...
Kdo si myslíš, že jsi?
Pro téma dnešního kázání jsem si zvolil část textu z Jakubovy 4. kapitoly. Na světě jsem přesně 58 let a 4 měsíce. Žil jsem ve čtyřech státech,...
Kristova prolitá krev
A zpívali novou píseň: „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů...
Je mírnost slabostí?
Jaké první slovo vás napadne, když se řekne „pastor“? Hádám, že ne „mírný“. Když vynecháme Železného obra, naši oblíbení hrdinové se nevyznačují...
Pýcha nemůže žít pod křížem!
„Ponížil se.“ (Fp 2,8)Ježíš je skvělý učitel „pokory srdce“. Denně se od něj potřebujeme učit. Podívejte se na Mistra, jak vezme plátno a omývá nohy...
Čiňte pokání
V jedenácté a ve dvanácté kapitole Lukášova evangelia mluví Ježíš střídavě se svými učedníky a se zástupy. Obě tyto kapitoly jsou plné varování,...

Reformace

 • Na čem stojí římskokatolické uctívání Marie?
  Tentokrát půjde o spíše osobní pokračování článku ze série Vatican Files. Tento díl je založený na několika pozorováních, která jsem učinil za posledních dvanáct měsíců. Poté, co jsem napsal knihu o Marii (Leonardo De Chirico: A Christian's Pocket Guide to Mary; Mother of God?, Christian Focus, 2017), věděl jsem, že ji budu představovat před různými posluchači a diskutovat o jejím obsahu s řadou římských katolických teologů v Itálii. Knihy jsou důležitým nástrojem pro dialog, a tak jsem byl...
 • Poučení od Izáka (Gn 26,1-35)
  Pokoj vám a milost, milovaní svatí, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Otevíráme dnes další kapitolu knihy Genesis – jedinou kapitolu, která je cele věnovaná Abrahamovu synu zaslíbení Izákovi. Mezi svým otcem Abrahamem a svým synem Jákobem Izák trochu zaniká, ustupuje do pozadí. Přestože žil déle než Abraham i Jákob, je mu věnováno nejméně místa. V galerii svědků víry (Žd 11), je Izákovi věnován pouze jeden verš:Izák věřil, a proto Jákobovi a Ezauovi dal požehnání v pohledu do...
 • Víra, která unikne před nadcházejícím soudem (Žd 11,7)
  Tento týden opustily statisíce lidí žijících podél pobřeží Mexického zálivu své domovy. Všichni prchali, aby si zachránili život před hurikánem Ivan směřujícím do vnitrozemí Spojených států. Ve středu jsem se v ranních zprávách doslechl, že kvůli tisícům prchajících prohlásil stát Alabama čtyřproudovou mezistátní dálnici číslo 65 za jednosměrnou silnici vedoucí na sever. Bylo by báječné, kdyby lidé reagovali na Boží varování před budoucím soudem se stejnou horlivostí! Bible se o hrozbě soudu...
 • Základem zbožnosti je podřízenost
  Pavel ukazuje Titovi, jak se bude projevovat zdravé učení:Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. (Tt 2,1)Učení a jednání jdou ruku v ruce. Křesťané na Krétě, kde Titus zůstal, aby dal do pořádku, co ještě zbývalo, se svými životy ničím nelišili od pohanů, mezi nimiž žili. Pavel jim říká, že to ve skutečnosti ukazuje, čemu doopravdy věří – jestliže žijí jako pohané, mluví jako pohané a jednají jako pohané, neznamená to nic jiného, než že věří stejným věcem, jakým věří pohané. Jejich víra...
 • Kristovo panování
  ... Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích... (1Pt 3,15)Z hlediska kontextu je velmi nápadné, že Duch svatý přiměl právě Petra k napsání těchto slov. Poté se jeho srdce nepochybně naplnilo smutkem a hlubokou lítostí. Říká: „Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá.“ (v. 14). Při jedné nezapomenutelné příležitosti dostal strach z hříšníků. V Pilátově paláci ho strach z člověka přivedl do pasti. Ale v našem textu nám...
 • Můžete klidně zahodit svou Bibli!
  Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu? (Mt 23,33)Je peklo skutečné? Záleží pouze na jediném: „Co učí Slovo Boží?“Věříte Bibli? S tím stojí a padá otázka, zda je peklo skutečné a opravdové.Peklo je stejně opravdové jako nebe, stejně opravdové jako skutečnost, že Kristus zemřel na kříži. Nevěřte peklu a rozpojíte, rozložíte a uvolníte všechno v Písmu. Nevěřte peklu a můžete klidně zahodit svou Bibli!Od názoru „bez pekla“ k názoru „žádný bůh“ je jen krůček!Věříte Bibli? S ...

Teologie

 • Chlubit se křížem (Ga 6,11-18)
  Záleží jen na novém stvořeníV našem studiu Pavlova listu církvím do Galacie jsme se dostali do samotného závěru. Před námi je dnes posledních osm veršů Pavlova dopisu. Nejedná se ale o obyčejný závěr, ale jedná se o shrnutí celého listu. Pavlova úvodní slova listu a závěrečná slova tvoří rám...
 • Chval ho!
  Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy. (Ž 145,2)Jedním z povolání křesťana je chválit svého Boha. Abychom to ovšem mohli dělat, musíme si působením Boží milosti zachovat rozpoložení mysli, které v sobě má vděčnost, spokojenost a touhu chválit; a musíme si také dát...
 • Společenství Ducha (Ga 6,6-10)
  Co budeš sklízet?Máme před sebou druhou část Pavlovy aplikace toho, co učil v páté kapitole. Mluvil tam o životě v Duchu svatém, o nesení ovoce Ducha, mluvil o životě v Kristu, o svobodě v Kristu, která se tolik liší od života pod zákonem. Svoboda v Kristu vede k lásce...