Solus Christus - Jedině Kristus

Konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby se z Boží milosti uskuteční 28. ledna 2017 v aule Univerzitního kampusu Bohunice v Brně.  

Přihlásit se můžete do 21. ledna 2017 (nebo do naplnění kapacity sálu) na našich webových stránkách, písemně či e-mailem. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete, jména dětí a jejich věk (viz dále).

Zahájení bude v 9:30 hod. Registrace od 8:30 do 9:20. 

Prosíme vás, abyste přijeli pokud možno včas a pomohli nám tak s hladkým průběhem celé konference. Pokud se přihlásíte na konferenci, ale potom nebudete moci přijet, dejte nám prosím včas vědět. Stejně tak pokud plánujete přijet na konferenci, tak se prosím, řádně přihlašte - pomůžete tak nám i ostatním a jako poděkování obdržíte zdarma knihu Prvního dne po sobotě od Jaroslava Kernala. 

Místo konference

Aula Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 5, Brno  - trolejbus č. 25 (z Mendlova náměstí) a autobus č. 60 (ze zastávky Křídlovická), zastávka Univerzitní kampus. Parkování je možné na venkovním parkovišti vedle obchodního centra (z pohledu od kampusu se parkoviště nachází za obchodním centrem.

Mapa: http://mapy.cz/s/msag

Kniha

Na konferenci bude představena kniha Jaroslava Kernala Prvního dne po sobotě, kterou (pouze) přihlášení účastníci konference obdrží zdarma (jeden výtisk na rodinu).  

Oběd

Obědy je možné zakoupit v obchodním centru (které je lávkou spojeno s univerzitním kampusem), kde se nachází menza a řada restaurací.

Program pro děti

V průběhu dopoledních i odpoledních kázání budeme mít zajištěný program pro děti od 5 do 12 let. Za program jsou zodpovědné sestry Julie Petrecká a Iva Suchá.

 

Program konference:

Solus Christus - Jedině Kristus

930-940 Zahájení Aleš Novotný (Biblický sbor křesťanů Kladno)
940-1020 Výlučnost Krista ve všem co jest Jan Suchý (Biblické společenství křesťanůPoutníkova četba)
1020-1100 Výlučnost Krista ve vztahu k Písmu Pavel Steiger (Biblická církev Praha, Reformace.cz)
1100-1130 přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)  
1130-1210 Výlučnost Krista ve spasení - Bůh a člověk Ján Šichula (NKZ Bratislava)
1210-1400 přestávka na oběd a na diskuzi  
1400-1440 Dorůstání do plnosti Kristova lidství Daniel Adamovský (Biblický sbor křesťanů Kladno)
1440-1520 Kristovo místo v církvi Jaroslav Kernal (Biblická církev Praha, Reformace.cz) 
1520-1550 přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)  
1550-1630 Panelová diskuze k tématu konference moderuje Aleš Novotný
1630-1730 Závěr  

 

Na pokrytí nákladů bude v průběhu konference provedena sbírka.

 

Obsah jednotlivých kázání:

Výlučnost Krista ve všem, co jest - Jan Suchý (zpět k programu)

Úsilím křesťanské evangelizace je zvěstovat lidem Krista jako toho, který zachraňuje člověka od smrti k životu.

Jestliže všechno, co jest – ať svět viditelný, i ten neviditelný, je stvořeno pro Krista, jak tvrdí apoštol Pavel v listu Koloským, pak to je příliš radikální tvrzení na to, abychom ho mohli nebrat v úvahu v křesťanském přístupu k nevěřícím.

 

„Všechno je stvořeno pro Krista“ je však někdy až příliš radikální zvěstí i pro církev, která jedná, jakoby šlo jen o okrajovou poznámku v Písmu. Zaměřme se společně na středobod naší víry, na Krista – Pána, abychom lépe porozuměli, co radikální zvěst o výlučnosti Krista ve všem, co jest, znamená pro náš život. 

Jan Suchý 

Starší sboru Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem a předseda Občanského sdružení Poutníkova četba, jež vydává knihy, které nechávají promluvit Bibli. Jan je povoláním inženýrský geolog, kterému Pán v roce 1996 daroval milost pokání a víry. V letech 1998-1999 studoval na Biblické škole teologie v Anglii. Spolu s manželkou Ivou vychovávají čtyři děti k bázni Boží a v lásce k Pánu. 

