Pozvánka na Zimní konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby 2024

Pozvánka na konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby 2024

Milí přátelé v Kristu.

Srdečně vás zveme na Konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby, která se uskuteční, dá-li Pán, v sobotu 24. února 2024 v hotelu Krystal v Praze.

Tématem konference je „Nádhera Kristovy slávy". 

 

Registrovaní účastníci obdrží zdarma (v počtu 1ks na rodinu) knihu Střípky poznání Krista od A. W. Pinka. Kniha je pokračováním díla Střípky poznání Boha vydaného Poutníkovou četbou již v roce 2014. Autor dává dobré důvody, proč stojí za to číst jeho knihu. 

Sluší se, abychom se zamysleli nad dokonalostmi Krista Prostředníka, protože „světlo Boží slávy“ lze spatřovat „ve tváři Kristově“ (2K 4,6). Nejúplnější zjevení, že Bůh je a kým je, je dáno v osobě Krista. „Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl“ (J 1,18). Takové poznání Boha však není jen záležitostí intelektuálního porozumění, které by mohl jeden člověk předat druhému. Jde o duchovní rozeznání udílené Duchem svatým. Bůh musí svítit v našich srdcích, aby se nám tohoto poznání dostalo.

Když materialista Filip řekl: „Pane, ukaž nám Otce,“ Pán Ježíš odpověděl: „Kdo vidí mne, vidí Otce“ (J 14,9). Ano, on byl „odleskem Boží slávy a výrazem Boží podstaty“ (Žd 1,3). Ve věčném, vtěleném Slově „je přece vtělena všechna plnost božství“ (Ko 2,9). Je úchvatnou a slavnou skutečností, že se plnost Božství v Kristu zjevila naší víře právě v dokonalosti lidství. Nemůžeme vystoupit k Bohu, a tak sestoupil k nám. Všechno, co se lidé mohou dozvědět o Bohu, jim představil v osobě svého vtěleného Syna. Proto „abych poznal jej“ (Fp 3,10) je stálou touhou nejvyzrálejšího křesťana.

Máme v plánu zabývat se částí slávy našeho Pána Ježíše Krista, která je zjevena v Písmu a předložena nám jako cíl naší víry, lásky, potěšení, obdivu a uctívání. I přes naše krajní úsilí a nejhorlivější zkoumání jsme nuceni říct, že jsme pochopili „jen část“ (Jb 26,14) jeho samotného. Jeho sláva je nesrovnatelná, jeho chvály nevýslovné. Shůry osvícená mysl může obsáhnout některé věci, když je však vyjadřujeme, je to méně než nic ve srovnání se slávou, jaká je sama o sobě. Přesto však náhled, který dává Duch z Písma ohledně Krista a jeho slávy, musíme upřednostnit před veškerým dalším poznáním nebo porozuměním. Jak prohlásil ten, jenž měl výsadu ho poznat:

 

A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. (Fp 3,8)

Prosím také o modlitby za konferenci, za všechny kazatele i posluchače i za ty, kteří nám pomáhají konferenci připravit.

 

V Kristu, 

Jan Suchý

 

Přihlásit se můžete do 19. února 2024 (nebo do naplnění kapacity sálu) na našich webových stránkách, písemně či e-mailem. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete, jména dětí a jejich věk (viz dále).

Zahájení bude v 9:30 hod. Registrace je od 8:30 do 9:20. 

Prosíme vás, abyste přijeli, pokud možno, včas a pomohli nám tak s hladkým průběhem celé konference. Pokud se přihlásíte na konferenci, ale potom nebudete moci přijet, dejte nám prosím včas vědět. Stejně tak pokud plánujete přijet, tak se prosím, řádně přihlaste – pomůžete tak nám i ostatním a jako poděkování obdržíte zdarma knihu Střípky poznání Krista od A. W. Pinka. 

Místo konference

Konferenční sál hotelu Krystal, José Martího 2/407, Praha 6. Z hlavního nádraží ČD se na místo dostanete tramvají č. 26 (směr Divoká Šárka), zastávka u hotelu se jmenuje Nad Džbánem. Je možné jet metrem A na zastávku Nádraží Veleslavín a potom jednu zastávku tramvají (č. 20, 26). Parkování je možné na venkovním parkovišti vedle hotelu nebo v ulicích kolem. Modré zóny jsou placené pouze od pondělí do pátku, v sobotu je parkování zdarma.

