Na mnoha místech Písma nás Pán Bůh vyučuje, že Boží cesty nejsou naše cesty a že Jeho cesty převyšují ty naše (Iz 55:9). On ví, co je pro Jeho děti nejlepší. Chce, abychom ho nechali v nás působit. Tak On skrze nás oslaví sám sebe a zároveň my budeme dostávat to, co je pro nás nejlepší.

  • Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. (Ž 37:4)

Ovšem dovolit Bohu, aby v nás působil, vyžaduje naše podrobení se. Podrobit se znamená odevzdat sám sebe jiné autoritě či vůli někoho jiného, vzdát se. Bůh nám ve svém slově ukazuje, že se máme podřídit Jeho autoritě. On je El Šadaj, On se o nás chce starat a pečovat o nás. Dělá to, když se mu odevzdáme, následujeme Jeho přikázání a trávíme čas v obecenství s ním na modlitbách a v sdílení.

V podřízenosti si uvědomujeme, kdo je svrchovaným Pánem našeho života. Bůh nedělá nic náhodně ani chaoticky. Boží řád můžeme vidět v Jeho stvoření, zákonech a v Jeho slově. Bůh jedná vždy v souladu se svými nařízeními a s hierarchií hodnot, které sám určil. Z toho vyplývá, že my, Jeho stvoření, se rovněž musíme v uspořádání věcí a dění našeho vlastního života podřídit Boží autoritě.

V souladu se svými svrchovanými záměry staví Bůh některé lidi do mocného postavení. Když se podíváme na příklady z Písma, uvidíme, proč je tak důležitá poslušnost. Bůh ukazuje Davidovu poslušnost ve vztahu k Saulovi. Přestože Saul usiloval o Davidův život, David ho nezabil, i když k tomu měl příležitost (1 Sam 24:4-20). David dokonce o Saulovi ani nemluvil zle, protože věděl, že Saulova autorita pochází od Boha (1 Sam 24:6). Saul se kvůli své pýše, strachu a touze zalíbit se lidem vymanil zpod Boží záštity a výsledkem byly zmatky, trýzeň a šílenství.

Další příklady:

1. Bůh dal moc faraónovi:

  • Avšak proto jsem tě zachoval, abych na tobě ukázal svou moc... (Exodus 9:16)

2. Ježíš se setkal s vojákem, který vnímal Ježíšovu autoritu a ochotně se jí podřídil. Písmo říká, že Ježíš "se podivil" setníkovu pochopení. (Matouš 8:9)

3. Ježíš věděl, že moc, kterou má Pilát k vydání rozsudku nad Jeho životem, mu byla dána Otcem shůry. (Jan 19:11)

  • Ježíš byl poslušný až k smrti. (Filipským 2:8)

Bůh staví některého člověka do mocného postavení tehdy, když chce v souladu se svými svrchovanými záměry svému lidu požehnat, anebo ho podrobit pronásledování. Na naše vedoucí představitele se musíme dívat jako na osoby dosazené Bohem k určitému účelu a musíme se jim podrobit jako Bohem dané autoritě. Podívejte se na stav dnešního světa; podívejte se na ty, kdo mají moc. Jsou to Boží lidé? Neodrážejí chování a stav srdce člověka dnešního světa? Nesuďte, ale posuzujte a "poznáte je po ovoci". (Mt 7:15)

Bůh povolal strážce, aby zjevoval pravdu a odhaloval lži nepřítele skrze Božího Ducha.

  • Ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování. (Ezechiel 3:17)

My jako křesťané máme ve všem hledat Pána, modlit se a jednat ve shodě s Jeho vedením a vždy v úplné shodě s Jeho slovem. Máme se modlit za lidi postavené v moci a autoritě, ať už to jsou rodiče, manžel, starší v církvi, vedoucí v práci, starosta města, člen vlády, zákonodárce či prezident republiky. Naslouchejte Božímu hlasu, žádejte o rozpoznání, abyste se mohli přidržovat pravdy. A pak čekejte na svého Pána a Boha v úplné podřízenosti Jeho vedení.

  • Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. (Ž 32:8)

Cindy Standley, FAMC Unravelling The New World Order 6/98