Církev jako místní sbor

Konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby se z Boží milosti uskuteční 3. února 2018 v aule Univerzitního kampusu Bohunice v Brně.  

Přihlásit se můžete do 28. ledna 2018 (nebo do naplnění kapacity sálu) na našich webových stránkách, písemně či e-mailem. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete, jména dětí a jejich věk (viz dále).

Zahájení bude v 9:30 hod. Registrace od 8:30 do 9:20. 

Prosíme vás, abyste přijeli pokud možno včas a pomohli nám tak s hladkým průběhem celé konference. Pokud se přihlásíte na konferenci, ale potom nebudete moci přijet, dejte nám prosím včas vědět. Stejně tak pokud plánujete přijet na konferenci, tak se prosím, řádně přihlašte - pomůžete tak nám i ostatním a jako poděkování obdržíte zdarma knihu Co je zdravá církev od Marka Devera. 

Místo konference

Aula Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, Brno  - trolejbus č. 25 (z Mendlova náměstí) a autobus č. 60 (ze zastávky Křídlovická), zastávka Univerzitní kampus. Parkování je možné na venkovním parkovišti vedle obchodního centra (z pohledu od kampusu se parkoviště nachází za obchodním centrem.

Mapa: http://mapy.cz/s/msag

Kniha

Na konferenci bude představena kniha Marka Devera Co je zdravá církev, kterou (pouze) přihlášení účastníci konference obdrží zdarma (jeden výtisk na rodinu).  

Oběd

Obědy je možné zakoupit v obchodním centru (které je lávkou spojeno s univerzitním kampusem), kde se nachází menza a řada restaurací.

Program pro děti

V průběhu dopoledních i odpoledních kázání budeme mít zajištěný program pro děti od 5 do 12 let. Za program jsou zodpovědné sestry Julie Petrecká a Iva Suchá.

 

Program konference:

Solus Christus - Jedině Kristus

930-940 Zahájení Jaroslav Kernal
940-1020 Co je to novozákonní církev  Jan Suchý (Biblické společenství křesťanůPoutníkova četba)
1020-1100 Úloha církve ve světě Pavel Steiger (Biblická církev Praha, Reformace.cz)
1100-1130 přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)  
1130-1210 Biblické vedení církve Aleš Novotný (Biblický sbor křesťanů Kladno)
1210-1400 přestávka na oběd a na diskuzi  
1400-1440 Co znamená být součástí církve Daniel Adamovský (Biblický sbor křesťanů Kladno, Reformace.cz)
1440-1520 Zakládání nových sborů Jaroslav Kernal (Biblická církev Praha, Reformace.cz) 
1520-1550 přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)  
1550-1630 Panelová diskuze k tématu konference moderuje Aleš Novotný
1630-1730 Závěr  

 

Na pokrytí nákladů bude v průběhu konference provedena sbírka.

 

Obsah jednotlivých kázání:

Co je to novozákonní církev – Jan Suchý (zpět k programu)

Na konferenci v roce 2015 jsme položili základ, ke kterému se obracíme jako k naší autoritě. Sledovali jsme jak Boží slovo, Bible, je zdrojem poznávání a následování Boha, ke kterému neustále odkazoval Ježíš Kristus i jeho apoštolové. Sola Scriptura, Jedině Písmo, je tedy pro nás tím zdrojem, ve kterém musíme hledat odpověď na otázku: Co je to novozákonní církev?

Jedině tak se vyhneme špatným odpovědím, kterých lidé už vymysleli bezpočet a které potom zruinovali jejich cestu následování Krista. Jedině tak se vyhneme budování lidských impérií, která se falešně nazývají církví.

Potřebujeme vrhnout jasné světlo na Boží definici církve. Jen ta se může stát solidním základem, který přinese zdraví křesťanům a našim sborům a ve výsledku slávu Bohu Otci skrze Ježíše Krista, který jedná Duchem svatým ve své církvi. 

Jan Suchý 

Starší sboru Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem a předseda Občanského sdružení Poutníkova četba, jež vydává knihy, které nechávají promluvit Bibli. Jan je povoláním inženýrský geolog, kterému Pán v roce 1996 daroval milost pokání a víry. V letech 1998-1999 studoval na Biblické škole teologie v Anglii. Spolu s manželkou Ivou vychovávají čtyři děti k bázni Boží a v lásce k Pánu. 

 

Úloha církve ve světě – Pavel Steiger (zpět k programu)

Abychom dobře pochopili úlohu církve ve světě, musíme porozumět Boží pohnutce, proč Bůh stvořil církev. Ukážeme si, že církev byla předpovězena starozákonními proroky, za tím účelem, aby vyprávěla o Božích chvályhodných činech. V krátkosti se zmíníme, že církev je duchovní potomstvo Abrahama, Izáka, Jákoba a Judy.

Na textu Koloským 3,1–11 si ukážeme tu nejpodstatnější úlohu církve, tj. že církev miluje Krista, a proto se s radostí podřizuje jeho přikázáním.

Bez lásky ke Kristu, není možné, aby církev mohla vyprávět duchovní poušti světa o Božích chvályhodných činech, z nichž ten nejvyvýšenější je Kristovo osvobození hříšníků z ďáblova vězení.

