Bible a zdraví

Dnešní svět se chvěje panickým strachem z pohlavní choroby AIDS, která se šíří hrůzným tempem. V některých místech je touto nevyléčitelnou chorobou postiženo až 80% obyvatelstva. Slyšíme o právech postižených a osobní svobodě životního stylu víc než o opatřeních jak chránit veřejnost před touto chorobou. Jak málo slyšíme o příčinách a morálním úpadku většiny, který je zodpovědný za tuto nebezpečnou situaci pro celé lidstvo.

AIDS však není jen otázka morální a náboženská. Situace je daleko vážnější a veřejnost je úmyslně držena v nevědomosti. Západní mezinárodní pojišťovací společnosti se tajně radí. Pojišťovny mají na mysli především zisk a dnešní situace jim dělá starosti. Mají statistiky, znají náklady na léčení každé choroby. Udržování jednoho AIDS paceinta při životě se rovná léčení 120,000 běžných pacientů. Péče o jedno AIDSové novorozeně stojí dnes přes 300 dolarů denně, víc než milion dolarů ročně. Jak vyjádřit cenu lidského zdraví penězi, když tolik lidí umírá hladem? Jak vypadá budoucnost? Je jen otázkou času, kdy se začnou "řešit" nejen problémy AIDS, ale i stárnoucí populace. Do r. 2,000 bude v Americe téměř 7 milionů lidí starších 85 let. Kdo bude financovat zdravotní péči tělesně vadných, chronicky nemocných, mentálně postižených, smrtelně nemocných, kdo bude rozhodovat o životě a smrti?

Evoluční myšlení přispěje ke konečnému řešení stejně tak jako přispělo k sexuální revoluci. Člověk klesl na úroveň zvířete na vzestupném žebříčku evoluce. Člověk se řídí hormony, místo rozumem. Pohlavní život se zredukoval na ukojení pudů. Jednotlivci, rodina, celá společnost trpí. Nezodpovědnost, "svoboda" způsobuje nepředstavitelné škody na zdraví žen a dětí. Časté infekce způsobují neplodnost, spontánní potraty, rodí se nedonošené a poškozené děti. Populační "kontrolu" a plodnost řeší potraty. Psychologické a zdravotní následky jsou nedozírné. Lidský život neznamená nic. Ten, kdo si myslí, že prevence, léky a inteligence ochrání jednotlivce, jsou na omylu. Stačí jedna bakterie, jeden virus, stačí se zapomenout jen jednou a pykat celý život.

Boží plán nás varuje, abychom nepodlehli sexuální nemorálnosti. Historie i současnost opět dává za pravdu a promlouvá k těm, kteří Boží slovo neignorují. Před třemi tisíci lety Hospodin promluvil:

  • Můj synu, věnuj pozornost mé moudrosti, nakloň ucho k mé rozumnosti: ze rtů cizí ženy kape med a její jazyk je sladší než olej, nakonec je hořká jako pelyněk...

a pokračujme:

  • ... naklonila si ho mnohým přemlouváním, svými úlisnými rty ho svedla. Hned šel za ní jako vůl na porážku.

Jako vůl na porážku jde každý, kdo dává místo a příležitost ve svém volnomyšlenkářství pornografii, pochybné literatuře, kdo dává místo alkoholu, drogám, kdo se oddává mysticismu, kdo si zahrává s horoskopy, věštci, magií, kdo si dovolí jen v představách popustit uzdu fantazie. Bible varuje, říká nepřibližuj se, prchni před každým hříchem.

  • ... každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.

Ten, kdo podlehne svodům a přemlouvání jde

  • jako pošetilec v poutech k potrestání, než mu šíp rozetne játra; spěchá do osidla jako ptáče, neví, že tu jde o život.

Bible varuje před cizí ženou, před manželskou nevěrou:

  • Proč bys blouznil, syny můj, po cizačce, proč bys v náručí cizinku svíral? Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé, on sleduje všechny stopy. Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu. Nedbal napomenutí, proto zemře; bloudí pro svou velkou pošetilost.

Slovo Boží zakončí nejlépe:

  • Nyní tedy, synové, slyšte mě, věnujte pozornost výrokům mých úst. Ať tvé srdce nesejde na její cesty, na její pěšiny se nedej zavést. Její dům toť cesty do podsvětí; sestupují do komůrek smrti.

Před Bohem a jeho absolutní moudrostí nemáme práva. Nemáme právo na hřích, ale máme povinnost, abychom žili čistým životem a varovali.

Mzdou hříchu je smrt.

- kas -