 

Výlučnost Krista ve vztahu k Písmu  – Pavel Steiger (zpět k programu)

V této přednášce si přiblížíme několik skutečností:

1. Obecně si vysvětlíme dělení Písma. Starý zákon je o Kristu; Nový zákon je Kristus. Starý zákon je slib; Nový zákon je naplnění tohoto slibu. Starý zákon jsou fyzické předobrazy Krista; Nový zákon je jak skutečný Kristus v těle, tak hlava Jeho duchovního těla, tj. církve.

2. Krátce se zastavíme u většiny starozákonních knih, abychom na každé z nich jednou větou vysvětlili, jak ukazuje ke Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu.

3. Ukážeme si, pokud čas dovolí, jak Adam, Ábel, Abraham, Áron, David, Izák, Jákob, Josef, Jozue, Jonáš, Mojžíš, Noe, Melchisedech a jiní; dále archa, schrána smlouvy, chrám, a jiné, byli typy, tj. pravzory, předobrazy, a stíny Spasitele, Pána Ježíše Krista.

4. Na závěr projdeme několika texty, kde samotný Pán Ježíš Kristus dokazuje svoji hodnověrnost na základě starozákonního proroctví. Když chodil po zemi, nebyla ještě sepsána Nová smlouva; proto, když se Kristus odvolával na Zákon, měl na mysli Starou, sínajskou, mojžíšskou smlouvu, kterou tak potvrzoval.

Pavel Steiger

Původním povoláním inženýr geologického průzkumu. Do svých 49 let pracoval ve Spojených státech a Indonésii pro jednu z největších olejářských společností ARCO, dnes British Petroleum. V roce 1986 začal v Jakartě natáčet křesťanské programy pro Trans World Radio v Monte Carlu. Protože mnoho posluchačů žádalo písemnou podobu těchto pořadů a korespondence se stávala neúnosnou, začal jim spolu s manželkou Klárou v lednu 1989 rozesílat strojopisný malý „samizdat“ Zápas o duši, který se dostával do Československa z Indonésie všemi možnými i nemožnými způsoby. V lednu 1990 zanechal profesionální dráhy a stal se spolu s manželkou rozhlasovým misionářem s HCJB World Radio, dnes HCJB Global. Po dvouletém působení v Quitu, Ekvádoru, a Spojených státech se přestěhovali natrvalo v dubnu 1992, po 23 letech, do Československa. Zde oba připravovali rozhlasové pořady jak pro HCJB tak pro TWR, vydávali časopis Zápas o duši do 99. čísla, různé knihy, překládali, vyučovali, mluvili na konferencích… Pavel a Klára spolupracují na založení nového sboru Biblická církev Praha.

 

Výlučnost Krista ve spasení – Ján Šichula (zpět k programu)

V celej histórii vesmíru a dokonca i za jej hranicami nájdeme len jednu bytosť, o ktorej môžeme pravdivo vyhlásiť, že to je Boh a zároveň i človek. Táto bytosť nie je nikto iný ako Pán Ježiš Kristus. 

V tomto vyučovaní sa pozrieme na obidve stránky či rozmery či prirodzenosti bytosti Pána Ježiša, aby sme mohli čím hlbšie oceniť jeho jedinečnosť, slávu, veľkosť, atribúty a obzvlášť jeho úlohu v spasení hriešneho človeka. 

Ozrejmime si ako Boží Syn nadobudol mimo času a priestoru cez akt večného splodenia božskú prirodzenosť z Boha Otca a ako potom v čase a v priestore nadobudol ľudskú prirodzenosť cez splodenie zo Svätého Ducha v lone židovskej ženy menom Mária. Následne sa tieto dve prirodzenosti spojili v neopakovateľnej jednote, aby spolutvorili jednu bytosť Pána Ježiša Krista – bytosť v každom ohľade jedinečnú. 

