Rozšířené vysílání přes satelit

Myšlenkami se vracím zhruba o půl roku zpět. Listuji jarním vydáním zpravodaje Anténa a oživuji si v mysli, co všechno se událo v záležitosti našeho záměru vysílat 24 hodin denně přes satelit. A zjišťuji, že změn je hodně.

Více než rok probíhala diskuse mezi českou a slovenskou redakcí na straně jedné a evropským vedením TWR na straně druhé. Tento dialog skončil v červenci letošního roku tam, kde na jaře roku 2001 začal. Trošku k naší lítosti, trošku potvrdil náš původní záměr a hodně nás poučil. A protože už my sami musíme vzpomínat, vůbec se nedivím vám (čtenářům), že doposud nevíte, o čem píši. Takže tady je velice stručná rekapitulace vzájemné vnitřní diskuse o našem záměru. 

Na přelomu tisíciletí, tedy na přelomu let 2000 a 2001 jsme se s vedením slovenské redakce TWR dohodli na záměru rozšířit české a slovenské vysílání na celodenní. Společně vidíme jedinou ekonomicky dostupnou možnost pro tento záměr - využít satelitní technologie přenosu. (Podrobnosti o důvodech pro toto řešení jsme už psali v těchto zpravodajích v roce 2001 a letos na jaře.) O tomto záměru informujeme vedení TWR Evropa, které pro nás zosobňuje ředitel pro střední a východní Evropu George Cooper. Je překvapen a zdá se i nadšen tímto záměrem. Vysvětlujeme mu, že hodláme využít satelitu, který využívají i jiné české vysílací subjekty (na Slovensku je tato technologie zatím nevyužívána). Satelitní přenos je relativně levný a navíc, lidé poslouchající jiné české satelitní stanice by se automaticky stali případnými posluchači i vysílání TWR. (Pozn. pro vaši informaci: nad Evropou je „zavěšeno" několik komerčních satelitů, které jsou k tomuto účelu využitelné, ovšem Česká republika má přímý vstup pouze na jeden z nich. Přístup na ostatní satelity je už věcí komplikovanějšího „zahraničního obchodu" a také podstatně dražší. Např. jen TWR v Evropě používá jiné 3 satelity a přistupuje na ně buď z Bratislavy a na jiné zase z Anglie - je to obchodně i technicky komplikovaná záležitost.) Zanedlouho dostáváme od George Coopera informaci, že TWR Evropa má ještě některé volné satelitní linky, které bychom mohli využít. Tato informace je později doplněna o další zprávu, kdy se dozvídáme, že evropské vedení TWR chce zřídit jeden satelitní kanál pro země střední a východní Evropy a my (Češi a Slováci) můžeme využít převážnou většinu dne. Při příležitosti fóra ředitelů všech evropských í světových redakcí TWR na jaře 2001 i na jaře 2002 jednáme o technických i ekonomických detailech. Cena, za kterou je nám od TWR-E nabízen pronájem vlastní satelitní linky včetně dalších služeb, je někdy přijatelná, jindy astronomicky vysoká. Tato jednání probíhají více než rok, podmínky ke spolupráci ze strany TWR-E se neustále mění a to docela zásadním způsobem. Trpělivě čekáme a jednáme několikrát dokola, protože tato varianta má i své výhody, zejména v administrativní, legislativní a technické problematice … Nicméně čas běžel a vzhledem k vývoji dlouhodobé debaty se nedalo očekávat, že by se v dohledné době dosáhlo nějakého přijatelného řešení vzájemné spolupráce i s TWR-Evropou. Proto nejvyšší orgán TWR-CZ, správní Rada, odeslal oficiální depeši řediteli TWR- Evropa s prosbou o definitivní stanovisko k měsíci červenci tohoto roku. Na základě toho jsme obdrželi oficiální dopis se sdělením, že TWR Evropa nám nemůže nic nabídnout, pouze prodat zahraniční satelitní linku za 250 tis. USD ročně (7,75 mil Kč) pro nepřetržitý provoz, případně méně vysílacího času za odpovídající menší částku. Vzhledem k tomu, že v České republice je cena za tuto službu přibližně 7 krát nižší, bylo rozhodnuto.

V polovině letních prázdnin jsme tedy věděli, že jsme tam, kde jsme byli v lednu 2001. Ředitel TWR-Evropy nám popřál vše dobré pro náš záměr a George Cooper hledal možnosti, jak nyní pomoci co nejrychleji uvést v život záměr, který se o rok a půl zdržel. Jsme však přesvědčeni, že zdržení přineslo prostor pro lepší připravenost a během této doby se udály zase jiné skutečnosti, které mají nemalý vliv ve prospěch rozšířeného vysílání. Patří mezi ně především zpráva ředitele slovenské redakce TWR, který nás tento měsíc informoval o otevření slovenského satelitního trhu. Co to v praxi znamená? Především to, že onen zmíněný satelit, který využívají české subjekty, může nyní využívat i Slovenská republika a má na něj svůj vlastní přístup. Tato skutečnost sama o sobě by ještě tak mnoho neznamenala, kdyby slovenská strana neměla také své ceny za satelitní služby. Ceny na Slovensku jsou ještě nejméně o polovinu nižší než v České republice a to už je důvod k další rozvaze. V polovině října jsme se dohodli s vedením TWR-Slovakia na možnosti provozování společného vysílání zatím nejlevnější slovenskou cestou. Zůstává nedořešeno poměrně drahé mezinárodní spojení mezi Brnem a Bratislavou (což by ale v případě české varianty bylo stejné, jen by šel signál opačným směrem). Tímto problémem jsme se zabývali na jednání s telekomunikačními společnostmi při příležitosti mezinárodního veletrhu INVEX v Brně. V době uzávěrky tohoto zpravodaje ještě nebyly známé výsledky.

Původní předpoklad zahájit celodenní vysílání 30.3. 2003 nechceme v této situaci brát jako definitivní. Musíme respektovat okolnosti, kterými jsme (třeba i nechtěně) vedeni a přijímat je v pokoře před Boží svrchovaností. To, co je na nás, se snažíme dělat v poslušnosti výzvy Pána Ježíše ke zvěstování evangelia tak, aby strategický záměr rozšiřovat Boží slovo k co největšímu počtu lidí byl uskutečněn. Současně chceme být dobrými hospodáři se svěřenými prostředky a neutápět finance tam, kde to není nutné. Je tedy docela možné, že termín zahájení celodenního provozu bude posunut, ale nemělo by to být o více než o půl roku.

V této nelehké situaci potřebujeme nejvíce pokoj, rozvahu, dostatek energie a především Boží požehnání a ochranu nad celým projektem. Jde přece o to, aby tato práce byla Bohem použitelná, aby na náš první krok mohl Bůh navázat svou milostí, vypůsobit v srdcích posluchačů touhu po Jeho Slově a proměnu srdcí, vyjádřenou obrácením se k Pánu Ježíši Kristu, ochránci lidských duší. Zůstalo-li by vše jen na nás, mohli bychom mluvit a mluvit a mluvit, slova by hnila a hnila a hnila … Bůh je ten, který zasetému slovu dává vyrůst v nové ratolesti přinášející ovoce. Přesně o takovou vzájemnost usilujeme!

TWR - Anténa 2/2002