* Vážení Kláro a Pavle,

věrní služebníci Pána a bojovníci za Pravdu Boží.

May the joy of Christmas be with you and fill your heart with warmth and love.

Přejeme vám oběma a celé rodině spolupracovníků „v zápase o duše" Pánem požehnané Vánoce a Nový rok.

My jsme stále ve vzpomínkách s vámi a věříme, že vám Pán požehná.

Vaši v lásce

- Hynek a Pandana, Austrálie -

Děkujeme všem za celoroční věrnost, modlitby a slova povzbuzení, vždy v pravou chvíli. I my za celou redakci přejeme každému z vás Boží požehnání a ochranu.

V Jeho službách,

steigerovi, suchomelovi, Gabi, Vlada, Mirka, Dáša …

 


 

* Vážený bratře,

úvodem Vás zdravím. Váš časopis Zápas o duši čtu již několik let (ačkoli nepatřím k jeho odběratelům). Většina čísel se mi dostala do rukou různými cestami - někdo mi je půjčil v mé církvi či v zaměstnání - pracuji jako pečovatel v Armádě spásy. Témata, která v nich uveřejňujete, mi připadají aktuální a většinou se s nimi ztotožňuji. Přeji Vám proto v další činnosti mnoho Božího požehnání a moudrosti od našeho spasitele Ježíše.

Chci se na Vás obrátit s dotazem. V letošním roce jsem jako autor vlastním nákladem vydal knihu „Dějiny desátků". Kniha má 141 stran a jejím tématem jsou desátky - jejich historie od vzniku v Egyptě a Babylonu, přes reformaci až po důkladnou biblickou studii tohoto tématu. V knize cituji z několika set historických pramenů, mým cílem je přitom ukázat, s jak širokým názorovým spektrem se lze v souvislosti s desátky setkat.

Do dnešního dne jsem prodal přes sto kusů této knihy. Reakce čtenářů na knihu je přitom většinou kladná. Protože však tato kniha neučí křesťany, že jsou povinni odvádět desátky církvi, mám při její propagaci omezené a v některých církvích přímo zavřené dveře. Chci se proto obrátit na Vás, zda by bylo možno uveřejnit inzerát na tuto knihu ve Vašem časopise a zároveň Vás chci požádat o informaci o podmínkách inzerce. Pokud budete mít o knihu Dějiny desátků zájem, rád Vám jeden výtisk zdarma věnuji.

- Jiří Doležel - jiri.dole@seznam.cz

Redakce děkuje autorovi za knihu. Čtenářům ZODu přinášíme ukázku na str. 28. Dějiny desátků jsou rovněž dostupné na internetu.

 


* Vážený pane Steiger,

Předem mého emajlu Vás srdečně zdravím. Navštívil jsem vaše webové stránky (HCJB World rádio) a musím vyslovit, co se týče OBSAHU, uznání a pochvalu. Co mě však nejvíce potěšilo, tak to, že jsem si mohl důkladně prostudovat v textové podobě Vaše přednášky, které jsem poslouchal v minulých letech na rádiu Proglas. Ať už je to pojednání o Nutnosti Boha, Trojjedinosti atd … Chtěl bych Vás poprosit o umístění textové podoby šestidílné přednášky věnované právě Trojjedinosti (1. Úvod, 2. Člověk, 3. Prostor a čas, 4. Hmota a světlo, 5. Světlo, 6. Závěr). Tu máte na Vašich stránkách pouze v audio podobě. (Již i v textu, pozn. ZODu)

Chci Vám také sdělit, že pojednání o nutnosti Boha je velice fundovaně rozepsané a stejně velice logické argumenty jsem objevil v knize Útěcha mé duše od Giovanniho Savonaroly. Výborně pojednání je věnováno tématu Blaze chudým a plačícím. Ocenil bych velice umístění Vašich textů o Trojjedinosti pokud možno co nejdříve. Chtěl bych si je pečlivě prostudovat. Rád budu vaše stránky doporučovat mým kamarádům, kteří se alespoň trochu zajímají o duši a ducha člověka (o hodnoty a věci, které nejsou vidět pouhým zrakem), a ne jenom o materialistickou podobu a hodnoty světa, který nás totálně obklopuje a ve kterém musíme (fyzicky) žít. Přeji Vám upřímně do další práce Boží požehnání, vedení Duchem svatým a také co nejvíce návštěv Vašich webových stránek.

