• Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. (Ž 115,3)
  • Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních. (Ž 135,6)
  • Všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. (Dn 4,32)

Žádné učení není více nenáviděné světskými lidmi, než velké, ohromující, ale přesto naprosto jisté učení o svrchovanosti nekonečného Hospodina.

Lidé dovolí Bohu být všude s výjimkou Jeho trůnu!

Dovolí Mu být v Jeho dílně a oblékat svět a tvořit hvězdy.

Dovolí Mu z místa milosrdenství rozdávat milodary a prokazovat štědrost.

Dovolí mu držet zemi a nést její pilíře, rozsvěcet nebeská světla, vládnout nad vlnami stále se pohybujícího oceánu.

Ale když Bůh vystoupí na svůj trůn – tehdy Jeho stvoření začne skřípat zubama! A když zvěstujeme vyvýšeného Boha, který má právo dělat si, co chce, se vším, co mu patří, nakládat se svým stvoření, jak se mu zlíbí, bez toho, že by se někoho ptal na jeho svolení – lidé na nás syčí a hrozí nám, a staví se hluchými. Neboť Bůh na trůnu není Bůh, kterého by milovali!

Žádné učení v celém Božím slově nepodněcuje větší nenávist člověka než pravda o absolutní svrchovanosti Boha!

Protiklad k Boží svrchovanosti je základem ateismu – a kdyby nebylo svrchované milosti, nikdo z nás by nikdy nevstoupil na cestu k nebi. Den za dnem jsem stále více přesvědčen o tom, že rozdíl mezi dvěma lidmi, není v tom, jak každý z nich používá svou vůli, ale v tom, jak kterému z nich byla udělena milost.

  • Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. (Zj 19,6)

„Naším vůdčím principem musí být skutečnost, že největší spor mezi Bohem a lidmi je o tom, kdo by měl být Bohem: zda Bůh nebo člověk, Boží záměry nebo lidské, Jeho vůle nebo vůle člověka. Pokud něco může zmařit Boží vůli, potom to musí být nadřazené Bohu, potom Bůh nemůže být všemohoucí, a to by znamenalo, že ztratil dokonalost svého Božství a již by nemohl být Bohem. Vždyť pokud je zde něco, co může přemoci Boží vůli, musí to být nutně mocnější než Bůh. Být Bůh a být podřízen někomu jinému, je protimluv.“ (Stephen Charnock)