Zmíníme se, že další důležitá úloha církve je křtít ty, kteří se znovu narodili z Ducha, bez ustání je vzdělávat v Písmu a vést v poslušnosti evangelia.

V závěru se si krátce zdůrazníme, jak je důležité, aby se církev stranila liberálnímu křesťanství.

 

Pavel Steiger

Původním povoláním inženýr geologického průzkumu. Do svých 49 let pracoval ve Spojených státech a Indonésii pro jednu z největších olejářských společností ARCO, dnes British Petroleum. V roce 1986 začal v Jakartě natáčet křesťanské programy pro Trans World Radio v Monte Carlu. Protože mnoho posluchačů žádalo písemnou podobu těchto pořadů a korespondence se stávala neúnosnou, začal jim spolu s manželkou Klárou v lednu 1989 rozesílat strojopisný malý „samizdat“ Zápas o duši, který se dostával do Československa z Indonésie všemi možnými i nemožnými způsoby. V lednu 1990 zanechal profesionální dráhy a stal se spolu s manželkou rozhlasovým misionářem s HCJB World Radio, dnes HCJB Global. Po dvouletém působení v Quitu, Ekvádoru, a Spojených státech se přestěhovali natrvalo v dubnu 1992, po 23 letech, do Československa. Zde oba připravovali rozhlasové pořady jak pro HCJB tak pro TWR, vydávali časopis Zápas o duši do 99. čísla, různé knihy, překládali, vyučovali, mluvili na konferencích… Pavel a Klára spolupracují na založení nového sboru Biblická církev Praha.

 

Biblické vedení církve – Aleš Novotný (zpět k programu)

Jeden z klíčových faktorů, který ovlivňuje to, zda církev (místní sbor) žije k Boží slávě, je její vedení. Tedy kdo a jakým způsobem ji vede. Písmo je v této otázce velmi jasné a ukazuje nám, kdo může vést církev, jak ji má sytit a pečovat o ni, aby stále rostla ve svatosti a byla náležitě připravena na setkání se svým Pánem, Ježíšem Kristem, který za ni zaplatil svou vlastní krví.

Napříč kázáním uvidíme, že vedení církve je důležitým tématem nejen pro starší, ale i pro všechny ostatní členy církve, kteří tak mohou lépe porozumět tomu, co by měli očekávat od svých starších, pastýřů.

 

Aleš Novotný

Aleš Novotný je starším v Biblické sboru křesťanů v Kladně. Se svou manželkou vychovávají tři děti.  

 

Co to znamená být součástí církve – Daniel Adamovský (zpět k programu)

Písmo volá každého křesťana, aby se zapojil do místní církve a byl její součástí. Co to ovšem prakticky znamená? Jaké závazky vznikají pro křesťana, pro místní církev a její starší? Budeme společně studovat vzájemnou vazbu příslušníka církve a místní církve. Chceme se dozvědět, proč je pro křesťana důležité nebýt mimo církev, jak sám může být přínosem církvi a čím mu církev pomáhá. Zjistíme i jak řešit konflikty, zklamaná očekávání a zranění, která vznikají ve společenství obrácených hříšníků.

Daniel Adamovský

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. je následovník Ježíše Krista, manžel, otec a starší v Biblickém sboru Křesťanů v Kladně. Vyučuje na Českém vysokém učením technickém v Praze.

 

Zakládání nových sborů – Jaroslav Kernal (zpět k programu)

  • V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili. (Sk 14,23)

Pán Ježíš Kristus je úhelným kamenem, na němž je postavena stavba církve. Její základ tvoří apoštolové a proroci a stavba církve roste ve vzájemné závislosti Božím růstem. Boží slovo nám předkládá jednoduché evangelium a jed­no­duchý popis církve i jejího fungování. Ale v průběhu historie bylo jak evangelium, tak církev zatemněny a naředěny mnoha lidskými naukami. Reformace v 16. století osvobodila evangelium z pout obřadnosti a slovně vyhlásila také návrat ke kořenům biblické církve. Důsledně však učení o církvi nebylo nikdy uvedené do praxe. Proto musíme jít zpátky do Božího slova, abychom viděli prostou nádheru Kristovy církve, která je spojená s prostou zprávou evangelia.

Uděláme rychlou sondu do Skutků apoštolských a ukážeme si, jak vznikaly církve v době apoštolů a následně se podíváme na jeden opomíjený manželský pár, jemuž jsou zavázány vděčností všechny církve z pohanů – na Priscilu a Akvilu. Nakonec to uzavřeme několika aplikacemi vztaženými do současné situace v naší zemi.

Jaroslav Kernal  

Starší Biblické církve Praha a odpovědný redaktor Zápasu o duši. V průběhu svého univerzitního studia se stal křesťanem a dálkově vystudoval Evangelikální teologický seminář. Po ukončení semináře začal spolu s několika dalšími novou práci v Ústí nad Labem a tak vznikl sbor Biblické společenství křesťanů, kde jedenáct let pracoval jako starší zodpovědný za kázání a vyučování. Do roku 2008 pracoval na částečný úvazek jako technik v soukromé firmě a pro sbor BSK, od roku 2009 mu obětavost členů sboru umožnila více se věnovat práci pro sbor. Od roku 2015 vede nově založený sbor v Praze. Současně pracuje jako odpovědný redaktor časopisu Zápas o duši. S manželkou Alenou mají dvě děti.