S pozdravem a ZDAŘ BŮH

Roman Č., Brno

 


 

* Vážení Steigerovi,

mám od vás několik sešitů posledních čísel vašeho časopisu „Zápas o duši". Ani nevím, odkud jste získali moji adresu. Kdysi před mnoha lety mě někdo informoval o křesťanském vysílání z Ekvádoru a napsal jsem tam tehdy o podrobnější údaje, ale protože jsem na svém radiopřijímači vysílání nikdy nezachytil, ztratil jsem zájem.

Rozhodně je váš časopis přínosem. Jsou v něm řešena aktuální témata z biblického hlediska a je zřejmé, že máte k dispozici velmi dobře informované zdroje. Ani se mi nezdá, že by články v něm obsažené byly příliš těžké na pochopení, jak vám napsala jedna čtenářka. Líbí se mi, že každý problém kladete do světla Kristova evangelia, které je samo o sobě aktuální v každé době a pro každého …

Srdečně vás zdravím a přeji vám všecko dobré.

- Rostislav K., Praha, dopis č. 1700 -

 


* Moji milí v Pánu sourozenci, Steigerovi!

Skoro vás ani neznám osobně, ale mám vás ráda víc jako sebe sama. Vy posíláte tak pracné dílo a co já? Chtěla bych vydat svědectví o velké Boží milosti a Jeho vědomosti a znalosti srdce každého člověka. Zná tedy i srdce té milé paní Zdeňky Š., dopis č. 1261, který jste v čísle 73 otiskli. Mrzí mne, že ji neznám, i když mi bude letos 90 let. Ale toužím jí ukázat cestu do nebe. Ale kde ji najdu? Minulý týden jsme se vraceli z dovolené a můj vnuk mne vezl domů a časopis ve schránce si první vyndal, prohlédl a zaradoval se, že i v Karviné ho také najde. To je ten vnuk, který mě jednou dokázal potěšit v mé starosti v tak neobyčejném Božím jednání se mnou. Teď mně strčil do ruky peněžní obnos, že je to Steigerům i s pozdravem. Tak vám to posílám …

- Františka, L. Brno, dopis č. 1675 -

 


 

* Chci moc poděkovat za poslední ZÁPAS O DUŠI. Našel jsem tam mnoho velmi povzbudivých věcí, zvláště mne uchvátil článeček pana Svatopluka Karáska o Ďáblovi. Pište o věcech, které my katolíci „cudně" skrýváme a mlčíme o nich jako ryby.

Žehnám P. P. D.

 


* Drazí manželé Steigerovi,

předem dopisu vám velmi děkuji za vaši požehnanou práci a za Zápas o duši, který s manželkou i přáteli pravidelně čteme. Prosím o změnu adresy …

- V. H. -

 


 

