Po zveřejnění informace o nové knize Jonathana Edwardse „Pravé duchovní emoce“ vydané Poutníkovou četbou nám přišel níže uvedený e-mail:

 

 Děkuji za informaci.

To, co ke své víře potřebuji, už mám v Bibli a jiné názory jiných, kteří mi stejně nic nového ke spáse nepřinesou, tak ty nepotřebuji.

Zjistil jsem, že ta různá vylepšování různých náboženství jsou v podstatě odbočování od toho, co už je psané, a proto děkuji, J.V.

 

Zde je odpověď vydavatele:

 Pokoj vám a milost,

 nejste první, od koho slyším či čtu takový názor. Mám Bibli – a to stačí! Ano, Bible je jistě celý úradek Boží, jeho vůle pro náš život. Přináší nám zvěst evangelia – a kdo jej slyší a věří mu, bude živ na věky.

  • Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil  z mrtvých, budeš spasen. (Ř 10,9)

 Tady ale Bible nekončí. Znovu a znovu nás vyzývá k posvěcování:

  • Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte: žijte tak, abyste se líbili Bohu. (1Te 4,1)

 K tomu potřebujeme růst v porozumění Písmu. Známe ho už tak, jak to jen jde? Jistě ne.  K tomu se potřebujeme navzájem povzbuzovat třeba tím, co Bůh dělal v životech jiných bratří a sester – a proto čteme životopisy jiných křesťanů. Potřebujeme růst v porozumění, kdo je Bůh. Kde bychom třeba byli, pokud bychom dnes nestavěli na tom, čemu zástup bratří  v historii před námi již z Písma porozuměl: o trojjedinosti Boží, o jeho svrchovanosti a další oblasti. Proto čteme jejich knihy.

 To věděli a tomu rozuměli i pisatelé Božího slova. Apoštol Pavel prosí z římského vězení svého syna ve víře, Timotea, aby mu do vězení přinesl tři věci:

  • Plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, přines s sebou, též knihy a zvláště pergamen. (2Tm 4,13)

 Plášť a pergamen přejdu, ale zastavím se u knih. Apoštol, očitý svědek vzkříšeného Krista, ten, kterého vede Duch svatý, aby napsal dopisy jednotlivcům i církvím, dopisy, které jsou součástí Písma, Božího slova, Bible – tento člověk chce knihy! Je to již starý muž, plný moudrosti – ne lidské, ale od Boha, a on chce knihy! Proč? Protože rozumí, že k tomu, aby mohl lépe sloužit Bohu a svým bratřím a sestrám, potřebuje růst do podoby Kristovy – a součástí tohoto růstu je četba knih, která vede k posvěcení!

Chci se vás zeptat, jestli jsme na tom jinak než apoštol Pavel? Jistě ne. Potřebujeme růst do podoby Kristovy. To je vůle našeho Otce v nebesích:

  • Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. (Lv 19,2)

Knihy, které nám pomáhají porozumět Bibli, jsou dobrý a užitečný prostředek k posvěcení, který nám Pán dal.

Čtěte dobré knihy. Jsou Božím darem.

S přáním Božího pokoje,

Jan Suchý, nakladatelství Poutníkova četba