• Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě. (2 Timoteovi 4:5)

 

Těmito slovy Písmo pověřuje kazatele evangelia, aby nesli svým bližním dobrou novinu Boží spásy. Jeden z bratrů kazatelů po padesáti letech služby nabízí osvědčené zkušenosti i nám. Jaký tedy má být kazatel a evangelista? Měl by:

1. Znát dobře tři biblické knihy:

& GENESIS to jsou základy Bible

& ŘÍMANům určuje doktrínu spasení

& ZJEVENÍ odhaluje události posledních dnů

2. Čerpat ze tří biblických knih:

& ŽALMY čteme pro povzbuzení a chvály

& SKUTKY pomáhají objevit zápal pro službu

& PŘÍSLOVÍ odhalují moudrost pro praktický život

3. Využívat tři privilegia:

¬ denní čtení Bible nejen znát, ale umět používat biblické principy pro každou příležitost

¬ pravidelná modlitba je tajemstvím úspěchu evangelisty, jen tak poznáme blízkost Boha

¬ nikdy neztratit zájem o ztracené získávat duše pro Pána

4. Modlit se za tři věci:

S za naplnění Boží mocí

S za moudrost

S za lásku

 

  • Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. (Římanům 12:10-12)

 

5. Kázat tři druhy kázání:

ţ aby mohli být lidé spaseni, v každém kázání by měla být jasná výzva k    přijetí Krista

ţ kázáním máme povzbuzovat jedni druhé

ţ pamatuj, že napomínáme hříšníky a vyučujeme svaté

Kazatel i jeho lidé budou stát tváří v  tvář řadě nástrah a pokušení.

6. Vyvarovat se tří pokušení:

M lenost pokud kazatel zanedbává osobní návštěvy a kontakt s věřícími, dochází k poklesu návštěvnosti sboru

M vztah k opačnému pohlaví pozor! Mnoho kazatelů bylo vyřazeno ze služby, právě kvůli tomuto prohřešku. Nikdy ať není muž rádcem ženy o  samotě a naopak. Nikdy nebuďte za zavřenými dveřmi s osobou druhého pohlaví, i když se jedná o otázky spásy. Tak vznikají pomluvy a skandály.

M peníze jsou často příčinou pádu. Nelze Bohu sloužit kvůli penězům, na straně druhé ne vždy je únosné konat službu na vlastní náklady. Sbor má být natolik citlivý, aby byly životní potřeby kazatele zajištěny a kazatel natolik hospodárný, aby svým životem byl příkladem dobrého hospodáře.

 

  • Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování. (1. list Timoteovi 5:17)

 

Kazatel, který je dobrým evangelistou, učitelem a hospodářem současně, je požehnáním pro každý sbor. Pamatujte, že kázání evangelisty bez důkladného biblického studia může rozšiřovat řady věřících, ale ne řady silných křesťanů. Biblické studium bez evangelizace bude vychovávat silné křesťany, ale nebude jich přibývat.

- E. Nickerson -