Velikonoce

Snad všichni víme, že Velikonoce mají pohanský původ. Od malovaných vajíček, králíčků až po mazance, včetně velikonočního půstu. Velikonoce byly církví přijaty v r. 519 a pohanský svátek dostal nový šat, bylo mu přiřčeno vzkříšení Ježíše Krista. Nejsem proti velikonočním ani vánočním tradicím, sám se jich zůčastňuji, ale musím jim dobře rozumět. Tradice mají kladné místo, pokud nás dovedou k biblické pravdě. Tradice je však nebezpečná, jestliže se s ní pouze svezeme. V tom případě dává jen falešnou naději.

V dětství jsem vyrůstal v tradičním kostele, aniž bych prožíval biblickou pravdu a živý osobní vztah ke svému Spasiteli. Tradice mi ovšem dala základ a když jsem později ve zralém věku v bibli objevil pravdu, teprve jsem pochopil, kam mě tradice vedla, ale nikdy nedovedla.

Podívejme se na vzkříšení Ježíše Krista, které by mělo být středem Velikonoc.

  • Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí!
    Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli ... jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí: první vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. (1 K 15:12-23)

 

Pavlova logika je jasná. Bez Kristova vzkříšení nevstaneme! Tak jako v něm náš starý člověk zemřel na kříži, tak v něm náš nový člověk vstane v novém těle.

Pochybovači byli v korintské církvi stejně jako v dnešní a Pavel jim domlouvá ve všem. Korinští měli církevní rozkol, my máme denominace. Korinští pochybovali o zmrtvýchvstání, mnozí pochybují dodnes. Pavel s nimi mluvil jako s nedospělými, protože žili světsky jako většina církví dnes. Korinští byli nafoukaní, my jsme ještě víc. Korinští byli nemravnější než pohané, my máme homosexuální sbory. Korintská církev se hašteřila o světské statky, my se soudíme. Korinští smilnili, dnešní křesťané se rozvádějí. Korinští měli manželské problémy, my je máme také. Korinští byli modláři, o dnešní modloslužebné církvi raději pomlčme.

Korinští z touhy po uplatnění překroutili dar mluvení v jazycích, blábolili nesmysly stejně jako to dělávali pohané. Celá korintská katastrofa se opakuje. Korinští nevěřili v Ježíšovo vzkříšení, proto jim Pavel pečlivě vysvětlil, že bez vzkříšení nemáme naději a jsme nejubožejší ze všech lidí.

Postavme se na odpor pochybovačům. Pravda o vzkříšení Ježíše Krista by v Jeruzalémě nevydržela ani hodinu, kdyby hrobka nebyla skutečně prázdná. Uvažujme! Hrobka byla prázdná v neděli ráno po pátečním ukřižování. Židovští velekněží mohou být obviněni z mnoha chyb, ale hloupost nebyla jednou z nich. Farizejové a Saducejové byli praktičtí dialektičtí politici. Jejich brilantní vydírání Piláta to jenom dokazuje. Kdyby věděli, kde najít Kristovo tělo, zesměšnili by každého, kdo by kázal o jeho vzkříšení. Ze zoufalého strachu o moc si předvolali apoštoly a pohrozili jim popravou, jestliže okamžitě nezmlknou. Velekněží tělo neměli! Kdyby jej měli, vystavili by je na odiv, aby znemožnili začínající křesťanství.

Mějme na zřeteli, že Kristovi nepřátelé, římská bezpečnost, byli ti poslední, kdo měli Kristovo tělo pod dohledem po jeho smrti a před vzkříšením. Kdyby bylo Kristovo tělo nalezeno v hrobce nebo mimo ní, nikdo by ve vzkříšení neuvěřil. Nevěřící a pochybovači mají v zásobě čtyři teorie proč byla hrobka prázdná:

1. Tělo ukradli učedníci.

  • ... někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: "Řekněte, že jeho (Kristovi) učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař (Pilát), my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti." Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi Židy až podnes. (Mt 28:11-15)

 

Římská garda šla s nepříjemnou novinou za židovskými velekněžími, místo za svými římskými důstojníky nebo Pilátem. Vojáci dobře věděli, kdo měl politický vliv, kdo tahá za provázky loutky zvané Pilát. Velekněží byli zoufalí, proto se uchýlili k podplácení římských žoldnéřů, uchýlili se k naivní lži, která by neobstála ani u toho nejprimitivnějšího soudu.

