Verze pro tisk

Nepřehlédněte

 • Pavel pokračuje ve svém argumentu a ukazuje, že nakonec se vypravil do Jeruzaléma a předložil evangelium apoštolům, aby se ujistil, že jeho dosavadní úsilí, nebylo marné. Při té příležitosti došlo k vážnému útoku na evangelium, který byl věrnou kopií toho, co se dělo v církvích v Galacii.

Zápas o duši

Nashvillské prohlášení o sexualitě z biblického pohledu
Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe... (Ž 100,3)Úvod Evangelikální křesťané žijí na začátku dvacátého prvního století v ...
Pravda a modlářství (3): Nazývejme teologický omyl tím, čím je
Tohle je v pořadí třetí článek ze série nazvané „Pravda a modlářství“. Přečtěte si i první část s názvem „Já modly neuctívám“ a část druhou „...
Eschatologie – co přinese budoucnost? (2)
Pokračování z minulého čísla (viz č. 136).Pohled na některé detailyPoté, co jsme vytvořili základní a přitom jednoduchou strukturu vycházející z...
Z pohledu exulantských kazatelů
Úryvek z knihy „Stručně o pobělohorských exulantech“Kazatel Jan Liberda v Lužickém Gross­hen­nersdorfu vyjádřil v jednom svém dopise z 1. června 1729...
Zkažený systém (5)
Další krok: Politická mocNetrvalo dlouho a biskup přestal být biskupem pouhého sboru – stal se z něho biskup města. Myšlenkou jednoho biskupa...
Pracovní shromáždění sboru
(členské shromáždění, výroční sborové shromáždění, pracovní schůzka sboru)Pracovní shromáždění by nemělo být méně duchovní záležitostí, než je...

Reformace

 • Víra a znovuzrození
   Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dítě. (1J 5,1)Aby kazatel evangelia plně dokázal svou službu, bude potřebovat mnoho Božího učení. Kromě velkého úsilí a péče, které bude muset věnovat svému chování a duchu, bude potřebovat i vedení v tom, co kázat. První obtíží bude kázat celou pravdu ve správném poměru: nikdy nezveličovat jen jedno učení, nikdy neprosazovat jednu pravdu na úkor jiné, nikdy si nenechávat žádnou část pro sebe ani...
 • O Boží věrnosti (Gn 21,1-34)
  Pokoj vám a milost. Bůh je neskonale dobrý a věrný a svou nepřetržitou přízeň nám projevuje i dnešního dne. I dnes jsme se totiž mohli z Jeho milosti sejít k tomu, abychom Ho oslavovali ve společenství Božího lidu, abychom ho poznávali skrze Jeho slovo a abychom mu vždycky a za všechno vzdávali díky. Když jsme včera večer uléhali, tak nikdo z nás nevěděl, zda se ráno vzbudí. Ale Bůh je věrný a probouzí nás každého rána k tomu, abychom mohli nově zakoušet Jeho lásku, Jeho...
 • Jak uvést své postavení do praxe (Žd 10,19-25)
  Značná část moderní americké evangelikální církve odsunula teologii stranou jakožto něco pro život nepodstatného, nudného, a dokonce působícího rozkoly. Kdysi jsem se před jedním bývalým starším, který sem již nepatří, zmínil, že spolu s jiným pastorem čteme Systematic Theology (Systematická teologie) Louise Berkhofa a diskutujeme o ní. „Dej si pozor!“ varoval mě. „To je nebezpečná věc!“ A myslel to vážně! Byl jsem z toho tak vedle, že jsem na to v tu chvíli nic neřekl! Ale často jsem si...
 • Znaky duchovní zralosti mladších žen (Tt 2,4-5)
  Máme zde sedm charakteristik duchovní zralosti mladších žen, sedm postojů, vlastností, sedm věcí, které popisují, jak by měla vypadat zbožná mladá žena, zvláště taková žena, která žije v manželství.Podobně jako ve druhém verši i tady Boží slovo znovu používá infinitiv slovesa být, který může znamenat, jak přání – „kéž by takové byly“, nebo určitou míru povinnosti – „měly by takové být, mají být“, nebo přímo závazek, rozkaz, normu – „musí být“. A první verš druhé kapitoly nám říká, že nejde...
 • Kristovo ukřižování
  „Ukřižovali ho ... pak se tam posadili a střežili ho.“ (Mt 27,35-36)Jde o římské vojáky, jak je vidět z Jana 19,23 a jak potvrzuje Matouš 27,54. Byli pověřeni, aby vykonali trest smrti nařízený Pilátem, a právě do jejich rukou vladař vložil Spasitele (Mt 27,26-27). Svůj úkol splnili s drsnou hanebností. K ranám přidali urážky a vystavili Pána Ježíše potupě posměšné korunovace – oblékli ho do purpuru, korunovali trny, klaněli se mu jako králi Židů. Aby v plnosti vyjádřili své nepřátelství,...
 • Bůh je naše útočiště (Ž 46,2-12)
  O žalmu 46 se někdy mluví jako o Žalmu Martina Luthera. Kdykoliv přicházeli nějaké těžkosti, Martin Luther říkával: „Zpívejme společně Žalm 46 a nechme ďábla, ať si dělá to nejhorší, co umí.“Martin Luther řekl: „Zpíváme tento žalm, protože Bůh je s námi, mocně a zázračně chrání a zachovává svou církev a své slovo navzdory všem fanatickým démonským duchům, navzdory branám pekla, navzdory nesmiřitelné nenávisti ďábla, navzdory všem útokům světa, těla i hříchu.“Proto je tento žalm velkým...

Teologie

 • Zachování pravdy evangelia (Ga 2,1-5)
  Zpráva, za kterou je třeba bojovatV našem studiu nesmíme zapomenout na skutečnost, že v originálním textu nebylo žádné dělení na kapitoly a verše. To je pozdější dodatek, který vznikl jako pomůcka, abychom se mohli lépe orientovat v Písmu. Je to moc dobrá pomůcka, ale někdy nám...
 • … a děkovali za mne Bohu (Ga 1,16-24)
  Nadpřirozená zpráva, nadpřirozené náboženstvíKristus sám je dobrou zprávou. Když kážeme Krista, kážeme evangelium, které je Boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří (Ř 1,16-17). Nekážeme učení, ani systém nauk, ani hlubší poznání nebo sebezdokonalení, ale Krista samotného a jeho dílo na kříži...
 • Nádhera Boží milosti (Ga 1,13-16)
  Horlivost bez pravého poznáníDneska máme před sebou text, který vysvětluje a dokazuje Pavlova slova z veršů 10-12. Pavel napsal křesťanům velmi tvrdá slova kvůli tomu, že se odvracejí od prostého evangelia, které jim zvěstoval, ke komplikovanému náboženskému systému lidských zásluh, skutků a...