• Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás (1. Tesalonickým 5,18)

Bůh nám přikazuje děkovat

Boží příkaz děkovat zahrnuje všechny věci: "Za každou věc děkujte." Výraz "každá věc" obsahuje všechna požehnání. Příkaz je jednoduchý: Děkujte Bohu, který je neúnavný v dávání. Dokonce i tehdy, když nejsme vděční, On nám dává znovu a znovu. "Každá věc" zahrnuje i soužení, těžkosti a zdánlivě neřešitelné problémy.

Pro naši přirozenost je obtížné děkovat, obzvláště když prožíváme těžké chvíle a neštěstí. Ale Bůh má zalíbení v tom, že žádá a očekává nemožné, aby nás přitáhl blíže ke Kristu. Pouze v Kristu můžeme vzdávat opravdové díky. Ježíš Kristus je děkující Velekněz své církve. V něm je modlitba propojena s děkováním. Není Kristus tím pravým důvodem, proč Heidelberský katechismus jmenuje modlitbu jako hlavní část díkuvzdání a vděčnosti?

Děkování je Boží vůle

 • Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1 Te 5:18)

Kdyby to nebyla Boží vůle, nikdo by sám od sebe neděkoval. Podle své přirozenosti jsme mravně zkažení, tudíž plni hříchu, ne díků. Ale Boží vůle náš postoj milostivě mění. V tom spočívá milost evangelia: Boží vůle přemáhá naši vůli. Nejlepší okamžiky v našem životě nastávají tehdy, když můžeme bez jakýchkoliv postranních úmyslů říci: "Buď vůle Tvá."

 • Pokora, modlitba a děkování jsou trojice v milosti. Bůh Otec je propůjčuje podle své vůle. Proto jsme učiněni ochotnými v den Jeho moci. (Ž 110:3)

Bůh propůjčuje děkování

Naše ochota děkovat přichází od Boha; Jeho přičiněním jsme schopni děkovat pouze v Kristu a skrze Krista. Opravdový věřící musí plnit Boží příkaz skrze víru - "v Kristu Ježíši" nám Bůh propůjčuje děkování. Jak? Skrze pokyn Ducha svatého, "že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha." (Římanům 8,28) Boží děti mají období, kdy zrakem víry rozpoznávají nezbytnost všeho, co odporuje tělu. To zahrnuje tyto skutečnosti abych:

 • byl připodobněn Kristu skrze účast na Jeho utrpeních a Jeho obrazu
 • byl uzpůsoben chodit ve víře, ne viděním
 • se učil žít ve světle věčnosti
 • abych byl oddělen od světa
 • abych si byl vědom špatností hříchu
 • abych byl naladěn tak, abych přijímal Boží otcovskou láskyplnost v tres- tání
 • abych se pokořoval, připomínal si, kdo jsem já a kdo je Bůh
 • abych užíval léky, které ničí hřích a působí růst ovoce ducha
 • abych šel cestou ke slávě tak, abych dokonale oslavil Boha

Pravý věřící ví, že vše, co Bůh činí, je pro jeho dobro. Proto buďte odvážní a silní ve víře. Co Bůh přikazuje a chce, to také propůjčuje. Tvoje děkování je bezpečně v Jeho rukou, protože Jeho přikázání, vůle a naplnění jsou uložena mimo satanův dosah - v přimlouvajícím se Kristu.

Buď vděčný. John Trapp napsal: "Ten, kdo jede na svou korunovaci, nepřemýšlí o tom, že právě prší." I ty jedeš na svou korunovaci. Proto nepřemýšlej o utrpení, protože Bůh ti připravil cestu ke slávě. Deštivé dny a přeháňky jsou Boží příprava, abys rostl a dozrál pro věčné světlo, které zdědíš v budoucnosti. Vše je součástí Božího záměru a On žádá tvé děkování za všech okolností. Jeho plán nemůže selhat. To, co On řekl o péči o vrabce, platí také o tobě. Důvěřuj Jemu, a ne sobě. Děkuj Jemu, ne sobě. Chval Jeho, ne sebe.

Dr. J. R. Beeke

pastor Heritage Netherlands Reformed congregation, Grand Rapids, Mich.

The Banner of Sovereign Grace Truth, říjen 1998.