Jak se modlit za nevěřící - 1

Přítel položil otázku: Jak se mám modlit za nevěřící? Jak se mám účinně modlit? Věřím, že každý křesťan se pravidelně modlí za rodinu, přátele, kolegy nebo sousedy, kteří Pána ještě neznají. A přestože se můžeme a musíme modlit za záležitosti týkající se jejich života a životní situace, důraz našich modliteb musí být vždy kladen na jejich spasení. Zde je několik způsobů, jak může Bible vést naše modlitby.

 

Začneme modlitbami za spasení. Každá z těchto modliteb usiluje o totéž, ale jiným způsobem nebo z jiného úhlu pohledu či s použitím jiného jazyka. Každá z nich má svůj základ v konkrétním textu Písma.

 

Modlete se, aby Bůh obřezal jejich srdce. Obřízka byla starozákonním znamením vstupu do Boží smlouvy, příslušnosti k Božímu lidu. Mít obřezané srdce znamená mít srdce, které je plně spojeno s Bohem a plně se mu podřizuje.

 

  • Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce i srdce tvého potomstva a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a budeš živ. (Dt 30,6)

 

Modlete se, aby jim Bůh dal srdce z masa. Bible staví do kontrastu srdce z masa, srdce, které je živé a reaguje na Boha, a srdce z kamene, srdce, které je chladné a nepoddajné. Modlete se, aby Bůh působil v těchto nevěřících a změnil jejich srdce.

 

  • A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa. (Ez 11,19)

 

Modlete se, aby do nich Bůh vložil svého Ducha. Velkou radostí, kterou přináší spasení, je, že v člověku přebývá sám Bůh. Modlete se, aby Bůh udělil těmto nevěřícím velikou čest a aby se rozhodl usadit v jejich nitru.

 

  • Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. (Ez 36,27)

 

Modlete se, aby přišli ke Kristu. Mají­-li nevěřící dojít spasení, existuje jen jedna cesta. Musí přijít skrze Krista a jedině skrze Krista.

 

  • Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (J 14,6)

 

Nezapomeňte také, že právě on je vyzývá, aby přišli a byli zbaveni břemene svých hříchů (viz Mt 11,28–30).

 

Modlete se, aby Bůh otevřel jejich srdce, aby uvěřili evangeliu. Opět platí, že Bůh musí začít a lidé musí reagovat. Modlete se tedy, aby Bůh otevřel srdce těchto nevěřících, aby mohli uvěřit, stejně jako to udělala Lydie.

 

  • Pán otevřel její srdce, aby věnovala pozornost tomu, co Pavel říkal. (Sk 16,14 ČSP)

 

Modlete se, aby je Bůh osvobodil z otroctví hříchu. Nevěřící si možná myslí, že jsou svobodní, ale ve skutečnosti jsou zotročení. Jsou otroky hříchu, spoutaní svým hříchem a hříšností. Modlete se, aby je Bůh osvobodil svým evangeliem.

 

  • Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. (Ř 6,17)

 

Modlete se, aby Bůh odstranil satanův zaslepující vliv. Nevěřící lidé byli satanem oslepeni a budou schopni vidět a ocenit evangelium pouze tehdy, pokud v nich bude působit Bůh. Modlete se tedy, aby jim Bůh dal zrak – duchovní zrak.

 

  • Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. (2K 4,4)

 

Modlete se, aby jim Bůh dal pokání. Nevěřící nemohou činit pokání bez uschopňující Boží milosti. Modlete se tedy, aby jim Bůh dal pokání, které by je přivedlo k poznání pravdy. Modlete se také za to, aby přišli k poznání pravdy a unikli z ďáblovy léčky.

 

  • Snad jim dá Bůh pokání k poznání pravdy, a proberou se z ďáblovy léčky, do které byli od něj chyceni, aby činili jeho vůli. (2Tm 2,25–26 ČSP)

 

Překlad: Julie Petrecká, pokračování příště