a. Kdyby římská strážná jednotka usnula, jak mohli vojáci vědět, že to byli právě Kristovi učedníci, kdo ukradli tělo?

b. Pouhá myšlenka, že římská strážná jednotka upadla do hlubokého spánku může být kvalifikována jen jako vtip. Usnutí na stráži se trestalo smrtí. Římská družina byla smrtícím strojem. Kdyby se učedníci chtěli jen přiblížit k hrobce, vypukl by pětivteřinový boj, ve kterém by všichni učedníci padli. Kde by vzali odvahu k únosu těla, vždyť se před pár dny třásli strachy a opustili Ježíše při jeho zatčení?

c. I kdyby vojáci spali, museli by být hluší, když učedníci odvalovali dvoutunový balvan od vchodu do hrobky. Nejenže učedníci neměli fyzickou sílu jej odvalit, ale více pomocníků by muselo římský bezpečnostní oddíl probudit.

d. Morálka apoštolů byla neslučitelná s krádeží Kristova těla. Představme si, že apoštolové ukradli tělo, aby kázali lež o Kristově vzkříšení. To úplně odporovalo Kristovu učení. Po Kristově vzkříšení vedli učedníci nebojácný, kurážný život hlasatelů evangelia a všichni zemřeli mučednickou smrtí. Kdo z duševně normálních lidí, a zde jich je tucet, by si hrál na mučedníka lži? Lidé se nechají stít jen za něco v co věří, že je pravda. Učedníci tělo neukradli. Tuto teorii Matouš ani dál nerozvíjel. Ani nejtvrdošíjnější kritikové biblické víry se o tuto teorii moc neopírají, vědí, že je neudržitelná.

2. Tělo ukradli židovští velekněží nebo Římané.
Proč by to dělali? Vždyť by vykopali sami sobě hrob. Vládci Izraele naopak potřebovali Kristovo mrtvé tělo, aby dokázali, že jeho vzkříšení je nesmysl, blud a neracionální hloupost. Izraelští vladaři nepotřebovali nic tak zoufale jako Ježíšovo tělo, aby zničili křesťanství ne v kolébce, ale v početí. Křesťanství stojí a padá s Božím zmrtvýchvstání. Vládci Izraele, ať velekněží nebo Římané tělo prostě neměli a netušili, kde by mohlo být. Naše víra vězí v prázdné hrobce! Vládcové a zakladatelé různých náboženství a národních katastrof dodnes ve svých hrobkách, pyramidách a mauzoleích trouchnivějí.

3. Ježíš prý nezemřel, upadl jen do hlubokého bezvědomí.
Pravda, Ježíš byl přibit ke kříži, utrpěl těžká a šokující zranění, ale nezemřel, jenom prý omdlel z vyčerpání. Učedníci ho tedy pochovali za živa. Medicína prý byla nedokonalá, takže lidé nepoznali co je dnes vědeckým faktem, že chladný prostor hrobky osvěžuje a Ježíš se probral z bezvědomí. Poněvadž si to lidé neuměli jinak vysvětlit, uvěřili, že Kristus vstal z mrtvých. Racionalisté tvrdí následující: Ježíš proprošel šesti soudy, třemi římskými, třemi židovskými. Byl zbičován k nepoznání, byl tak slabý, že se neudržel na nohou. Hřeby zprobíjely jeho ruce a nohy. Římané probodli jeho bok a ze srdce vytekla krev s vodou stoprocentní známka smrti. Čtyři kati, odborníci na slovo vzatí, mu ani nezpřeráželi nohy, aby uspíšili smrt. Ježíš byl mrtev a kati smrt potvrdili. Více než 50 kg balzámu, koření a obvazů bylo obmazáno a obtočeno kolem jeho mrtvého těla. Tíže takové svěrací kazajky by zadusila nejen polomrtvého, ale i živého. Takto ležel v chladné vlhké hrobce a vchod byl zatarasen dvoutunovým kamenem. Římská stráž stála před vchodem, který byl zapečetěn. A teď se stalo neuvěřitelné. Podle této teorie, zatuchlý chladný vzduch oživil komatozního Ježíše, který se vymotal z obvazů, odvalil dvoutunový kámen a přemohl nejméně šestičlennou hlídku, snad nejlépe vycvičenou zabíjecí jednotku své doby! Potom se v plné svěžesti objevil učedníkům. To snad stačí.

