Jsem křesťan zcela a výhradně kvůli Boží milosti, nikoliv proto, co jsem si myslel, řekl či udělal. Byl to ON, který mě svým Duchem svatým obživil a probudil k uvě­do­mění si jistých hlubokých a ži­vot­ně dů­ležitých pravd, které vyučuje Bible.

Duch svatý mě přivedl k poznání, že jsem byl mrtvý v přestoupeních a hří­ších, otrok světa, těla a ďábla, že ve mně „ne­pře­bývalo nic dobrého“, že jsem byl pod Bo­žím hněvem a směřoval k věč­né­mu zatracení.

Duch svatý mi ukázal, že skutečný dů­vod všech problémů a neduhů jak mých, tak i všech lidí, je zkažená a padlá přiro­ze­nost, jež nenávidí Boha a miluje hřích. Mým problémem bylo nejen to, že jsem dě­lal věci, které byly špatné, ale i to, že já sám jsem byl v samém jádru svého bytí špatný.

Duch svatý mě přivedl k poznání, že jsem bezmocný a bez naděje změnit sám se­be, protože „Cožpak může Kúšijec změ­nit svou kůži, anebo leopard svoje skvrny?“ Duch svatý mi ukázal, že všech­no morální učení a morální úsilí bylo k ničemu, že re­formace (změna) bez regenerace (ob­no­vy) je podvod, že nyní nemohu odčinit své hříchy, a tak se zalíbit Bohu, a ani nemohu doufat, že tomu tak bude v bu­doucnosti.

Poté mi Duch svatý vyjevil Pána Ježí­še Krista jako Božího Syna, který přišel do tohoto světa „vyhledat a za­chránit to, co zahynulo“. Duch svatý mě naučil, že Kris­tus zemřel za mé hříchy, že svou smrtí na kříži nesl můj trest a rovněž, že místo mě prokázal plnou poslušnost Bo­ží­mu záko­nu. V důsledku toho mi Bůh za­darmo od­pus­til a navíc na můj účet připsal spra­ve­dl­nost svého Syna, jako bych vůbec nikdy nezhřešil. Navíc ve mně Duch svatý stvo­řil novou povahu a učinil mě novým stvo­ře­ním. Přijal mě do své rodiny jako jedno­ho ze svých synů a ukázal mi, že jsem spolu s Kristem dědic slavného dědictví v nebi.

To je mé svědectví a svědectví všech křesťanů, a modlím se za to, aby to bylo také vaše svědectví.

– Martyn Lloyd-Jones –