• Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. (Ko 3,1–2)

Předposlední lednovou sobotu proběhla v modlitebně Bratrské jednoty baptistů v pořadí již třetí Zimní konference Zápa­su o duši a Poutníkovy četby na téma Vyvý­še­nost Krista. Jednotliví kazatelé postupovali podle Ko 3,1–4,6.

Cílem bylo povzbudit věří­cí v násle­do­vání Pá­na Ježíše Krista, a to jak obecně, tak v kon­krétních oblastech života. Jako křesťa­né i jako církev jsme slabí v sou­stře­dění se na Krista, a to i přes to, že nás Boží slovo neustále vybízí k tomu, aby­chom Ho vším a neustále oslavovali.

Za kazatelnou naplněné modlitebny se vystřídalo celkem šest kazatelů z růz­ných sborů. Obdarováním i projevem se lišící kazatele přesto spojovalo několik vě­cí – tou nejvýraznější skutečně byla tou­ha po tom, aby v každém kázání jas­ně vyniklo, jak má být Kristus vyvýšen v ži­votě křesťana nebo církve. Kazatelé se důsledně drželi Božího slova a po­stup­ně ho verš po verši vykládali. Každý účast­ník tak mohl sám vidět, jak samot­né Boží slovo promlouvá a dává odpo­vě­di do různých životních situací. Skrze poctivý výklad Božího slova byli lidé doslo­va vta­že­ni do Boží přítomnosti a Boží Syn byl oslaven v jejich životech.

Marcus Denny z Kladna v úvodním ká­zání zdůraznil, že v ži­votech křesťanů v naší zemi můžeme pozorovat, jak se do centra jejich životů dostávají mnohé jiné věci (tradice, růz­né programy, ná­vody, zkušenosti, …), ale Pán Ježíš Kris­tus zů­stá­vá stra­nou. Sou­hrn­ně poukázal na to, jak celý list Ko­los­kým vyvyšuje Je­ží­še Krista, který je řešením pro kaž­dé­ho člo­vě­ka a každou životní situaci.

Žijeme ve světě, který je postižený hří­chem, byla slova Jana Suchého z Pout­ní­ko­vy četby, který ukazoval, jak je to možné, že křesťané mohou umrtvovat hřích a oblékat nového člověka. Ospra­vedlnění z víry je duchovní skutečností a posvěcení je duchovním zápasem, kte­rý znovu pramení z živé víry a vede k oslavě Krista.

Bratislavský kazatel Ján Šichula nej­prve připomněl definici místní církve – je to skupina křesťanů, která se vědomě roz­hodla společně se podřizovat Páno­vým instrukcím pro život učedníků. Dále rozvíjel tuto definici a na jejím zá­kla­dě po­tom budoval stavbu z textu třetí kapi­toly Koloským. Není možné být „só­lo“ křesťa­nem, protože takový křes­ťan nik­dy nemůže dostát závaz­kům, ke kte­rým Boží slovo volá učed­ní­ky Ježíše Krista.

„Nelze žádným způsobem roztrhnout zapsané Slovo od vtěleného Slova, oddělit je od sebe nebo je dokonce postavit proti sobě.“Těmito slovy uváděl do tématu Vy­vý­šenost Krista skrze Boží slovo poslu­cha­če kazatel Biblického spole­čen­ství křes­ťanů v Ústí nad Labem. Jaroslav Ker­nal. A dále vysvětloval: „Duch svatý nám v Pís­mu jasně ukazuje, že součástí křes­ťan­s­ké­ho života, je přebývání Božího slova v křes­ťa­novi. Lidé by chtěli znát slovo od Boha, ale nechtějí jít tam, kde toto slovo opravdu je – tedy do Písma!“

Kazatel libereckého reformovaného baptistického sboru Zdeněk Karásek dále pokračoval ve výkladu textu a mluvil o ma­n­želství, rodině, vý­cho­vě dětí i etice práce v životech křes­ťa­nů. Ne­bál se vy­slo­vit v dnešní době sice kontro­verz­ní, ale biblické názory na manžel­ství, které vy­me­zil jako svazek mezi mužem a ženou nebo na výchovu dětí, kde vedle láskypl­né péče a společně stráveného času zdů­raznil také nutnou potřebu fyzických tres­tů. V rodině, která se cele podřizuje Božímu slovu je potom Kristus skutečně vyvýšen a oslaven.

Posledním řečníkem byl zakladatel ča­sopisu Zápas o duši Pavel Steiger. Aby zdůraz­nil, jak může být Kristus vyvýšen ve zvěs­to­vání, tak postavil vedle sebe dva mo­dely evan­gelizace – zaměřenou na Kris­ta a zamě­ře­nou na člověka. Na jejich kontrastu uká­zal, jak je Kristus oslaven v centru evangelizace On a Jeho sláva a jak je nao­pak snížen a k jaké frustraci vede evan­ge­lizace, která se soustředí na prv­ním místě na člověka a jeho potřeby nebo touhy. 

Velký dík pak patří domácím víry Bib­lického společenství křesťanů v Ústí nad Labem, kteří celou konferenci orga­nizač­ně zajišťovali a brněnskému sboru BJB, který nám se vší vstřícností pronajal své prostory.

– redakce –

Ohlasy

Díky Bohu za takové konference! A díky Bohu za ochotné lidi, kteří to zorga­ni­zo­vali a díky Bohu za lidi, kteří hoří láskou ke Kristu a touží být nádobami, ze kte­rých tato láska bude přelévaná do srdcí dalších lidí, která budou zapálena ohněm Ducha Svatého, a kteří toto poselství úžas­ně lásky budou předávat dalším a bu­dou tak vytvářet Boží království na zemi! Díky!

– B. P. – (Facebook)

 

* Jedním slovem ÚŽASNÉ. Dali jste si s tím obrovskou práci, ale určitě to stálo zato. Bylo cítit, jak je vše do nejmenším detai­lů připravené, promodlené a požeh­na­né. Jed­not­livé příspěvky byly velmi kva­litní, peč­li­vě připravené, s jasným po­sel­stvím, povz­buzující a budující. At­mo­s­féra byla srdeč­ná a publikum otev­ře­né pro Boží věci. Občerstvení, pestrá kniž­ní nabídka kvalitních knih, vyni­kající výběr duchov­ních písní s velmi pěkným klavírním do­pro­vodem. A pak i tašky s dárkem a pro­gra­mem. A také jsem si velmi cenil do­konalé průvodní brožurky, kde byly k nalezení všechny informace.

Osobně jsem byl velice povzbuzen. Moje žena si pochvaluje, že jsem se vrátil naplněn větší láskou k ní i dětem. Tato konference zůstane pevným termínem v mém kalendáři.

Ještě jednou mnohokrát děkuji, že jsem u toho mohl být. Budiž dále vyvyšo­váno jméno naše­ho Pána Ježíše Krista. Váš bratr v Kristu

– Z. K. –

Hutné Boží slovo od všech vystu­pu­jících služebníků Slova Božího. Chvála našemu Pánu. Amen!!!

– jeden z účastníků –