Domnívat se, že Ježíšovo tělo unesli učedníci, velekněží nebo Římané a nebo že Ježíš jen omdlel, vyžaduje jen slepou víru, která je úplně odtržena od reality.

4. Ježíš byl duševně chorý.
Tato teorie je obdoba třetí. Nazvěme jí "Spiknutí na hod beránka" pascha, prostě to čemu velmi nepřesně říkáme Velikonoce. Ježíš prý věřil, že je Mesiáš. Tato teorie naznačuje, že byl duševně chorý. Jenom mentálně vyšinutí o sobě věří, že jsou Napoleonové nebo Mesiášové. Ježíš prý dobře znal starozákonná proroctví a vše sehrál. Spiknul se se svými učedníky a tak společně zrežírovali nejvelkolepější podívanou všech dob, které dodnes věří miliony. Rok narození tohoto "podvodníka" je počátek našeho letopočtu. Ježíš prý předstíral smrt. Jak může někdo předstírat smrt si nedovedu představit. Někteří dokonce tvrdí, že byl Ježíš znarkotizován octem, který mu byl na kříži nabídnut. Plán byl však překažen vbodnutím kopí. Takže Ježíš, ač se mu prý podařilo z hrobky uniknout, později stejně zemřel.

Neznámý mladý muž byl identifikován poblázněnou Marií jako Ježíš. Proto všichni očití svědci a bylo jich asi 500, kteří viděli vzkříšeného Ježíše, byli oklamáni. Největším nedostatkem teorie spiknutí je, že si autoři vybírají jen ty statě písma, které se jim po patřičném překroucení hodí do scénáře. Ty, které jejich scénář rozbíjí, vypustí, popřou a nevezmou v úvahu.

Čtyři kati potvrdili smrt. Hrob uzavíral dvoutunový balvan, římská pečeť a stráž. Tato opatření byla nařízena Římany a velekněžími. Vládci vlastně svojí horlivostí a opatrností pracovali proti sobě. Tak potvrdili naši jistotu, že Ježíš byl opravdu tělesně vzkříšen. Křesťané mají jistotu v historické události, kterou by každý soud musel uznat. Bibličtí křesťané nevěří slepé emocionalitě. Považme, kdyby farizejové nechali hrobku nestřeženou, osobně bych dodnes nevěřil, že byl Ježíš vzkříšen. Uloupení těla byla jediná racionální alternativa. A tak díky vám farizejové a Římané, nevěříme báji, ale skutečnosti! "Neporazitelné" politické mašinérie prohrávají tím, že si dají vlastní gól.

Shrňme si co víme. Ježíšova hrobka buď nebyla nebo byla prázdná. Jestliže nebyla prázdná, potom byl Ježíš pochován v neznámé hrobce, nebo je vzkříšení pouhá legenda, nebo bylo vzkříšení pouze duchovní a ne fyzické, a celá tato událost byla masovou halucinací. Jestliže však hrobka byla prázdná, což bible potvrzuje, potom se vyprázdnila přirozeným nebo nadpřirozeným způsobem. Jestliže se vyprázdnila přirozeně, potom musíme věřit čtyřem nesmyslným tvrzením: že tělo bylo uneseno učedníky nebo vládci nebo Ježíš jen omdlel nebo že se Ježíš spiknul na hod Beránka. Protože jsou tato vysvětlení bezpodstatná, nezbývá než přijmout skutečnost, že Ježíš vstal z mrtvých nadpřirozeným zásahem. Biblické křesťanství je exaktní. Přesný rozbor biblických událostí je nekonečná řada skutečností, které vedou k oslavě našeho Pána, Ježíše Krista. V něm jsme před dvěma tisíci let vstali a již v tomto okamžiku máme věčný život.

Nezaměňme vzkříšeného Mesiáše za lidské nebo církevní tradice. Pro křesťana je vzrušující, že stoprocentní víra nám vybudovala rozumovou neporušenost, kterou materialisté naprosto postrádají.

- pst -