Rozsah milosti (Tt 2,11)

  • Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem…  (Tt 2,11)

Dvě věci v samotném textu velmi jasně vymezují rozsah Boží milosti. Zjevení milosti a účinek milosti dobře ukazují, komu je milost dána. Všem, kterým je zjevena Boží milost, přináší tato milost spásu. Nebude ani jeden, kdo by byl spasen a nebyla mu zjevena Boží milost. A spasen nebude nikdo, komu Boží milost nebyla zjevena. Proto jsem se vás ptal, zda vidíte dílo Boží milosti ve svých životech, zda ho rozpoznáváte, zda vidíte rostoucí odpor k hříchu a stále se zvětšující lásku ke svatosti a spravedlnosti. Těšíte se na druhý příchod Pána Ježíše Krista? Je to naděje, která vám dává sílu do života?

Všichni, kterým byla zjevena Boží milost, budou spaseni. A mezi nespasenými nebude ani jediný, kterému tato milost byla zjevena. To je rozsah milosti, který vychází přímo z našeho textu. Vedle toho ale tady máme ještě kontext, který potvrzuje tyto závěry. Podívejte se do čtrnáctého verše – mluvili jsme o tom, že zjevení Boží milosti je přímo, bytostně spojeno s osobou Ježíše Krista. A nyní se podívejte, co o tom říká čtrnáctý verš:

  • On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. (Tt 2,14)

Za koho se Kristus obětoval? Za nás! Tedy za ty, kdo věří. Koho vykoupil z hříchu a posvětil? Svůj vlastní lid. To jsou ti, kterým zjevení Boží milosti přináší spásu. Kristův vlastní lid – proto se jmenuje Ježíš, protože vysvobozuje svůj lid z jeho hříchů (Mt 1,18). O koho přesně se jedná? Podívejte se do předcházejících veršů druhé kapitoly – jedná se o všechny možné lidi, jsou to starší muži, starší ženy, mladší muži, mladší ženy, otroci i jejich páni. Boží milost přináší spásu všem bez rozdílu. Nemusíte být Židem, nemusíte být mužem, nemusíte být ani dospělým, nemusíte být nějaké národnosti, pohlaví nebo povolání, abyste mohli být spaseni. Boží milost zasahuje lidská srdce bez rozdílu. Proto je řečeno:

  • Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. (Ga 3,28-29)

V tomto smyslu je míří Boží milost ke všem lidem – nevybírá si jenom chudé nebo jenom bohaté, nejde jenom za náboženskými lidmi ani nevyhledává jenom lidi nenáboženské. Nic takového. Je tady naprosto jiné kritérium:

  • Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. (Lk 19,10)

Takové je to kritérium. Ti, kdo jsou mrtví v hříchu, jsou nyní zachraňováni jeho milostí v Kristu Ježíši. Proto také všechny lidi voláme k pokání. My nejsme těmi, kdo by věděli, koho Duch svatý povolá ke Kristu, komu dá nové srdce, komu otevře duchovní zrak, koho probudí k životu spolu s Kristem. To je čistě v Boží režii. V naší režii je kázat evangelium mužům, ženám i dětem, chudým i bohatým, vzdělaným i nevzdělaným, blízkým i vzdáleným. Ježíš poslal učedníky do celého světa, aby kázali evangelium, aby volali všechny lidi k pokání a víře v Krista a aby mu ze všech národů získávali učedníky, křtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a vyučovali je všemu, co Pán přikázal (Mt 28,18-19).

Milí přátelé, možná si dnes kladete otázku, zda ve vás působí tato spásná Boží milost, možná si nejste jistí, že právě vám byla Boží milost zjevena. Pokud to tak je, chci vás povzbudit a vyzvat, abyste nehledali v sobě, abyste nehledali svou dostatečnost, abyste nehledali, zda můžete před Bohem obstát – nemůžete! Pozvedněte svůj zrak ke Kristu, pohleďte na kříž. Jenom tam je spasení, tam je zjevena Boží milost. Poslechněte Boží slovo, čiňte pokání, litujte svého bezbožného života a věřte v Ježíše Krista. Není jiná cesta! V něm je zjevena veškerá Boží milost, v něm je všechno spasení.

  • V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. (Sk 4,12)

A pokud patříte mezi ty, kdo vyznávají Krista, pokud vidíte dílo Boží milosti ve svých životech, pokud vám bylo zjeveno, kdo je Kristus – podobně jako Petrovi – a s radostí vyznáváte, že Ježíš Kristus je Mesiáš, tedy pomazaný zachránce, spasitel, Syn Boha živého (Mt 16,16), potom vězte, že jste – stejně jako Petr – blahoslavení.

  • Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. (Mt 16,17)

Blaze vám, moji milí, radujte se a jásejte, protože Bůh se rozhodl, že vám dá své království. Radujte se a jásejte, protože v Kristu jsou vám odpuštěny vaše hříchy, protože v Kristu jste posvěceni, v Kristu jste se stali Božími dětmi a nikdo a nic vás už nemůže oddělit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. Vzdávejte Bohu chválu a děkujte mu za velikou milost, kterou vám udělil ve svém milovaném Synu. Kéž naše srdce přetékají chválou a naše rty ať s radostí vyznávají jeho jméno. Amen.