NENECHTE SE ZMÝLIT (1K 6,9–11 ČSP)

V dnešní době není nic neobvyklého číst zprávu podobnou této: Ve vězení v Kalifornii se muž identifikuje jako žena. Ačkoliv biologicky jde o muže, který měří 190 cm a váží 100 kg, byl na základě jeho pocitu a na základě nových zákonů protlačených ne vědci, nýbrž aktivisty, umístěn do ženské věznice, znásilnil spoluvězenkyni, a ta navíc otěhotněla. Spoluvězenkyně si na jeho chování začaly stěžovat, ale protože zákon mu umožňuje podobné tvrzení, nikdo si s nastalou situací neví rady. A takových bizardních zpráv je plný internet. Žijeme v době, kdy se ztrácí schopnost rozlišovat mezi pravdou a lží a hlavně mezi dobrem a zlem. To, co je dobré, se dnes zavrhuje, a to, co je zlé, se dnes propaguje. Jde o různé zvrácenosti, pýchu, sebeprosazování a boj za pochybná práva. Manželství, tak jak ho dal Hospodin, je ničeno a zlehčováno na všech frontách. Čistota, zdrženlivost či věrnost jsou považovány za zastaralé způsoby chování a žití. V dnešním svazku je to spíše nadstavba. Ovšem cokoliv jiného než manželský svazek mezi jedním mužem a jednou ženou je mimo Boží vůli! To je třeba zdůrazňovat! Žijeme v době, kdy se začíná ztrácet to, čemu říkáme přirozenost nebo selský rozum. Dochází ke zlehčování hříchu a zla i k předefinování různých termínů, čímž jejich původní název ztrácí na významu.

V některých společnostech je již nežádoucí a nebezpečné poukazovat na překroucenost této nové ideologie. Ideologie, která odrazuje lidi nazývat věci správně a podle pravdy.

Naším vzorem v této věci je apoštol Pavel, který veden Duchem Božím napsal dopis do Korintu. Korint bylo město v jižním Řecku, město proslulé prosperitou, obchodováním, sportovními hrami, ale zároveň i morální zkažeností. Na své druhé misijní cestě, jak to čteme ve Skutcích apoštolů, založil apoštol Pavel sbor právě v Korintu.

To nebylo nic jednoduchého a bez Boží milosti a moci evangelia by to bylo nemožné. Korint se vyznačoval nejen značnou prosperitou, ale zároveň i uvolněnou morálkou v sexuální oblasti. Jednou z dominant města byl chrám bohyně Afrodity, což je v řecké mytologii bohyně lásky. V tomto chrámu pracovalo okolo tisíce náboženských prostitutek, takzvaných kněžek, které večer nabízely své služby jak místním mužům, tak i příchozím cizincům. Navíc bylo v této době běžné, že měl muž kromě manželky také milence, mladíka – v Římské říši nešlo o nijak neobvyklou věc. Sám císař Nero to takto měl, dokonce i někteří známí řečtí filozofové. Korint tedy nebyl svou nemorálností výjimkou, ale naopak patřil mezi nejhorší. I proto je výraz korinťan známkou zkaženosti. V takové oblasti apoštol Pavel kázal a nyní tam posílá svůj dopis.

1. NENECHTE SE OVLIVNIT OKOLNÍ KULTUROU

Největším problém korintské církve byla světskost a také, že se nechali snadno ovlivnit kulturou a způsobem chování běžným v jejich okolí. Místní sbor tím byl oslaben a v důsledku své tělesnosti a nezralosti byl plný konfliktů a rozepří a zároveň se zde ztrácel rozdíl mezi světem a církví. Mezi nesvatými a svatými, mezi bezbožným a Božím lidem, mezi nespravedlivými a ospravedlněnými. Proto Pavel v listu reaguje na různé problémy ve sboru (1K 1,10–13; 1K 2,4–7; 1K 3,1–3).

Nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království (1K 6,9a)

I v dnešní době je mnoho křesťanů, kteří jsou ve zmatku. Jsou tak ovlivněni světem, jsou tak nedospělí v Pánu, že přijímají věci a moudrosti, někdy i zvrácenosti tohoto světa. Je mnoho členů protestantských církví, kteří nevidí žádný problém v životě mimo manželství, střídaní partnerů, homosexualitě, transsexualitě, obohacování se na úkor druhých, přijímání jiných náboženství atd.

Pavel na to reaguje: „Nemylte se!“ Jinými slovy, nenechte se zmást. Bůh je stále stejný, co on řekl, to platí. On je spravedlivý, on nemění svá rozhodnutí, on nesnížil svůj standart. On neměl žádné rádce (Ř 11,33–35), on není ovlivněn okolní kulturou, on stvořil člověka, on dal morální zákon, on určil, jak máme žít, on stvořil muže a ženu, on je ten, který stvořil sex, a on také řekl, jak se má používat. On jediný má právo říct, jak to má být, on je stvořitel a svrchovaný vládce. A co my?

My musíme mít víru, přesvědčení a držet se pravdy! Pokud ji nemáme, budeme zmítáni. Stejně jako neobstojí dům bez pevných základů ani my neobstojíme bez pevného duchovního základu.

„Nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království.“ Těmito nespravedlivými míní Pavel ty, kteří žijí jako svět, chovají se jako svět, přemýšlejí jako svět a nejsou usvědčeni z hříchu.

V kontextu prvního listu Korintským se můžeme ptát: platí Pavlova slova pro všechny, kdo takto hřeší? Přece i křesťan může upadnout do hříchu, může se dopustit zlého, ale pokud bude konfrontován s pravdou, bude se chtít očistit, bude činit pokání, bude hledat cestu ven z hříchu, nebude mít v srdci pokoj.

Ale neobrácení budou pokračovat v cestě nespravedlnosti, ti se neoddělí od světa, netrápí se svou vlastní hříšností. Pavel zde udává několik příkladů hříchu. Nejde o kompletní výčet, jsou to však takové hříchy, které ukazují na duchovní stav člověka. Člověk, který takto žije a chce takto žít i nadále, dokazuje, že není součástí Božího království.

2. UKAZATEL NESPRAVEDLNOSTI (1K 6,9B–10)

Pavel nám zde předkládá několik ukazatelů:

Smilníci: Jde především o lidi, kteří si užívají Božího daru milování mimo manželský svazek. Neprovdané ženy, neženatí muži… netrápí je to, nestojí o manželský svazek. Takzvaně si užívají mimo manželství, střídají partnery atd. Přesně takové chování je dnes propagováno v televizi, v magazínech, ve filmech či na internetu jako způsob života (1K 6,18).

Modláři: Nepatří mezi ně jen lidé, kteří se klanějí sochám, ale i ti, kdo uctívají falešné bohy. Jsou vyznavači falešných náboženství. Dnes je tolik různých sekt, kultů, falešných náboženství, včetně sebeuctívání. Dnešní společnost přijímá téměř cokoliv jako součást rozmanitosti lidstva.

Cizoložníci: Vdaná žena nebo ženatý muž, kteří podvádí svůj protějšek. Z Písma víme, že muž a žena jsou jedno tělo (1K 6,15–16).

Rozkošníci: Nová Bible kralická používá slovo „zženštilí“ a Pavlíkův překlad to říká zcela výstižně: „ti, kteří se činí ženami“.

Praktikující homosexualitu: Nová Bible kralická používá „homosexuálové“ a Pavlík „ti, kteří si zadávají s mužským pohlavím“. Zženštilí a homosexuálové jsou tedy ti, co si hrají na ženy, oblékají se jako ženy, týká se to také změny pohlaví, záměna role muž a žena, jakýkoliv intimní styk lidí stejného pohlaví. Bůh stvořil lidi ke svému obrazu, stvořil člověka jako muže a ženu. Muž a žena jsou společně obrazem Božím. Tedy nejenom sám muž nebo sama žena, ale člověk jakožto muž a žena. Dohromady to lépe vynikne. „Jako muže a ženu je stvořil“, mají se stát jedním tělem, doplňují se ve svých rolích, je to přirozené, mají rodinu, plodí a množí se. Nejedná se zde o práva, tak jsou stvořeni, je to dáno a je to podle Božího záměru. Dnes si lidé prosazují pochybná práva proti přirozenosti. Například moje žena nedávno porodila a ještě na sále jí dali naše miminko kojit. Podle současné ideologie bych já, její muž, mohl říct: „Já mám svá práva, a proto budu naše dítě kojit já.“ Zní to zvláštně a podobně vyzní všechny argumenty proti přirozenosti.

