první části jsme se podívali na zranění způsobená ženám, jejichž manželé používají Písmo tak, aby je jeho prostřednictvím ovládali a kritizovali. Tato druhá část se soustředí na to, jak jim poskytnout pomoc.

K duchovnímu týrání dochází, když si tyrani vybudují postavení kontroly a nadvlády skrze používání Písma, učení nebo své vůdčí role jako zbraně. Pokud manžel vede způsobem, kdy je jeho cílem, aby ženu ovládal, čehož dosahuje uplatňováním své moci, vyžadováním poddanosti nebo používáním Písma v každodenním životě či během konfliktu tak, aby svou ženu zahanbil nebo potrestal, pak jde o známky duchovního týrání.

Když duchovní tyran překrucuje Písmo, aby jím mohl zaútočit na svého partnera, může být poranění vnímáno, jako kdyby přišlo od samotného Boha. I když jsou tyto texty z Písma vytržené z kontextu, překroucené a předělané na zbraň, může to být vnímáno, jako kdyby to byl Bůh, kdo zostuzuje. Pokud toto násilí přichází v podobě biblických veršů nebo učení, oběti obvykle nevědí, že to, co slyší, je překroucené. Proto je pro oběti velmi těžké určit rozsah škod a pro nás je ze stejného důvodu těžké pomoct jim odlišit pravé evangelium od lží, které musely poslouchat. Musíme proto postupovat opatrně, abychom to provedli správně.

Jak můžeme pozvat znavené, břemeny obtížené lidi, aby byli znovu naplněni, když mají tak negativní zkušenosti s Písmem? Následující seznam vám pomůže důkladně si tuto otázku promyslet.

Naslouchejte, abyste se dozvěděli co nejvíce

Za prvé, vyhraďte si dost času, abyste odhalili plný rozsah napáchaných škod. Zaměřte svou pozornost na konkrétní slova a verše, které zlomily její srdce a zůstaly v ní. Nechcete se dopustit toho, že byste používali stejné verše a myšlenky jako tyran. Když mluvíte s někým, kdo byl objektem duchovního násilí, uvědomujte si, jak tato osoba vnímá nebo jak si vykládá jistá slova a výrazy. Vypátrejte, jak bude vašim slovům rozumět, ještě předtím, než začnete mluvit. Čím méně budete mluvit při počátečním odhalování, tím více se dozvíte o tom, co si tato osoba musela od tyrana vyslechnout a čemu věří. Budete v pokušení začít napravovat špatné výklady Písma, ale je nezbytně nutné nechat tuto ženu odvyprávět celý příběh, abyste si udělali obrázek o tom, jaké lži si vyslechla a následně přijala.

Snažte se dozvědět:

1. Jaká konkrétní vyučování nebo texty byly použity k ponížení nebo k manipulaci.
2. Jaké je nést si takové zranění.
3. Jak tato zranění formují nahlížení této ženy na:

  • křesťany
  • církev
  • manželství
  • autority
  • Bibli
  • Boha.

Když budete znát příběh oběti, životní okolnosti, konkrétní poranění i to, jak se zapojuje ve společenství a jak vnímá Písmo, pomůže vám to v péči o ni.

Lží a překroucených veršů se dotýkejte opatrně

Za druhé si uvědomte, že oběti nevidí věci zřetelně. Jak se před vámi příběh duchovního násilí bude rozvíjet, rychle odhalíte lži a manipulace a pochopíte, jak byly jednotlivé texty zneužity. Bude vám jasné, co je na výrocích tyrana špatně, protože necílil na vaši mysl a vědomí. Stojíte opodál, a tak se na celou věc díváte z jiné perspektivy. Oběť bude mít úplně jinou zkušenost. Vnímá to zamlženě. Možná ví, že je něco špatně, ale taky může celým srdcem věřit tomu, co tyran o ní a o Pánu tvrdil. Prosím, mějte na paměti, že odvolávat se v tomto okamžiku na Bibli může věci dočasně zhoršit.

Oběti mají tendenci slyšet ve vašich slovech to, v čem byly udržovány a čemu byly nuceny věřit, a budou přenášet všechna překroucení do textů, které s nimi sdílíte. Je to složitý proces, protože pravda byla překroucena a upravena na lež. To samé udělal satan v zahradě. Překroutil a porušil Boží dobrá slova. Povedlo se mu zastřít pravdu a způsobit tím obrovské škody.

