Po potopě Bůh změnil zákony lidského života a existence. Opět nenechal člověka v temnotách, ale promluvil k Mojžíšovi:

  • Ze všech zvířat na zemi smíte jíst tyto živočichy: Přežvýkavce, jejichž kopyta jsou rozpolcená úplně. Zvířata, jejichž kopyta rozpolcená nejsou nebo mají drápy, jsou nečistá.

K čistým zvířatům patří: skot, vysoká zvěř, kozy, ovce. Vyjímkou jsou velbloud, ten sice přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta. Zajíc přežvykuje, ale nemá kopyta a vepř, který má rozdělená kopyta, ale nepřežvykuje.

  • Ze všeho co je ve vodě smíte jíst vše co má ploutve a šupiny. Vše co nemá ploutve a šupiny je hodné opovržení. Z létajících živočichů nejezte orla, jestřába, havrana, pštrosa, sovu, čápa, mrchožrouta, netopýra a jiné, kteří se živí zdechlinami nebo lovem nečistých zvířat a havěti.

Havěť hemžící se po zemi je nečistá. Myši, krysy a jiná čtyřnohá a vícenohá havěť, ani to co chodí po tlapách nebo leze po břiše, není vhodné k jídlu. Přísná nařízení platila o zdechlinách:

  • Kdo se dotkne zdechliny, kdo by nesl zdechlinu i to nač zdechlina padne, je nečistý. Dřevěný předmět, oděv, kůže se musí vložit do vody. Hliněné nádoby se však musí rozbít. Zkrátka všechno nač padne něco z těch zdechlin, je nečisté.

Hospodin také řekl Mojžíšovi:

  • Maso, které zůstalo z obětního hodu do třetího dne, ať je spáleno, je závadné. Nebudete jíst žádný tuk z býka ani ovce a kozy. Také nebudete jíst žádnou krev.

Dnes se všemožně snažíme omezit spotřebu tuků protože jejich přílišná spotřeba způsobuje cirkulační, srdeční a cévní problémy, které vedou k předčasné smrti. Je dokázáno, že lidé s nízkou spotřebou tuků mají daleko nižší výskyt cirkulačních chorob.

V Danielovi je popsána následující dieta. Král Nabuchadnesar si vyžádal od Izraelců tři jinochy bez jakékoliv vady a pěkného vzhledu. Král pro ně určil každodenní příděl královských lahůdek. Daniel prosil královského opatrovníka, aby místo královských lahůdek jedli po deset dnů zeleninu a pili vodu. Po uplynutí deseti dnů byl jejich vzhled lepší a zdatnější než těch, kteří hodovali z královských lahůdek. Tyto starozákonné zásady zajišťovaly Židům lepší zdraví a méně chorob.

- kas -