Někteří moderní teologové vidí otázku zmrtvýchvstání jako druhořadou a tvrdí, že je důležité znát především Ježíšovo učení. Jeden z představitelů modernistické teologie prohlásil, že by jeho víra zůstala beze změny, i kdyby se našly ostatky Ježíšova těla. Mám vážné pochybnosti, zdali správně pochopil podstatu křesťanské víry.

Kristovo vzkříšení patří k základním bodům náboženské diskuse o křesťanské víře. Zásadní otázku, zda Ježíš opravdu vstal z mrtvých, nelze pominout. Odtrženi od této skutečnosti zůstáváme v zajetí prázdných spekulací o Boží existenci. Lidé si rádi poslechnou různé argumenty, ale nezdá se, že by tím byly jejich životy či smýšlení nějak ovlivněny nebo změněny. Žádného ateistu nepřesvědčí, nezasáhne a nepromění sebelépe promyšlená argumentace. Na rozdíl od filosofů, Bible Boží existenci nedokazuje. Prostě prohlašuje, že Bůh se zjevil člověku v    osobě Ježíše Krista, a to způsobem všem lidem naprosto srozumitelným. Syn Boží žil podobným životem jako my, Jeho život však ovlivnil miliony lidí. On sám ztělesňuje veškeré myslitelné dobro a představuje absenci všeho myslitelného zla. Kristus formoval společenské vědomí evropské společnosti a stal se neoddělitelnou součástí jejího kulturního života.

Většina lidí připouští, že charakter Ježíše Krista byl naprosto jedinečný; žádný učitel nebyl nikdy příkladem vyšší morální úrovně než On. Anglický lord Bothly zaútočil na křesťanství ve své knize "Čemu věřím" a dochází k  paradoxnímu závěru. Říká: "Věřím, že učení Ježíše je to nejlepší, co kdy bylo lidstvu nabídnuto." Je to absurdní, ale autor zřejmě přijímá Ježíšovo učení jako autentické! Je možné přijmout Jeho etické učení a oddělit ho od toho, co prohlašoval sám o sobě? Mohl být Ježíš dobrý člověk a nejlepší učitel mravnosti na světě a přesto lhát o    svém poslání a své rovnosti s Bohem? Znáte Jeho prohlášení? Řekl, že je zmocněn odpouštět hříchy (Marek 2:5; Lukáš 7:48), dávat život věčný (Jan 10:28; 11:25), vzkřísit v poslední den (Jan 6:40,44,54) a být posledním soudcem všeho lidstva (Jan 6:40,44,54) a (Matouš 25:31, Jan 5:22).

Také mnozí významní ateisté hodnotí Ježíše pozitivně jako dobrého člověka a vynikajícího učitele, aniž uvažují o  tom, že sám sebe vydával za někoho, kým podle jejich ateistického přesvědčení nemohl být. Ježíš přijal úctu, jaká patří jenom Bohu. Když Petr prohlásil, "Ty jsi Kristus, syn živého Boha", Ježíš na to řekl: "Tělo a krev ti to nezjevily, ale můj Otec, který je v    nebesích" (Matouš 16:16). Když Tomáš vyznal: "Můj Pán a můj Bůh", Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení jsou ti, kteří neviděli a uvěřili." (Jan 20:28-29). Takové výroky, kterými dokazoval Ježíš sebe jako jediného Božího Syna, by byly jen nabubřelou megalománií, kdyby nebyly pravdivé. Když Židé chtěli od Ježíše znamení, jaké znamení jim dal? Řekl jim, že jediným znamením jim bude znamení Jonáše proroka:

  • Nebo jako Jonáš byl tři dni a tři noci v útrobách velryby, tak bude syn člověka tři dni a tři noci v  útrobách země" (Matouš 12:39-40).

Dále řekl:

  • Aj, vstupujeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán předním kněžím a zákoníkům a odsoudí ho na smrt. A vydají jej k posmívání, ke zbičování a ukřižování, ale třetího dne vstane z  mrtvých. (Matouš 20:18-19 )

Ježíš sám sebe považoval za Božího Syna a věřil ve vlastní vzkříšení. Kristovo zmrtvýchvstání bylo základem víry prvních křesťanů. Apoštol Pavel o  Kristu říká:

  • ..., který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši Kristu, našem Pánu. ..., aby ke cti jeho jména uposlechly a uvěřily všecky národy; (Římanům 1:3-5)

Nejpřesvědčivější argument pro existenci Boha není rozlehlost vesmíru, bezpočet galaxií či uspořádání živého a neživého světa. Nejlepším důkazem Boží existence je Kristovo vtělení, Jeho učení, Jeho smrt a především Jeho zmrtvýchvstání. Právě Jeho zmrtvýchvstání nám potvrzuje, že zlo nebude mít v dějinách poslední slovo. Pochybujete-li o Bohu, o Jeho existenci, podívejte se na vzkříšeného Ježíše Krista. Křesťanská víra je vírou v Krista, který na rozdíl od jiných náboženských vůdců nezůstal v hrobě.

V okamžiku, kdy uvěříme v Kristovo zmrtvýchvstání, jsou vyřešeny i další pochybnosti ohledně Boží existence. Vy, které uvádí ve zmatek existence různých náboženství, zůstaňte ještě chvíli u Kristova vzkříšení. Je víra v    Ježíše Krista rozumově souvislá, morálně silná a dost hluboká, aby obsáhla život, smrt, stvoření, vykoupení a každého jednotlivce na zemi bez ohledu na rasu a původ? Poctivé pátrání vám odhalí důkazy, které vás přesvědčí. Objevíte, že Ježíš je jedinou cestou k Bohu, a že i vy můžete být uvedeni do Boží přítomnosti. Potom zjistíte, že skutečnost Kristova vzkříšení je otázkou prvořadého významu.

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k    Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; (List Efezským 2:19-21)

- J.D.J. -