Často se setkávám se ženami, jejichž manželé používají Písmo jako zbraň, aby jimi mohli manipulovat. Beth byla jednou z nich. Když jsem se jí zeptala, jak se za ni její manžel Joe modlí, podělila se se mnou o svou nejčerstvější zkušenost. „Mi­nu­lý týden se za mě modlil Matouše 6,24: ‚Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Ne­boť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým po­hrd­ne. Ne­mů­žete sloužit Bohu i majetku.’ Prosil Boha, aby mi pomohl, abych ne­by­la tak so­becká a chamtivá a aby mě Ježíš ochránil před službou špatnému pá­no­vi. Nalé­ha­vě Boha žádal, aby na mě dohlížel, protože se mi nedá věřit.“ Na­vzdo­ry slzám pokračovala: „Modlil se, že má neschopnost se ovládat znamená, že nesloužím Bohu, a Bůh by udělal dobře, kdyby mě ze svého království vyhodil. Snažně Boha prosil, aby mu dal schopnost tolerovat to, co sotva dokáže tolerovat Bůh.“ Z pokračování našeho roz­ho­vo­ru jsem se dozvěděla, že takto Bethin manžel, starší jejich sboru, reaguje, když za jídlo pro svou rodinu o devíti členech utratí více než šest dolarů.

Po letech, kdy její manžel takto používal Písmo, aby se za ni modlil, bylo pro Beth téměř nemožné otevřít Bibli, aniž by nevěřila tomu, že ji Bůh odsuzuje stej­ně jako on. Byla z toho zdrcená. Téměř se nedokázala modlit. Ba co hůř, začala si plést slo­va svého tyrana s tím, co o ní říká Bůh. Začala věřit, že není hodná Pána a jeho péče.

Když manželé používají Písmo, aby ovládali a kritizovali, používají ho zcela opač­ným způsobem, než jak to zamýšlel Bůh. Bůh povolává manžele, aby pou­ží­va­li Písmo posvěcujícím způsobem, který ulevuje hanbě.

  • Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni oběto­val, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bez­úhon­ná. (Ef 5,25–27)

Manželé mají svým ženám přinášet Slovo tak, že budou ženy vědět, že je Ježíš mi­luje jako svou oslnivou nevěstu. Žena je tím, koho Ježíš miluje a za koho se obě­toval.

Když se však náboženské vyučování používá k zostuzení a ke zdůraznění chy­by a viny, lidé se cítí odříznutí od skutečnosti, že je Ježíšova oběť s ním sjed­no­tila a ukazuje, jakou vysokou hodnotu nám Bůh připisuje. Ženám sni­žo­va­­ným tvr­dým vyučováním nebo napomenutími nezbývá žádná naděje ani milost. Za­čí­na­jí věřit, že nejsou hodny, protože v hledáčku zůstávají ony a jejich selhání, a ne to, co vykonal Ježíš. To uvádí do pohybu všechny druhy pokřivení. Ježíš přísně napomínal ty, kdo kážou, ale neuvádějí svá slova do praxe, ty, kdo sva­zují těžká břemena a nakládají je na ramena ostatních, kdo však nezvednou ani malíček, aby pomohli nést jejich váhu. V Matouši 23 vyslovuje Ježíš sedmero běda na adresu těch, kdo taková břemena vytvářejí. Ježíšova slova jsou tvrdá, pro­to­že je zde v sáz­ce mnoho. Ti, kdo následovali farizeje a zákoníky, byli obtíženi ne­správ­nými věc­mi, a to jim bránilo v následování Boha. Stejně jako v případě Beth byla veliká část toho, co slýchali, v přímém protikladu k Božímu skutečnému Slovu.

Ježíš toužil po tom, aby lidé docházeli k poznání Boha a k usmíření s ním. Fa­ri­ze­jové tomu však bránili. Ježíšova běda jasně říkají, že se staví proti jejich jednání. Vy­hlašuje sedm těžkých žalob, které dávají trpícím novou naději, protože jsou svěd­ky toho, jak kárá zacházení, které zakusili. Jasně definuje špatné.