Oběd

Naobědvat se je možné v hotelu, kde je k dispozici hotelová restaurace. Obědové menu je za 160,- Kč (v přihlášce označte zájem o oběd). Na recepci je možné zakoupit obložené bagety. Cca 10 minut pěšky od hotelu je McDonald’s a 10 minut autem je obchodní centrum Šestka.

Program pro děti

V průběhu dopoledních i odpoledních kázání budeme mít zajištěný program pro děti od 5 do 12 let. 

 

Program konference

Nádhera Kristovy slávy

830-920

Registrace

 

930-945

Zahájení

 Pavel Borovanský (Biblické společenství křesťanů Ústí nad Labem,)

945-1030

Historie učení o dvojí přirozenosti Krista (Fp 2,6-11)

Alois Klepáček (Biblické společenství křesťanů Kroměříž)

 1030-1100

přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)

 

1100-1145

Dokonalost a dopad Kristova kněžství (Žd 10,11-25)

Marcus Denny (Biblický sbor křesťanů Kladno)

1145-1345

přestávka na oběd a na diskuzi

 

1345-1430

Co pro nás Kristus vydobyl?   (Ef 1)

Radek Kolařík (Křesťané Kuřim)

1430-1500

přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)

 

1500-1545

Sláva Kristova království     (1Tes 4)

Jerry Farnik (Reformovaná presbyterní církev Modřany)

1545-1600

přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)

 

1600-1630

Panelová diskuze k tématu konference

 

1630

Závěr

 

 

Na pokrytí nákladů bude v průběhu konference provedena sbírka.

 

 

Obsah jednotlivých kázání:

Historie učení o dvojí přirozenosti Krista (Fp 2,6-11) – Alois Klepáček

 

Nejdůležitější otázkou biblického křesťanství je osoba Ježíše Krista. Je Kristus věčný Boží Syn, nebo jen stvořená bytost jako my? Byl pouze bohem nižší kategorie, nebo jakýmsi nadčlověkem na duchovních steroidech? Nedávný průzkum vyznávajících věřících jedné tradiční křesťanské země odhalil smutnou skutečnost. Z průzkumu například vyplynulo, že více než 70% vyznávajících křesťanů souhlasilo s tvrzením, že "Ježíš je první a největší bytost stvořená Bohem". Jak by asi dopadl takový průzkum mezi českými vyznavači křesťanství?

 

List Filipským 2,6-11 je poetickým popisem nejpozoruhodnějšího úkazu v historii lidstva. Uprostřed velmi prakticky zaměřeného obsahu listu Filipským se nachází jeden z nejkrásnějších a nejhlubších teologických textů. Někteří dokonce usuzují, že se jedná o velmi starobylou křesťanskou píseň, vyznavačský hymnus, který ranní křesťane zpívali a Pavel jej zde cituje. Popisuje téměř nepopsatelné a snaží se vysvětlit skoro nepochopitelný, přesto však klíčový prvek biblického křesťanství: Bůh se stal člověkem. Pán, Bůh a Stvořitel vesmíru na sebe vzal lidskou podobu. Místo toho, aby Pán Ježíš přišel na zem jako Soudce, přestože by si to tento svět zasloužil, dobrovolně na sebe vzal podobu lidské bytosti. Přesto však nepřestal být Bohem, neztratil své božské atributy. Byl to Bůh-člověk, bohočlověk, chcete-li.

 

Proč je to důležité? Proč právě kvůli tomuto učení byli lidé ochotní v minulosti trpět a bránit je do krajnosti? Proč byli lidé, vedoucí a biskupové z církve exkomunikováni, pokud odmítli učení o dvojí podstatě Pána Ježíše Krista? Nestačí, když se pouze shodneme na tom, že za nás Ježíš zemřel a vstal z mrtvých? Proč neodložit sporné otázky o Kristově dvojí podstatě stranou? Jaký vliv má toto učení na celistvost a úplnost evangelia, naši zbožnost a službu?

 

Alois Klepáček

se narodil do křesťanské rodiny v Rumunsku na Svaté Heleně. V roce 1991 se společně se svými rodiči a dvěma sourozenci přestěhoval na sever tehdejšího Československa a usadil se v Lovosicích. Zde se rodina stala součástí tamního Baptistického sboru, kde se Lojza mezi svým 16 a 17 rokem života obrátil a krátce na to se postupně zapojoval do služby.

Lojza je 19 let ženatý s manželkou Maruškou. Společně vychovávají dvě dcery, Ester (14) a Danielu (12). Nyní žijí v Kroměříži a slouží ve sboru Biblické společenství křesťanů. Bratr již 16 let působí jako místní kazatel a poslední dva roky také jako ředitel Českého Biblického Institutu.

