Milí čtenáři ZODu!

Během studijního pobytu v Anglii jsem měl možnost na vlastní oči vidět, jaký vliv na svatost církve má biblicky zakořeněná kvalitní literatura. Bohatá historie reformované a puritánské literatury v anglických dějinách nesmazatelně vryla své stopy do života současné církve. Všeobecná znalost důvodů pro svou víru (1. Petrova 3:15) je daleko hlubší než v Českých zemích. A tady vidím ohromnou příležitost pro nás. Objevujme nyní i zde v Čechách, na Moravě i ve Slezsku poklady, jež zaznamenali mužové víry naplnění Duchem svatým v zemích, kde se mluví jiným jazykem. Využijme pokladů reformované teologie, jež mají k dispozici v anglicky mluvícím světě, a použijme je na naší cestě víry za Kristem. Proto nyní vzniká nakladatelství Poutníkova četba. Časopis Zápas o duši již dlouhou dobu přináší svým čtenářům články s reformovaným pohledem. Vězte, že právě takový najdete i v knihách vydávaných nakladatelstvím Poutníkova četba.

V naší vydavatelské činnosti se chceme soustředit na několik oblastí. Jednak vidíme potřebu kvalitních komentářů k jednotlivým biblickým knihám, které by byly čtivé, srozumitelné pro širokou křesťankou veřejnost a zároveň věrné Božímu slovu. Tuto potřebu chceme naplňovat v edici Poutníkovy komentáře. Dalšími oblastmi jsou hlouběji tematicky zaměřené knihy nebo životopisy.

První dvě knihy z produkce Poutníkovy četby jsou právě připraveny a vy máte možnost alespoň malé ochutnávky. Obě knihy je možné objednat na níže uvedené adrese, telefonu, emailu či web stránkách. Kéž sám náš Bůh požehná k tomu, aby mnozí lidé v naší zemi měli užitek z práce Poutníkovy četby a vzdali Jemu samému slávu!

Jan Suchý, nakladatelství Poutníkova četba

Základy a cíle nakladatelství Poutníkova četba

Nakladatelství Poutníkova četba si klade za cíl přinášet čtenářům knihy, které přiznávají slávu jedinému Bohu a pomáhají lidem v odkrývání a porozumění Božích pravd, jež jsou jednou pro vždy zjevené v Bibli a jež vedou každého člověka k pokání z hříchů a k víře v Pána Boha skrze Ježíše Krista. Praktickým dopadem takových knih je nejen informovanost, ale především proměněný život obráceného člověka, jenž touží vést svůj život k Boží slávě, tedy v pravdě, morálně a ku prospěchu svých bližních.

Pevně věříme a vyznáváme, že Bible je tou nejlepší a nejdůležitější knihou, která kdy byla či dokonce kdy bude vydána. Věříme a vyznáváme, že je to Duch Svatý, který nám dává Bibli porozumět tak, jak sám Pán zamýšlí - v pravdě.

Věříme a rozumíme, že jsou také nástroje, které nám pomáhají lépe rozumět biblickým pravdám a uvědomovat si je v našem životě. Mezi jinými to jsou knihy. Knihy, které oslavují Boha Otce skrze činy Pána Ježíše Krista, jež nám oživuje Duch Svatý.

Bohu jedinému budiž sláva!

Poutníkova četba doporučuje:

John Benton: Malachiáš - Vzdáleni živému Bohu

 • komentář k poslední knize Starého zákona - Malachiáše
 • čtivý, věrný Božímu Slovu
 • pro osobní růst ve víře a porozumění Bohu a Jeho vůli
 • pro společná studia ve skupinkách
 • praktický pomocník pro kazatele
 • přináší aplikace Malachiášova proroctví do životů dnešních křesťanů, neboť není napsán učencem zavřeným ve své studovně, ale kazatelem sloužícím ve sboru

Thomas Goodwin, Benjamin Palmer: Co se děje, když se modlím?

 • Co vlastně děláme, když se modlíme?
 • Ke komu se máme modlit?
 • Jaký je duchovní užitek z modlitby?
 • A co modlitby, které nikdy nebyly vyslyšeny?
 • Proč se modlit, když náš svět funguje podle přírodních zákonů?
 • Na tyto a další podobné otázky velmi užitečně odpovídají dvě z velkých postav křesťanské historie - puritán Thomas Goodwin a americký kazatel předminulého století Benjamin Palmer.

Výše uvedené knihy je možné objednat na následující adrese:

Poutníkova četba
Spartakiádní 257/2
400 10 Ústí nad Labem
nebo na telefonu: 472.741.623

internet: www.poutnikovacetba.cz
e-mail: poutnik@poutnikovacetba.cz