1. Trojjediný Bůh

Věříme v jednoho Boha, který věčně existuje ve třech stejně božských osobách: Otec, Syn a Svatý Duch, které se navzájem znají, milují a oslavují. Tento jediný pravý a živý Bůh je nekonečně dokonalý ve své lásce a svatosti. Je Stvořitelem všech věcí - viditelných a neviditelných - proto je hoden přijímat veškerou slávu a uctívání. Nesmrtelný a věčný, dokonale a vyčerpávajícím způsobem zná konec již od počátku, všechno udržuje a svrchovaně vládne nad všemi věcmi a prozřetelně uskutečňuje své věčné dobré záměry, kterými smiřuje lidi se sebou a obnovuje padlé stvoření ke chvále své slavné milosti.

2. Zjevení

Bůh milostivě odhalil svou existenci a moc v řádu stvoření a svrchovaně se zjevil padlým lidským bytostem v osobě svého Syna, vtěleného Slova. Tento Bůh je Bohem, který promlouvá a skrze svého Ducha se dává milostivě poznat v lidských slovech: Věříme, že Bůh inspiroval slova, která jsou uchována v Písmech, v šedesáti šesti knihách Starého a Nového zákona, které jsou záznamem a prostředkem Božího spasitelného díla ve světě. Jedině tato Písma tvoří slovně inspirované slovo Boží, které je plně autoritativní a bez chyby v původních spisech, úplné ve svém zjevení Boží vůle o spasení, dostatečné pro všechno, co Bůh od nás požaduje v otázkách víry i života, a je konečné ve své autoritě nad každou oblastí poznání, o níž mluví. Vyznáváme, že naše konečnost a naše hříšnost vylučují možnost, abychom znali Boží pravdu vyčerpávajícím způsobem, ale tvrdíme, že díky osvícení Božím Duchem můžeme poznat Boží zjevenou pravdu pravdivě. Bibli je třeba věřit jako Božím instrukcím ve všem, co učí; poslouchat ji jako Boží příkaz ve všem, co požaduje; důvěřovat jí jako Božímu závazku ve všem, co slibuje. Když Boží lidé poslouchají, věří a jednají podle Slova, rostou jako Kristovi učedníci a svědci evangelia.

3. Stvoření lidstva

Věříme, že šestého dne stvoření Bůh stvořil lidské bytosti jako muže a ženu podle svého obrazu. Adam a Eva patřili do stvořeného řádu, který Bůh sám prohlásil za velmi dobrý. Měli sloužit jako Boží zmocněnci při péči, udržování a ovládání stvoření, žít v svatém a oddaném společenství se svým Tvůrcem. Muž i žena byli rovnocenně stvořeni k Božímu obrazu a mají stejný přístup k Bohu vírou v Ježíše Krista. Jsou povoláni k něčemu vyššímu, než je pasivní sebeuspokojení, které je tak příznačné jak pro soukromý tak pro veřejný život rodin, církve i občanské společnosti. Adam a Eva byli stvořeni, aby se vzájemně doplňovali, byli jedním tělem, což představuje jediný normativní vzor sexuálních vztahů mužů i žen a ukazuje na manželství jako na vzor sjednocení Krista s jeho církví. V Božích moudrých záměrech muži a ženy nejsou jednoduše zaměnitelní, ale vzájemně se doplňují obohacujícím způsobem. Bůh určil, že mají převzít různé úkoly, které odrážejí vztah lásky mezi Kristem a církví; manžel má být hlavou takovým způsobem, který vyjadřuje starostlivou a obětavou lásku Krista. Manželka se má poddávat svému manželovi způsobem, který napodobuje lásku církve k jejímu Pánu. V církevní službě jsou muži a ženy povzbuzováni sloužit Kristu a rozvíjet svůj potenciál v různých službách Božímu lidu. Vedoucí role v církvi byla dána kvalifikovaným mužům na základě stvoření, pádu a vykoupení a nemá být potlačována odkazy na kulturní vývoj.

4. Pád

Věříme, že Adam, který byl stvořen k Boží podobě, zdeformoval tuto podobu a promarnil své původní požehnání - pro sebe i své potomky - tím, že upadl do hříchu skrze Satanovo pokušení. Důsledkem toho je, že všichni lidé jsou vzdáleni Bohu, zkažení v každém aspektu své bytosti (tj. tělesně, mentálně, ve své vůli, citově, duševně) a konečně a neodvolatelné jsou odsouzeni na smrt – pokud Bůh sám ze své milosti nezasáhne. Největší potřebou každé lidské bytosti je být smířen s Bohem, pod jehož spravedlivým a svatým hněvem stojíme; jedinou nadějí každé lidské bytosti je nezasloužená láska tohoto Boha, který jediný nás může zachránit a obnovit nás pro sebe.

