Drahí bratia a sestry,

 vydávate ohromný časopis, ktorý buduje jeho čitateľa. Na trhu niet nič lepšie. Až do dnešných dní som nemal výhrady na jeho obsah, ale dnes musím reagovať na článok od Jana Suchého: Čo je to novozákonná cirkev? (Ef 5,21–33). Číslo 138, jeseň 2018, ročník 29.

Na strane 25 brat Suchý nesprávne interpretuje Božie slovo, respektíve používa nesprávny preklad a výklad Božieho slova.

Efežanom 5,26 „aby ju posvätil očistiac ju kúpeľom vody, slovom“ (preklad prof. Roháčka). Tento citovaný výraz neznamená krst vodou, ale Božie slovo, lebo iba Božie slovo a Duch Svätý môže očistiť človeka tak, aby bol bezvadný a svätý. On (J. S.) tam píše: ... „aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem“ (Ef 5,26 EP). Krst človeka nezmení človeka, aby bol svätý a bezvadný.

Dosvedčuje to aj výrok Pána Ježiša Krista, kde v Jánovi 3,5 hovorí: „keď sa niekto nenarodí z vody a z ducha...“ Voda tu predstavuje Božie slovo a nie krst vodou. Narodiť sa z vody znamená narodiť sa zo slova Božieho a z Ducha Svätého. A ešte aj Ján 7,38 je napísané: „Kto verí, potoky živej vody potečú z jeho vnútra.“ Pýtam sa: vari z nás ktorí slúžime Slovom, vytekajú nejaké vody? Nie. Ale z nás vychádza svedectvo Božieho slova. Aj v texte Ef 5,26 „aby ju posvätil očistiac ju kúpeľom vody, slovom,“ znamená, že zasa iba Božie slovo nás premieňa. Lebo očistenie človeka od hriechu sa deje cez poznanie Božieho slova a poznanie hriechu  v mojom živote. Kúpeľ vody je kúpeľom v Jeho slove.

Touto správou mi nejde o to, aby som vás urážal. Ide mi o to, aby sa slovo Božie prednášalo a čítalo a vykladalo správne. Lebo práve táto vec ide so spasením. Človeka nespasí krst vodou, lebo krst vodou je naplnením všetkej spravodlivosti (Matúš 3,15).

Pokoj vám

František Králik

 

Pokoj vám, bratře,

velmi si vážím vaší práce, kterou jste vynaložil, abyste vynesl na světlo pravdy evangelia.

Řecký text tohoto verše je obtížný, o čemž svědčí široká škála interpretací, která se v historii církve objevila. Ekumenický překlad zde zvolil místo překladu rovnou jeho interpretaci, když mluví o křtu vodou. Blíže k originálnímu textu je v českém jazyce Kralický překlad, který na tomto místě uvádí:

 KR  Aby ji posvětil, očistiv ji obmytím vody v slovu.

 Obmytí vodou je zde ve významu „proměňující dílo Ducha svatého“, a to skrze Boží slovo.

 A přesně tam směřuje i vysvětlení verše Ef 5,26 – jistě zde nejde o spasení na základě absolvování rituálu (křtu vodou). Křest vody je jen obrazem toho, co činí Duch svatý skrze Slovo – evangelium. Očišťuje člověka od hříchu – Bůh odpouští hříchy, odvrací svůj hněv a posvěcuje člověka. To jsou některé aspekty očištění od hříchu.

S výkladem i důvody k němu, které uvádíte ve svém e-mailu, zcela souhlasím. V kázání otištěném v Zodu č. 138 zdůrazňuji, že očištěn před Bohem může být Duchem svatým jenom ten člověk, který věří evangeliu. Jinde v Písmu (Sk 2,40–41) je pak znovuzrozený člověk volán, aby navenek před světem vyjádřil svou víru křtem ve vodě.

Pravdou však zůstává, že daný oddíl nelze interpretovat v souladu s EP a křtu vodou se netýká. Omlouvám se všem čtenářům i posluchačům za chybné nakládání s tímto veršem.

 Jsem Pánu vděčný, že mohu být součástí jeho církve. On nám dal jeden druhého, abychom si pomáhali v poznávání Pána skrze jeho slovo. Děkuji za službu, kterou mně i čtenářům bratr prokázal svým e-mailem s vysvětlením významu verše Ef 5,26.

 Jan Suchý