* Pane Steiger,

četla jsem Vaši knihu „Zápas o duši". Byla to jedna z těch, které mi na začátku víry napomohly proniknout do tajemství víry a poznání našeho Pána Ježíše. Ráda bych se na vás obrátila, abyste mi pomohl najít literaturu, kterou momentálně hledám. Moji nevěřící přátelé se začali zabývat východním učením a konkrétně karmou. A já jsem jen těžko hledala argumenty, kterým bych jim mohla vysvětlit, že to, čím se oni zabývají, je blud a lež. Řekla jsem jim o Bohu svědectví, ale nedokázala jsem jim logicky některé věci vysvětlit. A že i léčitelství není od Boha, ale z jiného duchovního světa, to jsem jim taky nedokázala dostatečně vysvětlit. Vzpomněla jsem si na Vaše články, kde logickým myšlením vysvětlujete existenci a nutnost Boha (i články na HCJB). Tak bych Vás chtěla požádat, abyste mi poradil nějaké zdroje, ve kterých bych se více dozvěděla o tomto učení a kde by taky bylo vysvětleno, proč je to lživé učení. Abych tomu sama rozuměla a abych o tom mohla říci těm mým přátelům.

Budu ráda, když mi pošlete třeba adresu vydavatelství a titul, kde si mohu literaturu objednat. Věřím, že o něčem, co mi napomůže v této situaci, budete vědět.

Ať Vám Pán Ježíš požehná v práci, kterou pro něj děláte.

Předem Vám děkuji.

S pozdravem Petra S., Zlín

 


* Drazí přátelé, Pavle a Kláro a Jindro, srdečně vás všechny zdravím s přáním Božího požehnání ve vašem díle i osobním životě, s vřelým díkem za ZOD, který mi pravidelně zasíláte, i když nejsem schopen prozatím přispívat. A tak vám všem alespoň děkuji za nás všechny nejubožejší, kteří z této duchovní potravy žijí, i když si ji sami nemohou dovolit. PRAVDA a LÁSKA jsou v tomto světě stále nedostatkové hodnoty, které se nedají koupit, ale kterých je třeba, a tak i ZOD je jedním polínkem, které pomáhá zapálit oheň pravdy a lásky v kruhu křesťanské jednoty bratří a sester. Vzpomínám na skautské táborové ohně, na jejich atmosféru pod klenbou nebes. Uspořádat křesťanské ohně pravdy a lásky by bylo dnes více než potřebné, vlastně nezbytné. A tak je alespoň zapalujeme ve svých srdcích propojeni Božím dílem, sjednoceni Božím slovem v Písmu a v dialogu křesťanských periodik, jako je ZOD. Se stejnou chutí čtu i rozdílně koncipovaný brněnský „Deník mladých" a obě periodika využívám ke kázání evangelia. Ve zklamání a utrpení se mnoho lidí obrací k Bohu o pomoc, útěchu a naději, proto je nás třeba právě zde mezi trpícími ve věznicích. Existuje dokonce tajemná instituce „Vězeňská duchovní péče", která snad spočívá v ustanovení kaplana dotovaného státem i věznicí - nebo snad je to souhrn duchovních aktivit, nevím. Ale věřící ve věznicích jsou vděčni za vše - Boží slovo, křesťanskou literaturu i kulturu. Je zde již tradicí, že alespoň o Velikonocích a Vánocích zde zazní křesťanská písnička. Pět let vedu ve vězení zájmový kroužek studia Bible a zdá se, že mé působení brzy skončí … Jako svědek Jehovův mám dostatek materiálu a studijních pomůcek k biblickému vzdělávání vysoké úrovně. Proč tedy ZOD a DM? Jestliže naslouchám Bohu, nemohu se uzavřít lidem. Říkám tomu literatura dialogu s názory lidí a lidovou tvořivostí ke slávě Boží - to, co je ve studijních pomůckách vyloučeno. Neuzavírám se tomuto dialogu, chodím kázat všude, kde nacházím ochotu k dialogu. Probíhá zde i pravidelné setkání se studenty teologické fakulty, ovšem na zcela jiné platformě. O Bohu se téměř vůbec nehovoří, studenti si s sebou ani nenosí Bibli. Spíše chodí naslouchat osobním problémům vězňů, zazpívat si trampské písničky. Nebýt závěrečného Otčenáše, nedalo by se poznat, že jde o duchovní akci. Na dotaz čerstvého ThDr.: „Proč vy, Svědkové, vlastně tolik kážete?" jsem odpověděl velmi stručně: „A proč vy, studenti a absolventi, nekážete?" A pak jsem mu vše vysvětlil z pohledu Písma, kterému věřím a snažím se podle něj žít … Pracuji ve stísněných podmínkách, mou pracovnou je má postel, (na 20 m2 je nás 8, na jedno WC 16 vězňů), mám věčný nedostatek prostředků na psaní, ale pracuji naplno pro všechny, kteří jsou ochotni naslouchat a oslovuji ty, kteří ochotu neprojevují, či se snaží oponovat. Některé materiály užívám stále v mnoha opisech, které rozdávám i rozesílám do jiných věznic … Písmo nám říká, abychom trpělivě očekávali na Boha, ovšem to neznamená, abychom očekávali trpně. Sám Ježíš řekl: Jděte, čiňte, učte … Ježíš neklade žádné intelektuální nároky, nezkouší nás ze znalosti Písma, ale promlouvá k našemu srdci, učí nás vnímat i soucítit, chápat prostou Boží moudrost přístupnou každému člověku bez ohledu na vzdělání a přijaté informace. Vyučuje nás základní schopnosti být člověku bratrem a ne škůdcem, tyranem a vrahem. Učí nás druhému naslouchat bez povýšenosti, vyučuje vstřícnosti, ochotě pomoci, lásce. Pokud bychom se povýšili poznáním a znalostmi, nebyli bychom schopni předávat lásku a pravdu Božího slova v Písmu. I na stránkách ZOD se občas objeví střet znalostí, názorů, postojů, často méně důležitých, než sama podstata Písma, vyvolávajících bouřlivý ohlas. Bylo by báječné, kdybychom takto bouřlivě reagovali na vlastní podstatné chyby a nedostatky, na které nás Písmo upozorňuje, a stejně nadšeně a bouřlivě se s nimi vypořádali. Ale to je trpělivá, soustavná, každodenní práce, pěstování křesťanské osobnosti v zrcadle Božího slova v Písmu. K tomu je třeba vytrvalosti a snahy, i vytrvalé netrpělivosti, abychom stále postupovali blíže k Bohu. Toto důvěrné sblížení přeji nám všem.

