Co číst při rozkolísané víře?

Prosím, co byste mi doporučili za knihu při depresi a rozkolísané víře?

Děkuji, A.F.

Dobrý den, milá sestro,

děkujeme za důvěru, se kterou se na nás obracíte. Lidé, kteří trpí depresemi, si často kupují knihu Deník Davida Brainerda. Deprese není hlavním tématem knihy (je to Boží působení), ale mladý kazatel David Brainerd trpěl depresemi a musel se naučit s nimi žít a vyrovnat se s nimi. Byl to takový osten, který mu Pán dal, aby se na jeho slabosti mohla zjevit Boží síla. A ta se také zjevila. Navzdory Davidovým depresím si ho Pán mocně použil a přinesl skrze něj probuzení mezi indiány.

Co se týče rozkolísané víry, tím myslím trpí více či méně každý. Pán nám dává své prostředky milosti, abychom mohli zůstávat v něm a on v nás a abychom mohli růst ve víře.

Nejdůležitější je pravidelné čtení Bible (může pomoci plán čtení Bible na jeden rok), ta Vám bude každodenně připomínat Kristovu oběť, všechna Boží zaslíbení, bude Vám světlem na cestě víry, povzbudí Vás v konkrétních životních situacích, povede Vás k pokání, když padnete, a vždy Vás znovu pozvedne, posilní Vás k duchovnímu boji, bude Vám dávat novou naději, vždyť „slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce“ (Žd 4,12).

Dále máme od Pána Boha modlitbu. Můžete se modlit kdykoli a kdekoli, a pokud jde o Vás, o mne nebo i další věřící, ani bych se nemodlila za velikost víry (to by mohlo vést k pýše), ale abychom každý den chodili s Kristem, poznávali ho, milovali ho, poslouchali ho, spoléhali se na něj ohledně svého spasení, posvěcení, abychom rostli v porozumění evangeliu, Božímu slovu, ve svatosti a můžete na sebe vztáhnout všechny další modlitby, které jen najdete v Novém zákoně. S každým spolehnutím se na Krista, třeba i navzdory své moudrosti, nutně poroste naše víra, protože on nás nikdy nezklame, nikdy nás neopustí, vždy bude jednat a všechno povede tak, že ho nakonec budeme muset chválit. Samozřejmě určitě nebudou chybět ani modlitby za Vaše blízké, církev, přátele i nepřátele. I s nimi poroste Vaše víra, protože i když se ne vždy modlíme moudře a v souladu s Boží vůlí, někdy určitě ano, a Bůh bude jednat a Vaše modlitby si použije a Vy to uvidíte. Také si připomínejte, jaké Vaše modlitby už Pán vyslyšel, a znovu mu za to můžete děkovat. Jak porostete v modlitbě a ve znalosti Božího slova, bude si Vás Pán také moc více používat a porostete dál, i když takový růst s sebou přirozeně často nese těžší a náročnější zkoušky, které ale ústí v hlubší spolehnutí se na Pána a mnohem silnější svědectví, kterým budete pro tento svět.

Pán nám také dal církev. Je důležité pravidelné navštěvování shromáždění církve, ne z donucení nebo z pocitu jakési povinnosti, ale protože nás naše srdce neodolatelně táhne do Boží přítomnosti, která je uprostřed Božího lidu. O tom hovoří notoricky známý verš Matouš 18,20: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Chceme slyšet kázání (výklad Božího slova), chceme mít společenství s ostatními věřícími, chválit spolu s nimi našeho Pána z celého srdce a modlit se s nimi. Pán věnuje zvláštní pozornost modlitbám církve: „Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní“ (Mt 18,19).

Dále nám dal večeři Páně, kterou si připomínáme Kristovu oběť a opět sounáležitost s vykoupeným Božím lidem. Připomínáme si, že zaplatil za naše hříchy – už jsou smazány, Bůh už s nimi nepočítá, už nás za ně neodsoudí. Pro Kristovu oběť nás vezme k sobě do nebe. Ne pro naše skutky ani pro velikost naší víry, ani pro nic, co bychom sami vyprodukovali, vždyť bez něj nemůžeme nic.

Ohledně knih, které doporučit ke čtení, si stojíme za všemi knihami, které vydáváme v Poutníkově četbě. Ať už vezmete kteroukoli, třeba na téma, které Vás právě zajímá, nebo nějaký životopis – je dobré číst svědectví o věrném životě věrných Božích dětí, které nás už předešly do Božího království, pro posílení víry –, vždy byste se měla někam posunout v poznání, a tím i ve víře. Ovšem musíme pamatovat na to, že poznání ani velikost víry není naším hlavním motivem. Je to Kristus.

Kéž Vám Pán pomáhá.

S přáním Božího pokoje, 

Iva Suchá