Pouze z milosti - Sola Gratia

Konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby se z Boží milosti uskuteční 26. ledna 2019 v konferenčním sále hotelu Krystal v Praze 6.  

Přihlásit se můžete do 20. ledna 2019 (nebo do naplnění kapacity sálu) na našich webových stránkách, písemně či e-mailem. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete, jména dětí a jejich věk (viz dále).

Zahájení bude v 9:30 hod. Registrace od 8:30 do 9:20. 

Prosíme vás, abyste přijeli pokud možno včas a pomohli nám tak s hladkým průběhem celé konference. Pokud se přihlásíte na konferenci, ale potom nebudete moci přijet, dejte nám prosím včas vědět. Stejně tak pokud plánujete přijet na konferenci, tak se prosím, řádně přihlašte - pomůžete tak nám i ostatním a jako poděkování obdržíte zdarma knihu Jonathana Edwardse o rozlišování zbožných pohnutek. 

Místo konference

Konferenční sál hotelu Krystal, José Martího 2/407, Praha 6. Z hlavního nádraží ČD se na místo dostanete tramvají č. 26 (směr Divoká Šárka), zastávka u hotelu se jmenuje Nad Džbánem. Je možné jet metrem A na zastávku Nádraží Veleslavín a potom jednu zastávku tramvají (č. 20, 26). Parkování je možné na venkovním parkovišti vedle hotelu nebo v ulicích kolem. Modré zóny jsou placené pouze od pondělí do pátku, v sobotu je parkování zdarma.

Mapa: https://mapy.cz/s/2oj3Z

Kniha

Na konferenci bude představena kniha Jonathana Edwardse Zbožné pocity, kterou (pouze) přihlášení účastníci konference obdrží zdarma (jeden výtisk na rodinu).  

Oběd

Naobědvat je možné v hotelu, kde je k dispozici hotelová restaurace. Na recepci je možné zakoupit obložené bagety. Cca 10 minut pěšky od hotelu je McDonald’s a 10 minut autem je obchodní centrum Šestka.

Program pro děti

V průběhu dopoledních i odpoledních kázání budeme mít zajištěný program pro děti od 5 do 12 let. Za program jsou zodpovědné sestry Julie Petrecká a Iva Suchá.

Program konference:

Pouze z milosti - Sola Gratia

930-940 Zahájení Jan Suchý (Biblické společenství křesťanůPoutníkova četba)
940-1020 Co je to milost Marcus Denny (Biblický sbor křesťanů Kladno)
1020-1100 Proč potřebujeme milost Pavel Steiger (Biblická církev Praha, Reformace.cz)
1100-1130 přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)  
1130-1210 Zákon & milost Jaroslav Kernal (Biblická církev Praha, Reformace.cz)
1210-1400 přestávka na oběd a na diskuzi  
1400-1440 Vyvolení z milosti Aleš Novotný (Biblický sbor křesťanů Kladno)
1440-1520 Praktické důsledky milosti Daniel Adamovský (Biblický sbor křesťanů Kladno
1520-1550 přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)  
1550-1630 Panelová diskuze k tématu konference moderuje Jan Suchý
1630-1730 Závěr  

 

Na pokrytí nákladů bude v průběhu konference provedena sbírka.

 

Obsah jednotlivých kázání:

Co je to milost - Marcus Denny (zpět k programu)

Biblické pochopení milosti vede k největší teologické otázce ve vesmíru: Jak může Bůh ukázat milost bezbožným a zároveň udržovat svou spravedlnost? Odpověď je zástupná oběť Ježíše Krista, oběť tak hluboká a účinná, že ospravedlňuje bezbožné a zároveň udržuje integritu Boží spravedlnosti. Kristův kříž není jenom klíčový pro naše pochopení milosti, ale také ke správnému uctívání Boha a službě našemu Bohu.


Marcus Denny 

Manžel vzácné ženy Amie a otec tří krásných slečen. Pět let byl jedním z pastorů v Cornerstone Bible Church v Los Angeles. Své teologické vzdělání získal především ve svém domácím sboru ve Spokane, USA, ale také na Masters Seminary v Los Angeles. V roce 2009 byl vyslán do Čech. Je dočasným pastorem v Biblickém sboru křesťanů Kladno. Jeho touhou je pokračovat v kázání Ježíše Krista a založit další zdravé a biblické sbory v Čechách.

 

Proč potřebujeme milost – Pavel Steiger (zpět k programu)

I. Abychom pochopili „Proč potřebujeme Boží milost“, musíme nejprve porozumět tomu, že milost je vždy nezasloužená, a může být udělena pouze zločincům svrchovanou vůlí nejvyšší státní autority, tj. krále, prezidenta atd. V duchovní oblasti je tou nejvyšší svrchovanou autoritou biblický Bůh.