Pečujte o zraněné srdce – nediskutujte

Za třetí, s oběťmi nediskutujte, ani je nepoučujte. To, co se stalo, je špatné, a i když stačí použít Bibli, abyste se dostali k tomu, co je správné, tohle není bitva o správný teologický výklad. Musíme získat zraněná srdce způsobem, jakým to dělá Ježíš – něžně a trpělivě. Pokládá otázky. Vytahujte stejně jako Ježíš zraněné ven. Nakonec budete mít možnost uvést věci na správnou míru, ale nejprve musíte znát samotného člověka a pečovat o něj.

Jedna žena, Rebeka, mi vyprávěla, jak šla ke svému pastorovi, aby jí pomohl, když měl její syn horečku přes 40 stupňů. Její manžel jí totiž zakázal vzít děťátko k doktorovi. Pastor jí řekl: „Musíš poslechnout svého muže. Tvé dítě se uzdraví jedině tehdy, když ho poslechneš.“ Řekl jí, že Bůh bude soudit její poslušnost a pokud její dítě zemře, bude to proto, že selhala ve ctění svého manžela. Způsob, jakým manžel i pastor použili 1. Petrovu 3,1, je mimo a je pokřivený. Žila však v manželství a církevní komunitě, kde vedoucí opakovaně tuto pokřivenou pravdu protlačovali. Nedokázala to vyřešit biblicky, jen instinktivně. Mé hovory s ní by byly neplodné, kdybych jí rychle spěchala vyložit a vysvětlit 1. Petrovu 3.

Nebraňte vyjádřením hlubokého smutku

Za čtvrté, je nezbytné, aby oběti vyjádřily svá zranění. Musíte vyslechnout celý pláč jejího srdce. Je možné, že odkryjete hněv, frustraci, strach a mnohé další komplikované a matoucí emoce. Nemusíte mít odpovědi. Jednoduše jí pomozte o tom mluvit a vyplakat se nad obrovským duchovním břemenem, které vleče, a nad zraněním, které způsobilo.

Buďte připraveni na to, že oběti nemusí být schopné vidět Boha jako důvěryhodného a milujícího. Je pravděpodobné, že násilí, které byly nuceny snášet ve svých lidských vztazích, způsobilo špatný výklad toho, kdo je Bůh a jaký k nim má vztah. Mohou mít pokroucený pohled na Boha a smýšlet o něm jako o tvrdém a neodpouštějícím soudci.

Použijte Ježíšovo pozvání k odpočinutí

Za páté, pozvěte ji k odpočinutí. Ježíš zve znavené a obtížené, aby k němu přišli a našli u něho odpočinutí (Mt 11,28). Toto pozvání připomíná Jeremjáše 31,25: „Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.“ Znavení dlouho zápasí a tvrdě pracují. Obtížení se potácejí pod mohutnými břemeny. V Matouši 11 Ježíš něžně mluví k lidem, kteří trpí přetěžujícími slovy a špatnými aplikacemi zákona a Písma od izraelských vůdců. Nacházeli se v podobné situaci jako ti, kdo trpí v duchovně represivním manželství. Ježíš je zve, aby v něm našli odpočinutí, protože je jiný. On uspokojuje duše tím, že naplnil zákon, aby z nich mohlo být břemeno sňato a aby mohli mít pokoj s Bohem. Je to odpočinek založený pouze na Ježíšově díle. Ježíš je potom zve, aby na sebe vzali jeho jho. Nejde o jho Mojžíšova zákona, ale o jho učení se od něho nebo, jak říká 2. kapitola listu Koloským, o chození v něm; jde o to být do něho vestavěn a naroubován poté, co všechno vykonal.

Projevujte Ježíšovu něhu

Za šesté, projevujte Ježíšovu něhu. Ježíš jedná se zraněnými něžně. Je to úplně jiný Pán. V celém evangeliu spatřujeme, jak těžce nese utrpení svého lidu. On si na rozdíl od tyranů nedělá nároky. On břemena nenakládá, ale zvedá. Budete-li vést lidi k tomu, aby uviděli Ježíšovu něhu, pomůžete jim obnovit jejich porozumění Ježíšovi. Nedá se to srovnat  s náboženstvím ani s osobou, kterou zakoušeli předtím. Je to naprosto odlišná zkušenost s Pánem, která se v ničem nepodobá jejich zkušenostem z minulosti.

