Nedávného velkého semináře ohledně stvoření se zúčastnila žena, která byla viditelně nadšená tím, co vyslechla. Nedokázala však skrýt svoji sklíčenost z rozhovoru s manželem, který proběhl před jejím odchodem na seminář.

Pokoušela se manžela povzbudit, aby se zúčastnil tohoto semináře, od kterého hodně očekávala. Odmítl přijít se slovy: „Mám Bibli, co jiného potřebuji? Nepotřebuji důkazy svědčící o stvoření, když mám Bibli. Proč bych musel vědět, co je špatného na evoluci? Bible je Boží slovo, a to je vše, co potřebuji.“

Jak naložit s takovými námitkami...

„Hodně jsem se toho dnes dozvěděla,“ řekla žena. „Tento seminář opravdu posílil mou víru. Prosím, řekněte mi, jak mám odpovědět na námitky Billa, mého manžela?“

Na chvíli jsem se zamyslel a pak jsem se jí zeptal: „Máte s Billem děti?“

„Ano, máme tři děti, od osmi do třinácti let,“ odpověděla.

Řekl jsem jí: „Kdyby stál váš muž právě teď přede mnou, myslím, že bych mu řekl následující:

,Bille, tleskám tvé víře v Boží slovo. Je velmi chvályhodná. Skutečně, jediný způsob jak poznat pravdu je bádat ve zjevení od toho, který je Pravda. Z hlediska pochopení významu celého křesťanství máš docela pravdu – Bible je vším, co potřebujeme.

Avšak, jak jistě víš, lidé budou zpochybňovat tvoji víru a víru tvých dětí v Bibli. Děti i dospělí jsou skrze média a vzdělávací systém bombardováni evolučními myšlenkami. Říkají jim, že Bůh neexistuje a všechen život lze vysvětlit nahodilými procesy.

Když budeme upřímní, musíme připustit, že neexistuje způsob, jak děti uchránit od toho, aby slyšely takové útoky na Bibli. Možná to uslyší od svých učitelů ve škole, od přátel  v sousedství, v televizi, v místních novinách, v časopise, který někde najdou, v muzeu, na vysoké škole nebo, což je smutné, dokonce i v některých sborech! Nezáleží na tom, jak moc se snažíš izolovat své děti od evoluce, stejně takové názory dříve nebo později uslyší.

Bille, co řekneš svým dětem (ať už malým nebo velkým), až přijdou a položí ti takové otázky jako:

Tati, slyšel jsem, že dinosauři žili před miliony let, ale to je přece v rozporu s Biblí – je to tak?

Tati, většina vědců říká, že mohou dokázat, že se člověk vyvinul z nějakého tvora podobného opici a že příběh o Adamovi a Evě není pravdivý – máš na to nějakou odpověď?

Tati, většina lidí říká, že nemůžeme věřit Bibli, protože je to jen náboženská kniha, a že skutečná věda dokázala, že Bůh nestvořil svět tak, jak to tvrdí Bible. Proč bych neměl věřit vědcům? Vždyť dokázali dostat člověka na Měsíc a vymýšlejí úžasné vynálezy, jako jsou počítače.

Tati, odkud se vzaly fosilie? Jsou v souladu s Biblí? Pokud není Genesis pravda, proč bych měl věřit zbytku Bible, obzvláště když Ježíš Kristus z Genesis citoval? Je pravda, že nikdy nedošlo k celosvětové potopě tak, jak ji popisuje Bible? Každé muzeum, které jsem viděl, jasně tvrdí, že všechny vědecké důkazy podporují evoluci, tak proč bych měl přijímat tvoji víru  v Bibli?

Bille, problém je, že zatímco Bible je v určitém smyslu vším, co potřebujeme, abychom porozuměli spasení, také nám říká následující:

  • … ‚Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a  s uctivostí. (1Pt 3,15–16)
  • Všecko zkoumejte, dobrého se držte. (1Te 5,21)

Jinými slovy, Bille, křesťanství není slepá víra, je to objektivní víra – racionální logická víra založená na faktech. Není jako slepá subjektivní víra evolucionisty. I když nemůžeme svou víru vědecky dokázat, protože vědecky nemůžeme dokázat nic ve vztahu k minulosti, přesto můžeme svou víru logicky bránit.

Když lidé vyučují věci, které jsou v rozporu s Písmem, a snaží se zničit víru lidí v Boží slovo, pak máme příkaz se jim postavit.

  • Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista. (2K 10,4–5)

Bible například prohlašuje, že v době muže jménem Noe došlo k události, při které byl celý svět zaplaven vodou – v minulosti došlo ke katastrofální celosvětové potopě. Pokud k této události skutečně došlo, očekávali bychom, že na tváři země zanechala nějaké důkazy. Očekávali bychom, že najdeme důkaz v podobě vrstev vodou naneseného materiálu možná  s miliony zvířat a rostlin pohřbených v těch vrstvách po celé zemi. A přesně to nacházíme.