Chtěla bych se soustředit na Ježíšova slova, která ukazují, jak závažnou újmu způsobovali farizejové a zákoníci těm, o které měli pečovat. To nám pomůže lépe porozumět zraněním způsobeným duchovním týráním v manželství. Ježíš říká, že farizejové:

  • brání vstupu do království,
  • okrádají bezbranné,
  • svádějí své obrácené na špatnou cestu,
  • činí z nich děti pekla, což znamená, že je obracejí na nepravou víru, když kážou skutky nad vztah s Pánem (v. 15),
  • falešně a klamně přísahají, což ničí vztahy a důvěru (16–22),
  • jsou posedlí maličkostmi, zatímco zanedbávají důležitější věci zákona – spravedlnost, milosrdenství a věrnost, a tím činí lidi zranitelnými,
  • jsou plní chamtivosti a požitkářství, využívají ty, o které mají pečovat,
  • pronásledují ty, které mají pást.

Abych to shrnula, duchovně utiskující farizejové odváděli ostatní od Boha. Jejich obviňující a zahanbující slova způsobovala obrovskou škodu. Ježíš napo­mí­ná farizeje tak tvrdě, protože mu tím lámali srdce. I nás by mělo hluboce za­sáh­nout, když jsme svědky takové újmy.

Když se snažíme pomoct těm, kdo jsou v manželství duchovně týráni, potře­bu­jeme si být této škody vědomi a obzvláště musíme porozumět, jak moc byl poškozen vztah oběti k Pánu. Musíme si být vědomi těchto zranění, která si lidé nesou, a chovat se velmi citlivě, abychom nezpůsobili ještě více bolesti, když se budeme snažit pomoci.

Představte si zraněné dítě. Takové dítě bude otevřeně projevovat strach, jak­mi­le mu začnete pomáhat. Obvykle volá: „Nešahej, nešahej, to bude bolet, ma­mi. Ne!“ Vaše dítě by raději své zranění skrylo a jen plakalo, než aby si ho nechalo ošetřit. Instinktivně ví, že to bude bolet, až se ho dotknete. Nebo si před­stav­te popáleného. Jeho zranění se ani nemusíte dotýkat. Stačí, když k němu přij­dete příliš blízko, a vytvoříte tak bolestivý pohyb vzduchu. Duchovní zranění jsou podobná. Když se přiblížíme a noříme hlouběji do příběhu zraněné osoby, do­kon­ce i když používáme Písmo, může to vyvolat více bolesti. I naše dobré úmysly a vírou naplněná slova mohou oběť hluboce zranit.

Cílem našich snah v případech duchovně týraných žen bude pomoct obětem uvidět Ježíše takového, jaký skutečně je, a napravit jejich vztah s ním. Nejná­roč­něj­ší úkol je, jak vůbec postupovat směrem k tomuto cíli, aby to bylo účinné. Proces musí být stejně spásný jako cíl.

Jak by měl tedy takový proces vypadat? Na konkrétní způsoby, jak znovu získat srdce zraněného člověka pro Písmo, se podíváme ve druhé části této série.


Se svolením Christian Counseling & Educational Foundation (CCEF) přeložila Julie Petrecká pro Spolek Reformace.cz, Praha, ČR. Za překlad je plně zodpovědná překladatelka. Tento překlad, Copyright © 2020, je pro Christian Counseling & Educational Foundation (CCEF). Původní článek Spiritual Abuse in Marriage (Part 1, Part 2), Copyright © 2019 napsala Darby Strickland. Obsah je chráněn copyrightem a nesmí být publikován bez písemného souhlasu CCEF. Pro více informací ohledně vyučování, materiálů, seminářů, dálkového studia a dalších služeb navštivte www.ccef.org.
Translated in full with permission from the Christian Counseling & Educational Foundation (CCEF) by Julie Petrecká of the Reformace.cz, Praha, Czech Republic. Sole responsibility of the translation rests with the translator. This translation, Copyright © 2020 by the Christian Counseling & Educational Foundation (CCEF). The original blog entitled Spiritual Abuse in Marriage (Part 1, Part 2), Copyright © 2019 was prepared by Darby Strickland. All content is protected by copyright and may not be reproduced in any manner without written permission from CCEF. For more information on classes, materials, speaking events, distance education, and other services, please visit www.ccef.org.