Mirek T.,

dopis č. 1648

 


 

* Milý bratře,

prosím, abyste mi přestal zasílat Zápas o duši. Co se týče důvodů, jsou pravděpodobně stejné jako u většiny ostatních, kteří Váš časopis v této době odříkají. Nikdy jsem nesympatizoval s Vaší snahou doplnit Bibli o augustiánskou gnózi, nicméně byl jsem ochoten tento „kalvinistický folklór" tolerovat prostě proto, že mi byly blízké Vaše postoje v oblastech morálky, pohledu na společnost, politiku atd. - Stejně jako pro mne není obtížné tolerovat některé zvláštní postoje bratří z letničních sborů. V poslední době věnujete ovšem kalvinistické teologii tolik prostoru, že k jiným věcem se dostáváte jen okrajově. Tím pro mne Vás časopis ztratil význam.

Takže mi jej, prosím, již neposílejte. Třeba se najde někdo jiný, kdo jej bude moci využít. S přáním požehnání

- Petr H. -

 


* Velice moc vás pozdravuji šalom alejchem, chtěl bych vám poděkovat a děkovat mohu i za vás stále, neboť je úžasné, že i přes různé těžkosti a problémy bez ustání bojujete a nevzdáváte se. I já se setkávám s různými lidmi, když jim nabízím k nezávislému přečtení ZOD. Nevím proč, ale vytváří se u mnohých z nich nezájem a negativní kritický přístup k jakémukoli číslu ZOD. Neznám jiný důvod, než všeobecná apatie ke všemu, kde je jen trošku cítit řád a charakter. Buď tak hodný a sděl mi, co je příčinou ať se nevřítím do něčeho, z čeho by se narodilo to, co nikdo nechce. Hodně moudrosti a Adonai vedení přeje