Toto všetko nás bude zaujímať s konečným cieľom biblicky demonštrovať výlučnosť Pána Ježiša Krista vo veci spasenia hriešnikov. Inými slovami – za nijakých okolností nás nikto iný nemohol, nemôže a nebude môcť zachrániť, než ten jeden Spasiteľ, ktorý vlastní plnú božskú i plnú ľudskú prirodzenosť. V tohto Spasiteľa Ježiša Krista máme my ľudia veriť cieľom spasenia, pretože žiadna iná cesta k večnému životu neexistuje.

Ján Šichula

Ing. Ján Šichula ukončil vysokoškolské štúdium na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity v Žiline v roku 1999. Kresťanom sa stal v máji 1994 v závere prvého ročníka vysokoškolských štúdií. Krátko na to sa začal intenzívne zaujímať o otázku evolúcie a stvorenia aj vplyvom toho, že niektorí spolužiaci argumentovali tým, že evolúcia je dokázaná a teda vyvracia Bibliu. Okrem pastoračnej a učiteľskej služby vo svojom domácom zbore Nezávislé kresťanské zhromaždenie Bratislava (http://nkz.reformace.cz/) sa prostredníctvom združenia Temelios aktívne angažuje po celom Slovensku vo vyučovaní o dôležitosti knihy Genezis a nemožnosti miešať Božie spoľahlivé zjavenie s ľudskými filozofiami, ako je napr. evolúcia. Vo vydavateľstve ORDO SALUTIS sa podieľa na preklade a vydávaní knižných titulov a videodokumentov. Z Božej milosti je šťastne ženatý s manželkou Vandou a spolu vychovávajú tri deti, Timoteja, Noemku a Dorotku. 

 

Dorůstání do plnosti Kristova lidství - Daniel Adamovský (zpět k programu)

Pán Ježíš Kristus je Bůh vtělený v lidském těle. Žil v dokonalé poslušnosti pod Božím zákonem a nikdy jej neporušil. Proto může být naším Spasitelem, když přinesl dokonalou oběť na kříži a čelil Božímu hněvu za naše hříchy. Pán Ježíš je dostatečný nejen ve spáse, ale také jako vzor pro lidský život. Máme-li žít životy, které oslaví a nezarmoutí svatého Boha, musí být svaté. Lidské vzory selhávají, proto se nechtějme připodobňovat k padlému člověku, ale k Tomu dokonalému. 

Nenalezneme dokonalejší cíl, ke kterému směřovat naše lidství, než Ježíše Krista. Jak definujeme Krista jako vzor lidství a jakým způsobem máme následovat Kristovo lidství, to se dozvíme v kázání Dorůstání do plnosti Kristova lidství.

Daniel Adamovský

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. je následovník Ježíše Krista, manžel, otec a starší v Biblickém sboru Křesťanů v Kladně. Vyučuje na Českém vysokém učením technickém v Praze.

 

Kristovo místo v církvi - Jaroslav Kernal (zpět k programu)

  • ... a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. (Ef 1,22–23)

Bůh dal Krista jako hlavu církvi, která je jeho tělem a jeho plností. Abychom porozuměli tomu, co to znamená, musíme nejprve pochopit, co je to církev. Dále si vysvětlíme, jak Kristus v církvi vládne (což stojí za významem slova ‚hlava’), ukážeme si, v jakém slova smyslu je církev Kristovou plností a nakonec se podíváme na praktické  důsledky toho, že církev je tělem a plností Ježíše Krista.

Jaroslav Kernal  

Starší Biblické církve Praha a odpovědný redaktor Zápasu o duši. V průběhu svého univerzitního studia se stal křesťanem a dálkově vystudoval Evangelikální teologický seminář. Po ukončení semináře začal spolu s několika dalšími novou práci v Ústí nad Labem a tak vznikl sbor Biblické společenství křesťanů, kde jedenáct let pracoval jako starší zodpovědný za kázání a vyučování. Do roku 2008 pracoval na částečný úvazek jako technik v soukromé firmě a pro sbor BSK, od roku 2009 mu obětavost členů sboru umožnila více se věnovat práci pro sbor. Od roku 2015 vede nově založený sbor v Praze. Současně pracuje jako odpovědný redaktor časopisu Zápas o duši. S manželkou Alenou mají dvě děti.