3. Pokračování - Darwinova teorie
Darwinova zhoubná evoluční teorie zasáhla moderní myšlení a přivodila mnoho národních katastrof. Býval jsem překvapen, že západní intelektuálové mají ponejvíce socialistické a darwinistické nazírání na svět.

Je pozoruhodné, že darwinizmus není pouze státní doktrinou komunistů, ale v minulosti byl rovněž hnací silou národních socialistů, tedy fašistů. Základní rasistická politika Hitlera popsaná v Main Kampfu, dokazuje Hitlerovo evolucionistické přesvědčení. Kdo staví na evoluci, dříve nebo později, se sám stane rasistou.

Hitler napsal, že stát má odpovědnost vyloučit nemocné nebo geneticky nevhodné, zkrátka ty, kteří jsou nevhodní k reprodukčním účelům. Dále napsal, že během příštích 600 let výběrového rozmnožování, bude semeno tělesného a duchovního úpadku vymýceno. Problém však vězí v tom, že mnoho duchovních geniů na tom nebylo tělesně nejlíp a mnoho dokonalých tělesných jedinců je mdlého rozumu. Hitlerovy závěry mohou být přitažlivé svou chladnou logikou, ale zbortí se v okamžiku, když si představíme kdo by rozhodoval a označoval nezpůsobilé jedince. Jaké jsou žádoucí vlastnosti budoucího nadčlověka? Diktátor je ten poslední, kdo by měl absolutisticky rozhodovat o budoucnosti svých poddaných.

U Hitlera se genetická poskvrna proměnila v politickou poskvrnu. A tak slavný, Darwinem do Hitlera vštěpený genetický výběr, se zvrhnul v pronásledování politických odpůrců a jejich rodin. Rozdíl mezi doktrinou a aplikací je vždy propastný. Lidstvo je totiž zdegenerované, je zruinované duchovně svým svévolným hříchem.

Darwin dodal Hitlerovi omluvu, aby si mohl vyřídit osobní účty s politickými nepřáteli pod rouškou přirozeného výběru. Svou zvrhlost obalil vědecky znějícím nesmyslem, evoluční doměnky a tak operoval s "šlechetnými cíli." Hitler si hrál na boha, protože příroda nebyla ve své selekci dost rychlá. Musel jí pomoci likvidací méněcenných Židů, Slovanů, Cikánů včetně všech politických a náboženských odpůrců. Ironie vězí v tom, že právě "méněcenní" židovští vědci dopomohli spojencům svým vědeckým výzkumem porazit Hitlera.

Profesor Sedwich, Darwinův vrstevník předpověděl, že bude-li Darwinova doměnka přijata širokou veřejností, povede k brutalizaci světa. Sedwich měl pravdu. Hitler považoval černochy a Židy za chybějící článek ve vývojovém žebříčku. Hitler dokonce nebyl proti omezování porodnosti, protože ve velkém počtu lidí se přirozený výběr může nejlépe "rozvinout." Slabí měli být ušlapáni silnými.

Jestliže evoluce byla Boží metoda tvoření, jak se teističtí evolucionisté a mnozí křesťané domnívají, potom by byl Bůh vlastně nekonečný Hitler. My však víme, že Bůh ví o každém padlém vrabci, že zná i počet našich vlasů.

  • Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců. (Mt 10:31)

Víme, jak darwinizmus ovlivnil myšlení Hitlera. Podívejme se co přinesl darwinizmus v zemích socializmu. Karel Marx chtěl věnovat svoji knihu Kapitál Darwinovi, protože aplikoval některé Darwinovy vývojové biologické koncepty do svých politických zákonů. Darwin však nechtěl mít nic společného s Marxovou dialektikou a z opatrnosti tuto nabídku odmítl.

Darwinistické myšlenky a uvažování, které nalézáme u fašistů, komunistů a západních intelektuálů, mají nedozírné brutalizační účinky. Komunisté věří, že všechna náboženství jsou nepravdivá a že jsou opiátem lidstva. Víra v Boha prý produkuje sociální zločince. Ateistická výchova je vštěpována do dětí od útlého věku. Komunisté věří, že se dítě stane morálním mrzákem, není-li vychováno v nového, komunistického člověka. Člověk, který ovládá přírodu a poroučí větru a dešti je kapitánem své duše. Ale křesťan? Klečí před Bohem pokořen jako otrok. Kapsář jen ukradne, vrah jen zabije, lupič jen vyloupí, ale křesťané? Ti prý zdeformují mysl každého člověka. Ukradnou mu vše, odvrátí jej od štěstí snít a hrdě budovat. Zabíjejí v něm všechnu sebedůvěru ve vlastní sílu a moc.

Darwinovo učení proniklo i na západní university. Ve školách se učí evoluce ne jako doměnka, ale fakt. Sociální důsledky jsou však stejně vážné, jako v totalitách. Učení dnešní západní Antropologie si příliš nezadá s vymýváním mozků v předmětech Historického a dialektického materialismu. Člověk není nic víc než inteligentní zvíře, které si proklestilo cestu vzhůru vítězstvím nad slabšími. Západní mládež, protože je mladá a upřimná jako všechna mládež světa, chce aplikovat svoji nově nabytou znalost. Obyčejně přestane respektovat rodiče, starší, učitele a nadřízené autority. Mládež je dalším stupínkem na evolučním žebříčku, o kousek dál, než zabednění rodiče. Dobře si pamatuji, když jsem z legrace, ale i vážně tvrdil, že děti jsou "zdokonalený obrázek rodičů." Proč by měla být pokrokovější mládež krocena a omezována zastaralými a senilními rodiči? Mladší zvířata mají silný pohlavní pud, který mohou svobodně použít jak libo, bez ohledu na tradice starých zvířat, to jest rodičů. Kvete svobodná "láska" společně s homosexualitou a novými pohlavními chorobami včetně AIDS.

Odraz evoluční teorie se projevuje v každodením životě na Východě i na Západě. Dnešní mládež si je nápadně podobná, přestože vyrůstá v rozdílných ekonomických a politických podmínkách. Evoluční teorie vede k ateizmu a ateizmus vede k hrubosti, beznaději a sobectví. Morálka, myšlení, chování, úcta a respekt k jedinci, vztah k právu, spravedlnosti ale i k umění změnila svět. Melodičnost hudby byla vystřídána hlukem a dynamikou. Literatura, která nemá patřičný "spád" se nečte. Výtvarné umění se zvrhlo v surrealizmus a pornografii. Brutalizace celého Západu je důsledek evoluční filosofie, stejně jako politická brutalizace Východu, který kráčí jinou, ale stejně destruktivní cestou. Brutalita plodí ještě větší brutalitu. Další a další generace mladých lidí jsou odlidšťovány evoluční naukou.

- pst -