- Karel S. -

Milý bratře Karle, nevidím do srdcí lidí. Tento nezájem a negativní kritický přístup zde vždy historicky byl. Jsem ten poslední, kdo by nutil kohokoliv, aby četl nebo dokonce přijmul teologii Svrchovaného Boha tak, jak ji chápali reformátoři. Žádné myšlenky nelze vnutit! Přiznám se, že nerozumím, proč lidé nechtějí prozkoumat jiné pohledy než sami zastávají. Vždyť my v ZODu studujeme i Strážnou věž, i mormonskou literaturu a vše ostatní, abychom byli v „obraze", abychom lépe chápali i naši teologii, kterou neustále testujeme. Největší problém vidíme v tom, že nám žádné biblicky podložené námitky vůbec nepřicházejí. Prostě NIC! Všechny námitky mých bratrů v Kristu jsou jen citová vyjádření jako, „kalvinistický folklór, nezastíraná povýšenost, militantní postoj, už mi nic neposílejte" atd. Na to se nadá odpovědět. To jsou neuchopitelné „argumenty", které ani argumenty nejsou! Proč mi někdo třeba nenapíše: Bratře Pavle, zastáváte teologii vytrvalosti svatých. Nemohu s Vámi souhlasit, protože verše x,y,z o které se opíráte interpretuji úplně jinak, ve světle veršů a,b,c o které se opírám zase já. Verše x,y,z harmonizuji s verši a,b,c takto … Umíte si Karle představit, jaký bychom měli zajímavý vzájemný dialog? Věcný, biblický a bez emocí. Umíte si představit jak by z něho všichni čtenáři těžili, jak bychom si vzájemně tříbili biblické chápání, aniž bychom nutně přijímali pohledy jiných! Zatím jsme za 13 let existence ZODu ještě nedostali ani jeden dopis, který by věcně a biblicky, vyvracel naše stanoviska. Jenom my sami si vyvracíme naše dřívější stanoviska a nestydíme se za to. Stvořené bytosti, jako jsme my, se přece musí neustále měnit! Jen nestvořený Bůh je neměnný! Sám vím, jak osvobozující pocit je, když zjistím, že pro mne nový pohled, který zde byl už dávno, zapadá do celé Bible lépe než ten předchozí. To je posvěcování křesťanského života.

  • Stezka spravedlivých je jak jasné světlo [Kristus], které svítí stále víc, až je tu den. (Přísloví 4:18)

Až do příchodu Páně bychom měli být stále více osvěcováni Jeho slávou. Bez láskyplného biblického dialogu bude jen minimální posvěcování svatých. „Dynamika evangelia" nevězí v tom, že by se evangelium měnilo jako událost. Evangelium je neměnné a pevné jako skála. Jeho zdánlivá „dynamika" vězí totiž v proměnlivosti, v „dynamice" nověstvořeného člověka. Znovuzrozený člověk je tou neustále se posvěcující „dynamickou" událostí! Soustředění na Boha má vždy proměnlivý, vzestupný, poznávací, dynamický účinek. Soustředění se na člověka má vždy setrvačný statický účinek - nechuť k čemukoliv skrytému.

 


 

* Milí Steigerovi,

zdravím vás a chci znovu poděkovat za váš časopis. Těším se na každé nové číslo. K některým těžším tématům se za nějaký čas ráda vracím. Nad některými články musím přemýšlet opravdu déle, srovnávat s ostatními odkazy z Písma. Vím, že je to užitečné pro náš duchovní růst. Ještě se mi ale nestalo, abych kvůli některému článku chtěla ZOD odhlásit. Je mi líto, když se vzájemně napadáme, urážíme a nadáváme si do bludařů. Právě proto, že jsou to často těžší témata, měli bychom se učit naslouchat jedni druhým a nemít hned připravené odpovědi. Učme se pokoře a připusťme, že ten, kdo se mýlí, mohu být právě já …

- Jana H., Hranice, Dopis č. 1863 -

 


* Vážení a milí,

děkuji za zaslání knihy Otázky. Je v ní hodně věcí, které sice znám, ale při různých debatách nevím, jak na ně odpovědět. Bude mi průvodcem při dalších rozpravách.