Zloději: Lidé, kteří si berou to, co patří druhým.

Chamtivci: Touží mít to, co mají druzí.

Opilci: Závislost na alkoholu má devastující účinky. Přináší finanční problémy, domácí násilí, neplnění povinností, rozbité rodiny atd.

Utrhači: To jsou lidé, kteří ubližují slovem. Pociťují nenávist a svými slovy způsobují lidem bolest a zlo. Ničí pověst druhých bez ohledu na pravdu.

Lupiči: Násilníci, dělají zlé věci za účelem obohacení na úkor druhých.

Ve své řeči není Pavel příliš korektní, ale mluví pravdu. Korektnost nikoho nezachrání, pravda ano. Říkat pravdu, to je láska. Lež je nenávist. Vědět, že je něco špatné, a neříct to, je lež. Pavel říká pravdu a ta pravda je v Bohu, v jeho Slově a v evangeliu. On má moc proměnit lidi a zachránit je od všech uvedených hříchů. Protože Kristus zemřel za hříšné i oni mohou být zachráněni. A to je důkaz lásky, ne mlčící tolerance. Když tohle všechno víme, máme se chlubit, že jsme lepší? Rozhodně ne!

3. SPRAVEDLIVÍ JSME JENOM V KRISTU (1K 6,11)

Bůh může zachránit hříšníka z jakéhokoliv hříchu, On jediný má tu moc! Osobně rád poslouchám svědectví různých lidí – homosexuálů, transsexuálů, gangsterů, narkomanů, alkoholiků, islamistů, mormonů, komunistů aj. Důležité je, jak žijí po svém obrácení. Pavel neříká, že se všichni provinili všemi vypsanými hříchy, ale že někteří takoví byli. To znamená, že v korintském sboru byli lidé, kteří měli zkušenost s těmito hříchy, kteří takto žili. Někteří se k těmto věcem vraceli a jiní jim to tolerovali. Opravdový věřící však poroste v Krista, bude milovat věci Boží a bude mít v nelibosti bezbožnost. Nebude nenávidět člověka, ale hřích. Podle Písma víme, že Kristus zemřel za hříšníky. I my jsme byli mrtví ve svém hříchu a nebýt jeho milosti, není pro nás záchrany. Víra v Krista se projevuje proměněným životem, duchovním ovocem a dobrými skutky.

K čemu došlo?

„Byli jste omyti“ („Jste omyti“ NBK), získali jste nový život, byli jste duchovně očištěni a obnoveni skrze Ducha svatého (Tt 3,5; 2K 5,17).

„Byli jste posvěceni“, což hovoří o změně chování a o duchovním růstu působením Ducha svatého. Když je člověk posvěcený, neznamená to, že je dokonalý, ale proměňuje se a roste. Jde o celoživotní proces.

„Byli jste ospravedlněni“, a tedy už nejste Božími nepřáteli, nejste pod jeho hněvem, ale máte nové postavení před Bohem. Jste odění do Kristovy spravedlnosti a vaše hříchy byly vloženy na jeho účet. On za nás trpěl, abychom mohli být na základě pokání a víry prohlášeni za spravedlivé. A to jedině skrze víru, jedině milostí a jedině v Kristu (2K 5,21).

Naším úkolem není nenávidět člověka, ale v lásce Kristově moudře poukazovat na pravdy Božího slova. Jenom Bůh sám může proměnit nitro a dát nový život. Tam, kde jde okolní kultura proti Božímu slovu, my musíme zůstat stát na pevném základu, tak jak jsme byli vyučeni. Nenechme se zmýlit. Hřích je stále hřích, zlo je zlo a jedinou nadějí člověka je evangelium, které je Boží moc ke spasení.