V Písmu budeme hledat fyzický popis Pána Ježíše marně. Jeho vzhled nepopisuje Matouš, Jan, Petr, Jakub ani Juda, kteří byli během Ježíšova pozemského působení jeho učedníky. Ani jeden z nich nezaznamenal Jeho fyzické rysy. Nevíme nic o jeho výšce, váze, barvě vlasů, barvě očí ani jak měl dlouhé vlasy.

Měl Pán Ježíš dlouhé vlasy?

Nevíme, ale můžeme říci, že vše, s čím se setkáváme, jsou jen představy umělců. Kristovy portréty pocházejí z období renesance (15. stol.), kdy dlouhé vlasy odpovídaly tehdejší módě. Dřívější zobrazení na zdech katakomb Pána Ježíše znázorňují s vlasy krátkými. Na téma délky vlasů u mužů Písmo říká:

  • Cožpak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou, kdežto pro ženu ctí? Vlasy jsou jí totiž dány jako závoj. (1K 11,14-15)

V Písmu čteme, že dlouhé vlasy měl Samson, což bylo neobvyklé. Nikde nenajdeme zmínku o tom, že by Ježíš měl delší vlasy, než bývalo tehdy zvykem. Nejrannější umělecké znázornění Krista v katakombách, na reliéfech sarkofágů nebo na mozaikách, Ho zobrazují s krátkými vlasy. V prvním století měli muži podle obecného pravidla krátké vlasy.

Rysy tváře

Církevní otec sv. Augustin v díle „O Trojici“ poznamenal, že každý má jinou představu o podobě našeho Pána. Napsal: „Fyzická tvář našeho Pána je zobrazována v nekonečném množství variací a představ…,“ ačkoliv „pokud jde o víru v Pána Ježíše Krista a naše spasení, jsou naše představy o Jeho vzhledu to nejméně důležité …“. Důležité je, jak chápeme Jeho podstatu, život a učení.

Justin Mučedník, církevní otec druhého století, poukazoval na verš z Izajáše, který popisuje Pána Ježíše jako někoho, kdo svým vzhledem nijak nevynikal: Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili (53:2). Zatímco Origénés citoval z Žalmů naprostý opak: Ty nejkrásnější ze synů lidských, z tvých rtů se line milost, proto ti Bůh navěky žehná (45:3)!

V Izajáši 52:14 je proroctví o tom, že jeho vzhled bude během ukřižování zohyzděn: „Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem.“ Ukřižování je barvitě popsáno v Žalmu 22 a Izajášovi 53. Kdyby bylo opravdu důležité, abychom věděli, jak vypadal, jistě bychom se v evangeliích o Jeho podobě něco dozvěděli. Ale protože popsána není, neměli bychom se pátráním po Jeho vnějších rysech příliš rozptylovat.

Soudobý popis

Pro ty, kdo se zajímají o soudobé zápisy a fyzický popis Ježíše, existují opisy dopisů římského konzula Lentula římskému císaři Tiberiovi. Konsulův dopis nese datum 12. roku vlády císaře Tiberia. Židovský historik Josefus se ve své knize „Dávnověk Židů“ zmiňuje o římském konsulovi Lentulovi. V dopise císaři Lentulus popisuje odsouzence Ježíše Krista jako muže, který měl „ušlechtilou a vznešenou tvář, světlé a vlnité vlasy; černé a ostře řezané obočí, intenzivně pronikavé modré oči a výraz úžasného milosrdenství. Nos měl spíše delší. Jeho vous byl téměř blond, ale ne dlouhý. Jeho šíje byla lehce nakloněná, takže nepůsobil zatrpkle nebo zatvrzele. Jeho snědá tvář byla souměrná. To vše vyvolávalo dojem důstojnosti, moudrosti, laskavosti a dobroty, bez jakékoliv známky zloby.“

Máme historické doklady o tom, že Tiberius byl natolik zaujat vzkříšením Ježíše z mrtvých, že se pokusil o to, aby byl prohlášen za boha. Ale římský senát odmítl umístit tohoto odsouzence do římského panteonu bohů.

Turínské plátno

Pro ty, kdo připisují nějaký význam kontroverznímu Turínskému plátnu, sepsal profesor Giovanni Judica-Cordiglia následující popis na základě „negativu“ podoby muže na plátně: „Ten, kdo byl do plátna zavinut, byl neobyčejně pohledný a měl souměrnou postavu. Byl asi 180 cm vysoký, měl perfektní proporce, pružné a ladné tělo. Jeho tvář měla jemné rysy a laskavý výraz; byla spíše podlouhlého tvaru, s širokým a rovným čelem. Nos byl rovný a lehce zahnutý směrem dolů; tváře velké a lícní kosti lehce vystupovaly …“

Biblický popis Ježíše

Ti, kdo tvrdí, že nemáme žádný biblický popis našeho Pána Ježíše Krista, se mýlí. Zatímco v evangeliích nenajdeme žádný popis jeho charakteristických rysů, máme v poslední biblické knize v Janově Zjevení popis vzkříšeného Krista vystupujícího na nebe. Apoštol Jan popisuje, co viděl:

  • Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen. Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. Já Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice: „Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje.“ Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů; uprostřed těch svícnů někdo jako Syn člověka, oděný řízou až na zem, a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně; jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč; jeho vzhled jako když slunce září v plné své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední…“ (Zj 1,7-17)

Nejdůležitější tedy není to, jak Ježíš vypadal, ale co řekl a co pro nás udělal. Jestliže apoštol Jan a učedníci, které Pán Ježíš miloval, mohli spočinout během poslední večeře na rameni našeho Pána, a později padli u nohou vzkříšeného Ježíše Krista, jak se zachováme my v přítomnosti a vzkříšeného a oslaveného Pána v celé Jeho slávě a nádheře?

  • Slyšel jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“ (Zj 5,12)

Bázeň před Hospodinem je počátkem moudrosti.

 

Dr. Peter Hammond, Frontline Fellowship, Cape Town South Africa

Email: mission@frontline.org.za

Website: www.frontline.org.za

Website: www.livingstonefellowship.co.za