Není to dávno, asi tak v roce 1995, kdy mně Pán dal příležitost se k němu vrátit. Dostal se mi do schránky leták KPK a TWR. Zareagoval jsem a od té doby se datuje má cesta k Pánu. Dnes všechno měřím Biblí. Na všechny otázky, jak osobní tak duchovní, hledám odpověď v Bibli. Jestliže ji nenajdu, odmítám. Z tohoto důvodu odmítám církevní dogmata, poněvadž odporují Bibli. Také odmítám modlitbu růžence. Je to mechanické odříkávání. Odporuje také Pánovu „Při modlitbě nebuďte jako pohané …" Díky ZODu a kursům Emaus jsem porozuměl i jistotě spasení a osvětlení mnoha problémů. Vždy jsem prosil Pána, aby mě osvítil, dal mi nalézt odpověď na moje otázky. Vždy jsem uspěl. Poslední byla transsubstanciace. Mátlo mě: „To čiňte na mou památku", a z 1. Kor. „Kdo jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije". Nepomohla mi ani kniha L.P. Křesiny. Je to tam psáno takovým způsobem, že to na mě bylo hodně složité. Knihu jsem dostal za 10 absolventských kurzů Emaus. Prosil jsem Pána, aby mi pomohl. Odpověď jsem sice nenašel přímo v Bibli, ale ve Slovníku biblické kultury, který jsem si kdysi koupil. Tam stojí, že transsubstanciace byla vyhlášena jako dogma v 16. století na Tridentském koncilu. V tom okamžiku se mi rozsvítilo a pochopil jsem, že Pán přikázal slavit Památku Jeho smrti. Věřím, že při bohoslužbách je Pán přítomen podle Jeho zaslíbení: „Kde se dva nebo tři sejdou ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich" … Ještě jednou vám děkuji. Vítám každou příležitost, abych obohatil svoje vědomosti, i když až „na stará kolena". Ať vám Pán žehná ve vaší práci. Se zájmem pročítám úvahy - arminismus/kalvinismus, ale závěr si dělám sám, podle toho, co mi „poví Bible!"

Váš věrný čtenář, Alois N., č. 2356

 


 

* Milí Steigerovi,

marně čekám na ZOD z měsíce října. Poslali jste mi knihu a dopis. Teprve pak jsem pochopila, že na rozloučenou (v redakci jsme byli přesvědčeni, že čtenářka odhlašuje). Je mi to moc líto. Váš časopis čtu jako snad jediný z křesťanských periodik od začátku až do konce. Já věřím, že Bůh nám dal rozum, abychom přemýšleli nade vším, co je nám dostupné z Jeho vůle.

Pocházím z křesťanské rodiny. Od malička jsem slyšela téměř každý den opakovaně několik veršů z Bible, většinou zkomoleně. Dodnes mi to zní jako prázdná slova. Bůh mi dal tu milost až po letech pochopit a přijmout jejich obsah a učí mě je naplňovat v životě. Dnes už vím, že žít podle Jeho slova není jen, jak jsem slýchávala: „To nesmíš, tam nesmíš, to musíš." V ZOD používáte slova. která mají hluboký smysl. Vede nedokonalého člověka k chápání Boží milosti a svrchovanosti. Byla bych moc ráda, kdybyste mě mohli vést i nadále ve své evidenci. Chci i dále přispívat ze svých prostředků k vašemu záslužnému dílu.

- Marie V., Prostějov, Dopis č. 2375 -