• "Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty losováním. Zároveň s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici, druhý po levici." (Matouš 27: 35,38)

O Velikonocích si připomínáme tři kříže golgotského návrší nedaleko Jeruzaléma. Na prostředním zemřel Pán Ježíš, který byl obětován jako Boží Beránek, aby sňal hříchy světa (Jan 1:29). Na dalších dvou vidíme zločince. Rád bych poukázal ještě na čtvrtý kříž, který na Golgotě nevidíme. Mluví o    něm sám Kristus:

  • Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by si chtěl život zachránit, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne ho. (Matouš 16: 24-25)

Jinde čteme:

  • Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. (Lukáš 14:27)

Čtvrtý kříž je symbol osobní pokory, sebezapření a obětavosti. Abychom nalezli věčný život, i my musíme zemřít. Křižování byl obvyklý způsob popravy zločinců. Odsouzení trpěli mnoho hodin, než zemřeli. Byl to jeden z nejkrutějších trestů a touto potupnou smrtí zemřel i náš Spasitel.

Čtyři kříže symbolizují čtyři vítězství:

1. Vítězství hříchu:

Na prvním kříži umíral nevěřící lotr. Byl zajat, odsouzen a ukřižován. Byl popraven za nějaký těžký zločin; v  jeho životě zvítězil hřích. Zatvrzelý zločinec se ani v    poslední chvíli života nepokořil. I svými posledními slovy se rouhal Bohu a urážel Krista:

  • Což ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i  nás! (Lukáš 23:39)

Myslím si, že tento zločinec mohl tušit, kdo umírá vedle něho. Hřích ho však zaslepil natolik, že Ježíše jako Mesiáše nepřijal. Tento člověk zemřel ve své nevíře, bez Spasitele a bez naděje. Podobně umírá mnoho lidí.

2. Vítězství víry:

Na druhém kříži umíral další zločinec. I on prohrál svůj život. Na rozdíl od prvního zločince odhalil svou osobní tragédii. Díval se s upřímnou vírou za kříž a za smrt, do věčnosti. Proto napomenul rouhajícího se zločince. Sám v Krista - Boha uvěřil, když se pokorně modlil a prosil:

  • Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. (Lukáš 23: 42)

Tento kříž představuje vítězství víry. Druhý zločinec věděl, že hrob neznamená konec lidské existence. Do hrobu se ukládá jen tělo; duch však žije věčně. To potvrzují i slova Pána Ježíše:

  • Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. (Lukáš 23:43)

Slova Pána Ježíše ke kajícímu lotrovi jsou důkazem toho, že Bůh vyslyší upřímnou modlitbu každého člověka. I    pachatelé nejhorších činů nezůstávají bez šance. Ano, Bůh vyslyší upřímnou prosbu i člověka na prahu smrti, ale proč čekat až na poslední den? Ne vždy k tomu má člověk sílu. Proč nevěřit Kristu teď a nepřijmout Jej za svého osobního Spasitele dnes?

3. Vítězství lásky:

Na třetím kříži poznáváme vítězství čisté Boží lásky. Tam umírá nevinný Beránek Boží, aby sňal hříchy světa. Z  kříže zaznívá modlitba:

  • Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají. (Lukáš 23:34)

Člověk dokáže snadno milovat své přátele, ale milovat své nepřátele a vrahy dokáže jen Bůh! Pán Ježíš věděl, že ti, kdo vráželi hřeby do Jeho rukou a nohou, opravdu nevěděli, co činí. Někteří z nich se to možná dozvěděli, až když se zatmělo slunce a nastalo velké zemětřesení. V tu chvíli i římský velitel zvolal:

  • To byl opravdu Boží syn. (Mt. 27:54)

4. Vítězství pokory:

Čtvrtý kříž vidíme v každodenním životě. Pán Ježíš o něm říká:

  • Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě. (Lukáš 9:23)

Dále čteme:

  • A kdo jde za mnou a nebere svůj kříž, není mne hoden. (Mt. 10:38).

Nést kříž je věc nepříjemná a bolestivá. Někdy tou bolestí může být obětavá, pokorná služba bez uznání a bez lidské odměny. Taková služba vyžaduje čas, námahu, peníze a často i sebezapření. Uvědomme si však, že i náš Spasitel nesl náš hřích a prolil svou svatou krev, aby nás vykoupil. Bez kříže není možné obdržet zaslíbenou odměnu. Kříž je úděl křesťanova života; nesme proto svůj kříž bez reptání, abychom jednoho dne uslyšeli radostný hlas našeho Pána:

  • "Správně, služebníku dobrý a věrný; ... vejdi v radost svého Pána." (Matouš 25:23)

Až si budeme o Velikonocích připomínat událost na Golgotě, pamatujme na všechny čtyři kříže. Kříž nevěřícího lotra nás varuje před hříchem nevíry, která vede do věčného zahynutí. Druhý kříž nás vyučuje o důležitosti víry a moci modlitby. Třetí kříž definuje Boží lásku. Boží láska nás povzbuzuje k modlitbám za ztracené i za naše nepřátelé, aby se i oni mohli pokořit před Spasitelem. A čtvrtý kříž? Ten nám pomůže vstoupit do oddané a pokorné služby Bohu a bližním.

- Rev. Józa Novák -