1. Ježíš Kristus, tak, jak nám ho prezentuje Nový zákon a jak před námi vystupuje z Písma, je příliš jedinečný a významný na to, aby si ho novozákonní autoři vymysleli. Těmto zápisům dala povstat moc Ježíše Krista, jejich autoři tuto moc nemohli stvořit. Ježíš je mnohem významnější než kterýkoliv z jeho svědků, a žádný z nich se mu nemůže rovnat. Za těmito spisy stojí jeho existence, stejně jako za zprávou, kterou šíří tisíce hlasatelů, stojí velká globální událost. Cosi ohromujícího dalo povstat těmto rozmanitým svědkům, aby vyprávěli tyto senzační, různé, a přesto jednotné příběhy o Ježíši Kristu.

2. Nikdo ještě nevysvětlil prázdný Ježíšův hrob v nepřátelském prostředí Jeruzaléma, kde by Ježíšovi nepřátelé učinili cokoliv, aby předložili jeho mrtvolu jako důkaz, ale nemohli. Nejranější pokusy zakrýt skandál vzkříšení byly zjevně v protikladu s veškerou lidskou zkušeností - učedníci nemohli ukrást tělo (Mt 28:13) a pak zasvětit své životy zvěstování slavného evangelia milosti na základě takového podvodu. Moderní teorie o tom, že Ježíš nezemřel, ale pouze ztratil vědomí a pak v hrobě procitl, odvalil kámen a svedl své skeptické učedníky k víře, že byl vzkříšen jako Pán vesmíru, nemohou nikoho přesvědčit.

3. Cyničtí oponenti křesťanství se hojně vyskytli vždy tam, kde byla k dispozici řada očitých svědků, kteří mohli potvrdit Ježíšovo vzkříšení z mrtvých.

  • Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je dosud na živu, někteří však již zesnuli. (1. Korintským 15:6)

Kdyby to bylo možné, byla by všechna takováto tvrzení okamžitě usvědčena ze lži. Ale žádný takový případ není znám. V době, kdy byla tato klíčová prohlášení pronesena, bylo očitých svědků vzkříšeného Pána příliš mnoho.

4. Raná církev byla naplněna nezdolnou silou víry, lásky a oběti na základě skutečnosti Ježíše Krista. Charakter této církve, podstata evangelia milosti a odpuštění a neohrožená odvaha mužů a žen, ochotných jít třeba až na smrt, vůbec neodpovídá hypotéze o masové hysterii. To s tím nemá nic společného. Na světě došlo k něčemu zcela skutečnému a majestátnímu a oni to velmi dobře věděli, byli si tím jisti a byli uchváceni mocí, kterou to mělo. To „něco" byl Ježíš Kristus, jak tito všichni dosvědčovali - dokonce i zpěvem - když umírali.

5. Proroctví Starého zákona došla ohromujícího naplnění v historickém Ježíši Kristu. Svědectví o tomto naplnění je příliš mnoho a jsou v dějinách novozákonní církve a v novozákonních spisech příliš rozmanitá, přesná a promíšená, než aby mohla být vytvořena nějakým velkým spiknutím. Ježíš Kristus naplnil až do detailu desítky starozákonních proroctví, což potvrzuje jeho věrohodnost.

6. Svědkové Ježíše Krista, kteří napsali novozákonní evangelia a listy, nebyli naivní, nebyli to podvodníci ani šílenci. Vyplývá to jasně ze spisů samotných. Knihy Nového zákona nesou jasné známky inteligence, moudrosti, dospělosti a přesvědčivých morálních měřítek. Jako svědkové si zasluhují naši důvěru, zvláště když všichni podávají jednotně, byť rozdílným způsobem, zvěst o Ježíši Kristu.

7. Světový názor Nového zákona prokazuje mnohem větší smysl pro realitu než jakýkoliv jiný světový názor. Odpovídá skutečnosti nejen v otázkách lidského srdce, ale i ve svých tvrzeních o vesmíru, historii a Bohu, jak se zjevuje skrze přírodu a skrze svědomí. Někdo k tomuto závěru dojde po dlouhém uvažování, jiní mohou k tomuto přesvědčení dospět intuitivně, když si uvědomí, že ve světě, který znají, dává Kristovo poselství i Kristus hluboký smysl.

8. Když se díváme na Krista, jak je pravdivě vykreslen v evangeliu, vidíme z něj vycházet duchovní záři, která je sama sobě důkazem. Je to „světlo poznání Boží slávy" (2K 4:6). Srdce, probuzené Duchem, vnímá tuto záři tak bezprostředně, jako otevřené oko vnímá světlo. Oko o světle nediskutuje, oko světlo vidí.

9. Když v evangeliu vidíme Boží slávu a uvěříme v ni, je nám dán Duch svatý, takže Boží láska může být „vylita do našich srdcí" (Ř 5:5). Tato Boží láska - kterou poznáváme srdcem díky evangeliu o Tom, jenž za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní - nás ujišťuje, že naděje, vyplývající z důkazů, které jsme právě viděli, nás nezklame.

Kéž i vy prožíváte Kristovu pravdu a lásku,

Pastor John, Internet