Zde je navíc projev Ježíšovy něhy, který může být pro oběti požehnáním: Když Ježíš visí na kříži a prožívá svou nejtemnější hodinu – tváří v tvář smrti zakouší nekončící fyzickou bolest a oddělení od Boha, soustředí se na lidi kolem sebe. Vidí svou matku a žádá Jana, aby se o ni postaral. Vidí a stará se o ty, kdo nesou zodpovědnost za jeho smrt, když říká: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Slibuje spasení zloději na kříži činícímu pokání.

Nejenže měl starost o druhé, ale také vidíme, jak se Ježíš rozhodl použít svou moc. Ježíš měl k dispozici obrovskou sílu, ale ovládl se. Věděl, že musí zemřít, aby přinesl spasení. Svou sílu a svou moc odložil. Byl pokorný, aby pomohl slabým. Ukazuje, že není despotický tyran, ale něžný Král. Zde vidíme úplně jiný obraz než obraz tyranů, kteří zneužívají svou moc a nejsou ochotní se obětovat, aby pozvedli ostatní.

Buďte ztělesněním Ježíšovy něhy

Konečně jak můžeme na pozoruhodnou Ježíšovu něhu upoutat pozornost těch, kdo ho v tomto světle nevidí? V první řadě tím, jak budeme jednat se zraněnými. Nestačí zraněné o Ježíšově něze pouze učit, jsme povoláni, abychom těmto křehkým duším Písmo ztělesňovali. Pavel nás ve svém vyučování nabádá, abychom reprezentovali Ježíše co nejpřesněji (1K 4,21; 2K 10,1). Musíme ztělesňovat jeho něhu, aby mohly oběti naším prostřednictvím zakusit něžného Lékaře.

Pavel říká Timoteovi, aby poučoval vlídně i ty, kdo se mu staví na odpor (2Tm 2,25). Jsme povoláni k tomu, abychom vyzařovali něhu. Buďte připraveni, že nastanou chvíle, kdy v tom při setkávání s obětí selžete. Když se to stane, řekněte jí, že jste ji zranili nebo neúmyslně snížili nebo jste byli příliš rychlí, příliš jste tlačili nebo jste mluvili jako kazatel. Je to těžké, ale zásadní! Těmto ženám ublížili tyrani, kterým chybí pokora. Je třeba, abychom se chovali a reagovali naprosto opačně. Tyrani nestrpí, aby je někdo napomínal, a proto bychom se měli projevovat lépe a napodobovat Ježíšův charakter tím, že je budeme pravidelně vyzývat, aby nám řekly, jestli jsme je něčím zranili nebo jestli jsme jim v něčem dostatečně neporozuměli. Stejně jako Pavel i my musíme mít neustále na paměti, že potřebujeme Ježíše. Jsme s nimi, ne nad nimi. I my velice potřebujeme něžného Spasitele.

Modlím se, aby vaše snaha milovat ty, kdo zažili duchovní týrání, je dovedla k poznání Ježíše takového, jaký je.


 

Se svolením Christian Counseling & Educational Foundation (CCEF) přeložila Julie Petrecká pro Spolek Reformace.cz, Praha, ČR. Za překlad je plně zodpovědná překladatelka. Tento překlad, Copyright © 2020, je pro Christian Counseling & Educational Foundation (CCEF). Původní článek Spiritual Abuse in Marriage (Part 1, Part 2), Copyright © 2019 napsala Darby Strickland. Obsah je chráněn copyrightem a nesmí být publikován bez písemného souhlasu CCEF. Pro více informací ohledně vyučování, materiálů, seminářů, dálkového studia a dalších služeb navštivte www.ccef.org.
Translated in full with permission from the Christian Counseling & Educational Foundation (CCEF) by Julie Petrecká of the Reformace.cz, Praha, Czech Republic. Sole responsibility of the translation rests with the translator. This translation, Copyright © 2020 by the Christian Counseling & Educational Foundation (CCEF). The original blog entitled Spiritual Abuse in Marriage (Part 1, Part 2), Copyright © 2019 was prepared by Darby Strickland. All content is protected by copyright and may not be reproduced in any manner without written permission from CCEF. For more information on classes, materials, speaking events, distance education, and other services, please visit www.ccef.org.