5. Boží plán

Věříme, že se Bůh od věčnosti rozhodl z milosti spasit velké množství provinilých hříšníků z každého kmene a jazyka, lidu a národa a k tomuto cíli je předurčil a vyvolil. Věříme, že Bůh ospravedlňuje a posvěcuje ty, kteří z milosti mají víru v Ježíše a jednoho dne je oslaví - to vše ke chvále své slavné milosti. Ve své lásce Bůh přikazuje všem lidem a naléhavě je žádá, aby činili pokání a věřili. Svou zachraňující láskou zahrnuje Bůh ty, které vyvolil a ustanovil, aby se Kristus stal jejich Vykupitelem.

6. Evangelium

Věříme, že evangelium je dobrá zpráva o Ježíši Kristu – je to Boží moudrost. Tato dobrá zpráva je úplným bláznovstvím pro svět, ale je Boží mocí těm, kteří jsou spaseni. Tato dobrá zpráva je kristologická, soustředěná na kříž a vzkříšení. Evangelium se nehlásá, pokud se nehlásá Kristus a autentický Kristus se nehlásá, jestliže jeho smrt a vzkříšení nejsou ústřední (zvěstí je: „Kristus zemřel za naše hříchy ... a byl vzkříšen“). Tato dobrá zpráva je biblická (jeho smrt a vzkříšení jsou podle Písem), teologická a zachraňující (Kristus zemřel za naše hříchy, aby nás smířil s Bohem), historická (pokud se zachraňující události nestaly, naše víra je bezcenná, stále jsme ve svých hříších a jsme nejubožejšími ze všech lidí), apoštolská (zvěst byla svěřena a podávána apoštoly, kteří byli svědky těchto zachraňujících událostí) a nanejvýš osobní (jedinci, kteří jí přijímají, věří jí a pevně se jí drží, jsou zachráněni).

7. Vykoupení v Kristu

Věříme, že vedený láskou a poslušností k svému Otci se věčný Syn stal člověkem: Slovo se stalo tělem, úplný Bůh a úplný člověk, jedna Osoba ve dvou přirozenostech. Člověk Ježíš, zaslíbený Mesiáš Izraele, byl počat zázračným zásahem Svatého Ducha a narodil se panně Marii. Dokonale poslouchal svého nebeského Otce, žil bezhříšným životem, jednal zázračná znamení, byl ukřižován za Pontského Piláta, třetí den vstal tělesně z mrtvých a vstoupil na nebesa. Jako Král–Prostředník sedí po pravici Boha Otce a prosazuje Boží svrchovanost na nebi i na zemi. On je naším veleknězem a spravedlivým Obhájcem.

Věříme, že svým vtělením, životem, smrtí, vzkříšením a nanebevstoupením jednal Ježíš Kristus jako náš reprezentant a zástupce. Toto udělal, abychom v něm my dosáhli Boží spravedlnosti: na kříži zrušil hřích, usmířil Boha a tím, že vzal na sebe úplný trest za naše hříchy, smířil s Bohem všechny, kteří věří. Ve svém vzkříšení byl Ježíš Kristus ospravedlněn Otcem, zlomil moc smrti a porazil Satana, který měl nad ní moc a přinesl věčný život svému lidu. Svým nanebevstoupením byl navždy vyvýšen jako Pán a připravuje místo pro nás, abychom byli s ním.

Věříme, že v nikom jiném není spásy, neboť není jiného jména pod nebem, v němž bychom byli spaseni. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic – aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením.

8. Ospravedlnění hříšníků

Věříme, že Kristus svou poslušností a smrtí plně splatil dluh všech, kteří jsou ospravedlněni. Svou obětí nesl trest místo nás tím, že správně, skutečně a plně uspokojil Boží spravedlnost v našem zájmu. Svou dokonalou poslušností uspokojil spravedlivé požadavky Boha vůči nám, a jedině vírou se tato dokonalá poslušnost připočítává každému, kdo ohledně svého přijetí u Boha doufá jedině v Krista. Protože nám byl Kristus dán Otcem a jeho poslušnost a trest byly přijaty namísto naší vlastní, zadarmo a nikoli pro cokoliv v nás, je toto ospravedlnění pouze z milosti, aby dokonalá spravedlnost a bohatá milost Boží byly oslaveny v ospravedlnění hříšníků.

Věříme, že z tohoto ospravedlnění vyplývá horlivá a ochotná poslušnost Bohu.

9. Moc Svatého Ducha

Věříme, že toto spasení, dosvědčované celým Písmem a zajištěné Ježíšem Kristem, je Božímu lidu zprostředkované Duchem Svatým. Duch Svatý, který byl seslán Otcem i Synem, oslavuje Pána Ježíše Krista, a jako „jiný“ Utěšitel přebývá ve věřících a je s nimi. On usvědčuje svět z hříchu, spravedlnosti a soudu a svým mocným a tajemným působením obnovuje duchovně mrtvé hříšníky, probouzí je k pokání a víře, a v něm jsou také pokřtěni do jednoty s Pánem Ježíšem, takže jsou ospravedlněni před Bohem pouhou milostí skrze víru v samotného Ježíše Krista. Působením Ducha jsou věřící obnoveni, posvěceni a adoptováni do Boží rodiny, mají účast na Boží přirozenosti a přijímají Bohem svrchovaně udělované dary. Sám Duch Svatý je závdavkem zaslíbeného dědictví a v tomto věku přebývá ve věřících, vede je, vyučuje, vybavuje, obživuje a zmocňuje je k životu a službě, které se stále více podobají životu a službě Ježíše Krista.