Samozřejmě, Bille, evolucionisté tvrdí, že tyto vrstvy a mrtvé věci (fosilie) jsou velikým důkazem evoluce. Tito lidé napsali a řekli mnoho, aby se vysmáli biblickému záznamu o potopě. Usilovně odporují křesťanům, kteří ohledně této záležitosti přijímají Boží slovo.

Avšak dobrý vědecký výzkum ukázal, že tento důkaz nepodporuje pomalé evoluční procesy trvajících miliony let, ale katastrofické, rychlé procesy. A to zase podporuje (ačkoliv ve vědeckém smyslu nedokazuje) to, co říká Bible ohledně potopy za Noemových dnů. Pohlédneme-li mimo Bibli, ale u Bible začneme, můžeme předložit logické důvody k obhajobě naší víry a tím podpořit platnost výroku, že Bible je zjevená pravda.

Bille, když pochopíme pokyn k vyučování svých dětí (Př 22,6) a skutečnost, že děti jsou lehce zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení – lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu (Ef 4,14), je jasné, že potřebujeme být připraveni, až se naše děti zeptají na stvoření vs. evoluci. A opravdu, už jsme měli svým dětem takové odpovědi poskytnout, vždyť víme, že je to oblast, kde ten zlý s jistotou útočí.

Je smutné, že mnohé děti se postavily proti křesťanství, protože jim jejich rodiče křesťanství zákonicky vnucovali, aniž by jim poskytli odpověď o naději, kterou máte. Tyto děti slyšely od evolucionistů důvody, proč by měly věřit evoluci, a tak byly přivedeny k víře, že Bible nemá pravdu.

Tyto výše uvedené otázky hypoteticky položené Billovi jeho dětmi jsou typické otázky, jakými jsme v kreační službě neustále zahrnováni. Jde o to, že na ně existují srozumitelné odpovědi, které umožní křesťanům dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.

Co je třeba: Akce

Nejenže Písmo stále dokola vyučuje pravdu, ono nám také přikazuje, abychom na základě této pravdy jednali.

V Genesis 1,28 je nám řečeno:

  •  A Bůh jim požehnal a řekl jim: ‚Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.‘

Člověku bylo řečeno, aby naplnil zemi, aby si ji podmanil a vládl jí. Tento kulturní mandát, jak ho nazýváme, je základem lidské činnosti při studiu země a používání získaných vědomostí k prospěchu lidí a zvířat, kteří ji obývají. Toto poznání vede k technologiím v takových oblastech, jako jsou technické obory, zemědělství, lékařství atd.

Dějiny jsou přeplněné příklady křesťanů, kteří založili školy, nemocnice a jimž můžeme připsat technologické pokroky. Právě Boží slovo bylo základem jejich myšlení a umožnilo jim vykonat tyto záměry. Tito lidé neřekli jen: Mám Bibli, to je všechno, co potřebuji. Už nic jiného nepotřebuji. Kde bychom dnes byli, kdyby všichni křesťané zastávali takový názor?

Jakub 2,20 nám říká, že: ... víra bez skutků je mrtvá. Přijímat Boží slovo vírou je jedna věc, ale druhá věc je jednat podle této víry a ukázat její praktický dopad. K tomu patří, že našim dětem nebudeme křesťanskou víru představovat pouze jako slepou víru. To je hlavní důvod, proč se dnes mnohé děti z křesťanských domovů otáčejí ke křesťanství zády.

Satan nevyprodukoval větší lež, než že Bůh neexistuje a že Bible nemá pravdu. Toto poselství převlečené za takzvanou vědu, je dnes světu vštěpováno. Potřebujeme (a skutečně existují) velmi dobré vědecké námitky proti tomuto učení. Existuje mnoho důkazů, které jsou v rozporu s evolučními myšlenkami a podporují učení Bible o původu člověka. Žádný křesťan by neměl před touto otázkou schovávat hlavu do písku – to by mohlo v důsledku způsobit, že naše děti přijmou jinou víru, skutečně slepou víru, víru evolucionismu a její logické vyústění – humanismus (člověk určuje pravidla).

Kreační služba má dnes ve světě důležitou úlohu. Semináře, knihy a videa poskytují cenný materiál, který umožňuje křesťanům konat přesně to, co Bůh skrze Petrova slova přikázal:

  • … ‚Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a  s uctivostí. (1Pt 3,15–16)

Bille, jestli čteš tento článek, bylo by moudré, abys nezmeškal další seminář o stvoření. Ale v mezičase – existuje spousta užitečných knih, které si můžeš přečíst, důležitá videa, která můžeš shlédnout, a fantastický rodinný kreační časopis – vlastně je to ten, který právě čteš. Můžeš si ho předplatit, aby tvoje děti, přátelé, sousedé uviděli skutečnou, opravdovou, logickou a nezlomnou víru. Je to víra, která nejenže dává smysl světu, ale dává skutečný, opravdový význam a jistou naději věčnosti se Stvořitelem – křesťanská víra.

Answers in Genesis

Přeložila Julie Petrecká