Kdyby se někdo uchyloval k duchům zemřelých a k vědmám, aby s nimi smilnil, proti takovému se obrátím a vyobcuji jej ze společenství jeho lidu. (Leviticus 20:6)

Při různých příležitostech jsme přinášeli velmi vážné články, které se týkají rostoucího vlivu hnutí Nový věk. Tento článek se týká Izraele. Již dříve jsme upozorňovali a varovali izraelské obyvatelstvo a vládní úřady co se týká Realiánského kultu. Také jsme o tom mluvili s nezávislými žurnalisty, ministerstvem zahraničních věcí a židovskými a křesťanskými vedoucími v Izraeli. Nedávno jsme publikovali článek Boj poslední doby v našem Jerusalem Courier, který odhaluje záměr i cíl kultu Nového věku Gaia v Izraeli.

Světová vláda:

židovské spiknutí?

Jak je to možné? Jerusalem Report přinesl reklamu s tučně vytištěným písmem, kterou jsem četl s úžasem: "Izrael může pokračovat v boji anebo může udržovat rovnováhu ve světě". Za tímto smělým výrokem následovalo další oznámení: "Dar míru a nepřemožitelnost Izraele v novém roce". V něm byla výzva k židovským vůdcům ve státě Izrael i v zahraničí, aby vybudovali v Izraeli hlavní město celého světa se světovou vládou a tím udržovali rovnováhu moci ve svých rukách.

Je to výzva k vybudování tisíciletého království? Sám Mesiáš něco oznamuje lidem? Ne! To jenom Jerusalem Post prodal stránku na reklamu jisté náboženské organizaci, která slibuje podporu pro tento velkolepý cíl. Je to ve skutečnosti návrh hinduistického duchovního vůdce Mahariši Maheše Yogiho, následovníka zesnulého Swama Brahmananda Saraswati, který se běžně nazývá Guru Dev (božský učitel). Guru Dev seznámil Maharišiho, jak má sestavit technické instrukce k Transcendentální meditaci z hinduistické svaté knihy Veda. V roce 1958 založil Mahariši "Duchovní regenerační hnutí" v Indii. V roce 1959 se přestěhoval do USA a založil hnutí TM (transcenden- tální meditaci), které má nyní milióny amerických následovníků. TM není údajně náboženství, ale ve skutečnosti je.

Nyní Mahariši vypracoval plán, jak oklamat Izrael, aby přijal modloslužbu východního mystického kultu pod záminkou TM "přírodního zákona", což by mu mělo přinést trvalý mír a možná i  světovou vládu. Doufám, že průměrný občan Izraele se nedá svést tímto návrhem. To by jenom podpořilo ještě větší nenávist vůči židovskému národu a nahnalo vodu na mlýn antisemitům k  hysterickému pronásledování Židů na celém světě.

Mahariši žádá na vybudování vládních budov světové vlády 175 milionů dolarů, ze kterých už 3,5 miliónů má slíbeno od zámožných Židů. Cena za pozemky v oblasti Galilejského jezera, kde by mělo město stát, se neudává.

V reklamě se také navrhuje vybudování nových domů pro 7.000 Izraelců, kteří by se na výstavbě podíleli a vytvořili tak ideologickou skupinu pro tento cíl. Ideologie je použít transcendentální meditaci pro politické cíle. Sedm tisíc zasvěcenců bude praktikovat Yogu levitaci, (magické zvednutí osoby do vzduchu) pomocí úžasné psychické síly, která bude uvolněna pro blaho izraelského národa.

Ambice Maharašiho a jeho spojenců jsou lákavým plánem pro určité politické kruhy v Izraeli a také na jiných vlivných místech ve světě. Nejsou to jenom prázdné povídačky, ale vážná věc.

Mahariši má už za sebou podobný pokus v USA v hlavním městě Arizony, Phoenixu. Navrhl městu vyřešení násilí a kriminality, poskytnou-li mu několik miliónů dolarů. Způsob, jakým toho chtěl docílit, byla TM. Plánoval shromáždit stovky svých stoupenců a pomocí uvolnění psychické moci na Yoga seancích zbavit město zločinnosti. Rozumní členové městského výboru tuto nabídku odmítli.

Při těchto seancích se vždycky čte modlitba novozasvěcenců (Puja), což jasně ukazuje snahu přivést je do kontaktu s hinduistickými božstvy.

Vedoucí organizace, která podporuje nový projekt Maharišiho v Izraeli a snaží se zabezpečit místo pro sídlo Světové vlády (One Government for One World) vyhlásil: "Chtěl bych poděkovat všem jednotlivcům, kteří mě oduševnili, abych okamžitě začal s  tímto velkolepým projektem. Jakmile bude místo zabezpečeno a odsouhlaseno izraelskou vládu, započneme se slavnostním výkopem pro výstavbu Hlavního města světa na břehu krásného Galilejského jezera."

K tomu bych chtěl dodat jen citát dvou velkých izraelských proroků, Izajáše a Eliáše:

Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydává hořké za sladké a sladké za hořké! Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou.... Proto jako jazyky ohně stravují strniště a suchá tráva mizí v  plamenech, tak ztrouchniví jejich kořen a jejich květ odlétne jako prach. (Izajáš 5:20,21,24).

Tu přistoupil Eliáš ke všemu lidu a řekl: Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním! Lid mu neodpověděl ani slovo.

Převzato: Prophecy Watch International, z časopisu "SLAVNÁ NADĚJE"