Trojice

Tři v jednom, jeden ve třech, Bůh mého spasení,

nebeský Otec, požehnaný Syn, věčný Duch,

uctívám tě jako jednu bytost, jednu podstatu, 

jednoho Boha ve třech odlišných osobách

za to, že jsi přivedl hříšníky ke své znalosti a do svého království.

 

Ach Otče, miloval jsi mě a poslal jsi Ježíše, aby mě vykoupil.

Ach Ježíši, miloval jsi mě a přijal jsi mou přirozenost,

prolil jsi svou vlastní krev, abys smyl můj hřích,

přinesl jsi spravedlnost, abys přikryl mou nehodnost.

Ach, Duchu svatý, miloval jsi mě a vstoupil jsi do mého srdce,

vložil jsi tam věčný život, zjevil jsi mi Ježíšovu slávu.

 

Tři osoby a jeden Bože, žehnám ti a chválím tě,

protože tak nezasloužené, tak nepopsatelné, tak podivuhodné, tak mocné je zachránit ztracené 

a vzkřísit je do slávy.

 

Ach, Otče, děkuji ti, že v plnosti své milosti 

jsi mě daroval Ježíšovi, abych se stal jeho ovcí, jeho klenotem, jeho podílem.

 

Ach, Ježíši, děkuji ti, že v plnosti své milosti

jsi mě přijal, přihlásil ses ke mně, spoutal jsi mě.

 

Ach, Duchu svatý, děkuji ti, že v plnosti své milosti

jsi mi představil Ježíše jako mé spasení, vložil jsi do mě víru, podmanil sis mé vzpurné srdce,

navždy jsi mě učinil jedno s ním.

 

Ach, Otče sedící na trůnu, slyšíš mé modlitby,

Ježíši, tvá ruka je vztažená, 

aby přijala mé prosby,

Duchu svatý, jsi ochoten pomoci 

mým slabostem,

abys mi ukázal mé potřeby, 

dal správná slova, 

modlil se v mém nitru,

posílil mne, 

abych v přímluvách neustával.

 

Ach, trojjediný Bože, který velíš vesmíru,

přikázal jsi mi, abych žádal věci, 

které se týkají tvého království a mé duše.

 

Dej, ať žiji a modlím se jako ten, 

kdo byl pokřtěn v trojjediné jméno.

 

přeložila Iva Suchá z „Údolí vidění“ (sbírka modliteb puritánů)