Recenze: Otevíráme knihu Přísloví od Jima Newheisera

Moudrost. Mnozí lidé zpozorní, přijde-li řeč na moudrost, jak ji ale správně popsat? Představuje moudrost vysoký intelekt, rozsáhlé vědomosti, dobrou paměť, schopnost rychle a bystře uvažovat? Nebo lze za moudrost považovat správný způsob života? Co mohu od moudrosti očekávat? Kde ji mám hledat? Co mě bude stát? Přinese mi užitek? Pokud ano, v jakém slova smyslu? Lidstvo zkoumá moudrost po celou dobu své existence. Takřka každý národ, kmen a etnikum sbírá a schraňuje moudrost svých předků. V minulosti si lidé moudrosti vážili, považovali ji za dědictví nepopsatelné hodnoty. Společnost a rada moudrých lidí – mužů i žen – bývala nesmírně vážená. Jak jsme na tom dnes? Přesněji řečeno, jak jsou na tom dnešní křesťané? Jaký mají vztah k moudrosti lidé, kteří se hlásí ke Kristu, v němž jsou podle Písma „skryty všechny poklady moudrosti a poznání“ (Ko 2,3)? Většina věřících si při zmínce o moudrosti pravděpodobně vybaví starozákonního krále Šalomouna a jeho knihu Přísloví. Ne každý však ví, jak tuto sbírku moudrosti uplatnit v každodenním životě. V případě knihy Přísloví se totiž jedná o spis plný krátkých promluv, rčení, úsloví a postřehů, které spolu ne vždy přímo souvisí. Proto si dnes představíme titul od Jima Newheisera s názvem Otevíráme knihu Přísloví, jenž nás starozákonní stezkou moudrosti provede.

Záměr knihy Otevíráme knihu Přísloví je veskrze praktický. Autor nehodlá vést své čtenáře do bezbřehého a neužitečného hloubání, z něhož není úniku. Spíše se snaží plnit roli užitečného průvodce a praktického rádce. Biblická kniha Přísloví obsahuje bohatá ložiska moudrosti, nutno však podotknout zbožné moudrosti. Písmo považuje pravou moudrost a zbožnost za neoddělitelné, mají-li mít v životě člověka smysl a užitek. Vždyť kniha Přísloví začíná slovy „počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci“ (Př 1,7). Jim New-heiser ihned v úvodu své knihy ukazuje čtenářům správnou perspektivu biblické moudrosti. Pomocí Písma definuje moudrost tak, jak ji vidí Bůh. Klade Boží moudrost do kontrastu se světskou moudrostí a ukazuje její smysl, účel, záměr a užitek. Autor čtenáře dále povzbuzuje ke studiu a tvrdí: „Umění žít moudře k vám nepřijde náhle, ale postupně poroste s tím, jak se budete snažit pochopit a uplatňovat Boží moudrost obsaženou v jeho Slově.“ A dále: „Boží moudrost je nevyčerpatelná. Knihu Přísloví si klidně můžete přečíst stokrát a stále z ní mít prospěch.“

Kniha je rozdělena do několika tematických celků, k nimž se kniha Přísloví vyjadřuje. Dočtete se například jak využít moudrost v boji s pošetilostí, v hledání spokojenosti, v přístupu k majetku a penězům, na cestě za úspěchem, ve správě domácnosti, při výchově dětí, v práci, ve správě času, v oblasti manželství a milostné intimity, v otázce mezilidských vztahů, nebo dokonce ve stravovacích návycích. Na všechny tyto oblasti pohlíží autor z perspektivy biblické moudrosti. Neostýchá se poukázat na omyly a jejich důsledky (někdy až smrtící), k nimž dochází ve chvílích, kdy lidé raději naslouchají radám tohoto světa. Jim Newheiser předkládá jednotlivé myšlenky tzv. výkladovou metodou. Nejprve seznámí čtenáře s terminologií a významem probíraných úseků, poté se přesune k vysvětlení ústředních myšlenek, uvede doplňující přirovnání a poradí, jak získanou informaci prakticky využít. Rovněž propojuje myšlenky knihy Přísloví se zbytkem Písma, čímž odhaluje úžasný vnitřní soulad biblického učení. Některá biblická přísloví a rčení nám mohou připadat poněkud vzdálená, abstraktní a těžko uchopitelná. Autor nám pomáhá s jejich porozuměním pečlivým výkladem i zajímavými praktickými příklady ze života či popisem vzorových biblických událostí. Velmi užitečné jsou také podněty k dalšímu studiu, zamyšlení a diskuzi v závěru každé kapitoly, což činí z knihy příhodný materiál ke skupinovému studiu na biblických hodinách, při rodinných ztišeních, setkání mládeže apod.

Na závěr se nedovedu ubránit jisté velmi osobní poznámce. Jakožto čtenář jsem velmi ocenil celkový teologický přístup Jima Newheisera. V průběhu četby mi totiž neustále kladl před oči toho, jenž ztělesňuje moudrost – Pána Ježíše Krista. Neboť právě Kristus svým pozemským životem, službou a příkladem ukázal, jak můžeme (a máme) žít v moudrosti Ducha svatého, který nám byl dán. Tím mi Jim Newheiser pomáhal nejenom udržet pozornost, ale také za-ujmout správný postoj. Kniha Přísloví, stejně jako zbytek Písma, směřuje ke Kristu Ježíši (J 5,39; L 11,31).

Hledání moudrosti je namáhavé, žádá si mnoho úsilí a nemálo času. Ovšem pouze člověk, který je ochoten pro získání moudrosti nasadit veškeré své úsilí, dokazuje, že o ni skutečně stojí (Př 2,1–5; Mt 13,46). „S moudrostí jsme se nenarodili,“ tvrdí Jim Newheiser, „a ani se automaticky nestáváme moudřejšími pouze tím, že stárneme. Zdrojem moudrosti je Bůh. Moudrost získáváme jedině, když o ni ukázněně usilujeme.“ Vydáte se společně s námi hledat perly poznání Boha a jeho moudrosti? Možná se někde na cestě potkáme. Vyměníme si cenné zkušenosti a budeme se radovat ze života, který nám Bůh Otec daroval ve svém Synu, Pánu Ježíši Kristu!

 

Publikace Otevíráme knihu Přísloví je dostupná na www.PoutnikovaCetba.cz.