 

Dokonalost a dopad Kristova kněžství (Žd 10,11-25) – Marcus Denny

Co nás může povzbudit, abychom více milovali Krista, více hledali Boha a více si navzájem sloužili? Pravdy v Židům 10,11-25. Tato část Písma odhaluje radikální rozdíly mezi Starou a Novou smlouvou tím, že staví do kontrastu slabost služby levitských kněží a nadřazenost služby Ježíše Krista. Autor přitom odhaluje, jak hluboká teologie pohání osobní i společný růst. 

 

Marcus Denny

je manžel zbožné ženy Amie, otec tří krásných dcer a starší Biblického sboru křesťanů Kladno. Teologické vzdělání získal především ve svém domovském sboru ve Spokanu (USA), ale také na Masters Seminary v Los Angeles. Pět let byl jedním z pastorů v Cornerstone Bible Church v Orange County. V roce 2009 byl vyslán do České republiky. 

 

Co pro nás Kristus vydobyl? (Ef 1) – Radek Kolařík 

První kapitola listu Efeským je nesmírně bohatou studnicí Božího neomylného slova, která překypuje dech beroucími pravdami o tom, co všechno, Pán Ježíš, náš drahý Spasitel, vydobyl hříšníkům jako jsme my a jak neskutečně mnoho požehnal ovečkám, které se rozhodl zahrnout svou láskyplnou milostí. V tomto kázání se zaměříme na několik z těchto požehnání. Uvidíme, jak nás skrze své předurčení adoptoval do své rodiny a jak z Božích nepřátel udělal syny a dcery Boží. Podíváme se také na dar nehynoucího dědictví, které z naší adopce vyplývá. Zaměříme se také na to, co Pána Ježíše stálo, když nám vydobyl vykoupení z našich hříchů a s tím spojené posvěcení a jaké má Ježíšovo spásné dílo vliv na celé stvoření. Z těchto radostných a důležitých pravd se také pokusíme vyvodit aplikaci jak pro náš osobní křesťanský život, tak i pro členství v místním společenství Kristovy církve. 

 

Radek Kolařík

Radek Kolařík je z Boží milosti následovníkem Pána Ježíše Krista, dvacet let manželem znamenité ženy, otcem šesti děti, ze kterých se raduje již nyní a tří, se kterými se bude radovat jednoho dne na věčnosti u nohou Pána Ježíše Krista. Je také pastýřem a kazatelem sboru Křesťané Kuřim.

 

Sláva Kristova království (1Tes 4)Jerry Farnik

Při poslední večeři Ježíš řekl: „Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm;” (J 13, 31)   Ježíš měl na mysli svou vlastní smrt, ke které došlo o necelých 24 hodin později. Byl ve skutečnosti oslaven ve své smírné oběti za hříchy svého lidu.   J.I. Packer vysvětluje, že v nebi, kde tyto věci pochopí mnohem lépe, se andělé a lidé spojují, aby chválili “Beránka, toho zabitého”.

  

Naše kázání bude probírat texty ze Zjevení 5,12; 7,9-12 a 21,1-5 z hlediska konečné nebeské slávy. Budeme se ptát, co znamená 2K 4, 5-6? „Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše.  Neboť Bůh, který řekl ‚ze tmy ať zazáří světlo‘, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.”   Proč si můžeme být jistí, že naši milovaní v Kristu, kteří už zemřeli a zemřou, se po smrti stanou dokonalými a vstoupí do věčného života, kde budou uctívat Pána navždy (Žd 12,22-24 a 1Tes 4,13-18)? Ale jak máme žít každodenní život teď? Jak se na to můžeme připravit?

 

Jerry Farnik

Jerry Farník je ordinovaný kazatel od roku 1990. Slouží jako kazatel od roku 2003 v Ortodoxní presbyterní církvi (OPC). Jerry slouží s manželkou Marilyn 37 let v České republice. Vystudoval zpěv na Univerzitě Colorado (B.M., 1978) a teologii na Mezinárodní škole teologie – International School of Theology (M.Div., 1990). Jako kazatel místního sboru v Praze (Reformovaná presbyterní církev v Modřanech) a ředitel Entrustu (dříve BEE), je oddaný kázání a vyučování slova Božího, zakládání nových sborů a přípravě nových křesťanských pracovníků. Jerry cestuje po České republice, aby vyučoval Čechy o efektivní službě pro Boží království.