10. Boží království

Věříme, že ti, kteří byli spaseni Boží milostí skrze sjednocení s Kristem vírou a skrze znovuzrození svatým Duchem, vstupují do Božího království a těší se z požehnání nové smlouvy: tedy z odpuštění hříchů, vnitřní proměny, která vzbuzuje touhu oslavovat Boha, důvěřovat Mu a poslouchat Ho, a vyhlížení slávy, která se má ještě zjevit. Dobré skutky tvoří nezbytný důkaz spasitelné milosti. Věřící žijí jako konzervující sůl ve světě, který se rozkládá a jako světlo ve světě tmy, a proto by se neměli ani stáhnout ze světa ani se stát nerozpoznatelnými od světa. Raději bychom měli pracovat pro dobro místa, kde žijeme, protože všechna sláva a čest národů má směřovat k živému Bohu. Protože rozpoznáváme, kdo toto vše stvořil a protože jsme občany Božího království, tak máme milovat své bližní jako sebe a činit dobře všem, zejména těm, kteří patří do Boží rodiny. Boží království, které je již přítomné, ale ještě ne plně ustanovené, je charakteristické Boží svrchovaností ve světě, který směřuje k vykoupení celého stvoření. Království Boží je pronikající mocí, která ničí temné Satanovo království a obnovuje skrze pokání a víru životy jednotlivců, kteří byli zachráněni ze Satanova království. Království Boží nutně vytváří nové společenství lidí pod Boží vládou.

11. Nový Boží lid

Věříme, že Boží lid nové smlouvy již přišel do nebeského Jeruzaléma. Věřící jsou posazeni s Kristem v nebesích. Tato všeobecná církev se projevuje v místních církvích, jejichž jedinou Hlavou je Kristus. Takže každá „místní církev“ je ve skutečnosti církví, Božím domem, společenstvím živého Boha, sloupem a oporou pravdy. Církev je tělem Kristovým, zřítelnicí jeho oka, je vyrytá v jeho dlaních a On se s ní zasnoubil navěky. Církev se vyznačuje svojí zvěstí evangelia, svátostmi, kázní, velkým posláním, a nade vše svou láskou – jak k Bohu, tak láskou svých členů k sobě navzájem i ke ztraceným. Toto evangelium, které je nám tak drahé, má osobní i společenské rozměry, z nichž ani jeden se nesmí přehlížet. Ježíš Kristus je naším pokojem: přinesl nejenom pokoj s Bohem, ale také pokoj mezi odcizené lidi. Jeho záměrem bylo vytvořit si jedno nové lidstvo, které přináší pokoj. V jednom těle smířil Židy i pohany s Bohem skrze kříž, když na něm usmrtil jejich nepřátelství. Církev slouží jako znamení budoucího Božího nového světa, když její členové slouží jeden druhému i svým bližním, ne sami sobě. Církev je místem, kde přebývá Boží Duch a kde pokračuje svědectví o Bohu ve světě.

12. Křest a Večeře Páně

Věříme, že křest a Večeře Páně jsou ustanoveny samotným Pánem Ježíšem. Křest souvisí se vstupem do společenství nové smlouvy. Večeře Páně je spojena s pokračující obnovou smlouvy. Společně jsou pro nás Božím zaslíbením, Bohem stanovenými prostředky milosti, jsou našimi veřejnými sliby podřízenosti jednou ukřižovanému a nyní vzkříšenému Kristu, a jsou výrazem očekávání Jeho návratu a naplnění všech věcí.

13. Obnovení všech věcí

Věříme ve slavný, osobní a tělesný návrat našeho Pána Ježíše Krista s jeho svatými anděly, kdy se ujme své úlohy nejvyššího Soudce a jeho království dojde naplnění.

Věříme v tělesné vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých - nespravedlivých k soudu a věčnému vědomému trestu v pekle, jak učil sám náš Pán, a spravedlivých k věčné blaženosti v přítomnosti toho, který sedí na trůnu a Beránka v novém nebi a na nové zemi, v domově spravedlnosti. V ten den bude církev představena Bohu bez poskvrny díky poslušnosti, utrpení a vítězství Krista. Bude navždy odstraněn všechen hřích a jeho účinky. Bůh bude všechno ve všem, Boží lid bude uchvácen jeho nepopsatelnou svatostí a vše bude ke chvále jeho slavné milosti.