II. Každý člověk, bez výjimky je zločincem vůči Svatému Bohu, už „jen“ proto, že „nemiluje Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí´ a ‚nemiluje svého bližního jako sám sebe‘“. Proto potřebujeme milost!

III. Přirozený člověk je duchovně mrtvý. Jeho duch je oddělen od Ducha Božího. Je soustředěn na sebe, je Božím nepřítelem a nechce se ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Proto potřebujeme milost!

IV. (1) Milost není doktrína, milost je Kristus; (2) Nikdo nemá na milost nárok; (3) Milost nalezneme v srdci církve, nikoli v instituci církve; (4) Bezpodmínečná milost není oprávnění, abychom hřešili;(5) Milost a skutky vzájemně nesoutěží; (6) Milosti nic nedlužíme.

Pavel Steiger

Původním povoláním inženýr geologického průzkumu. Do svých 49 let pracoval ve Spojených státech a Indonésii pro jednu z největších olejářských společností ARCO, dnes British Petroleum. V roce 1986 začal v Jakartě natáčet křesťanské programy pro Trans World Radio v Monte Carlu. Protože mnoho posluchačů žádalo písemnou podobu těchto pořadů a korespondence se stávala neúnosnou, začal jim spolu s manželkou Klárou v lednu 1989 rozesílat strojopisný malý „samizdat“ Zápas o duši, který se dostával do Československa z Indonésie všemi možnými i nemožnými způsoby. V lednu 1990 zanechal profesionální dráhy a stal se spolu s manželkou rozhlasovým misionářem s HCJB World Radio, dnes HCJB Global. Po dvouletém působení v Quitu, Ekvádoru, a Spojených státech se přestěhovali natrvalo v dubnu 1992, po 23 letech, do Československa. Zde oba připravovali rozhlasové pořady jak pro HCJB tak pro TWR, vydávali časopis Zápas o duši do 99. čísla, různé knihy, překládali, vyučovali, mluvili na konferencích… Pavel a Klára spolupracují na založení nového sboru Biblická církev Praha.

 

Zákon & milost – Jaroslav Kernal (zpět k programu)

Proč je tak důležité rozumět milosti? Protože na milosti cele závisí naše spasení! Jsme spaseni pouhou, samotnou milostí (jedině milostí, což je latinsky sola gratia). Tato myšlenka se spolu s několika dalšími ‚solas‘ stala motorem reformace v šestnáctém století. Reagovala tak na zákonické skutkaření a záslužnictví středověké církve. Bylo to právě porozumění milosti, co otevřelo oči reformátorům, aby začali kázat čisté evangelium o spasení jedině z milosti, pouhou vírou jenom v samotného Ježíše Krista. Ovšem lidské srdce je „nejúskočnější ze všeho a nevyléčitelné“ (Jr 17,9) a náboženská snaha přidat k milosti nějaký ten skutek, nějakou vlastní zásluhu je v něm neustále přítomná. Proto se musíme vracet k vysvětlování vztahu zákona a milosti, k místu zákona v dějinách spásy, k (bez)moci zákona a k dílu Boží milosti.

Jaroslav Kernal  

Starší Biblické církve Praha a redaktor Zápasu o duši. V průběhu svého univerzitního studia se stal křesťanem a dálkově vystudoval Evangelikální teologický seminář. Po ukončení semináře založili spolu s několika dalšími křesťany Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem, kde jedenáct let pracoval jako starší zodpovědný za kázání a vyučování. Do roku 2008 pracoval na částečný úvazek jako technik v soukromé firmě a pro sbor BSK, od roku 2009 mu obětavost členů sboru umožnila více se věnovat práci pro sbor. Pracuje jako odpovědný redaktor časopisu Zápas o duši. S manželkou Alenou mají dvě dospělé děti. 

 

Vyvolení z milosti - Aleš Novotný (zpět k programu)

  • Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. (Ef 1,3-4) 

Apoštol Pavel začíná svůj list do Efezu právě tím, že ukazuje na nepodmíněné vyvolení, vyučuje a zároveň povzbuzuje efezský sbor. Mluví o Efezských jako o těch, kteří byli vyvoleni z milosti. A my si můžeme položit otázku: „Jak může hlubší porozumění dílu Boží milosti před stvoření světa ovlivňovat náš osobní život v současnosti?“ Jaký vliv může mít tato zdánlivě těžká doktrína na život obyčejného křesťana, jako jsi ty a já?

Pojďme společně prozkoumat Boží slovo a poznávat Boha v Jeho svrchovanosti, milosti a lásce.

Aleš Novotný

Aleš Novotný je starším v Biblickém sboru křesťanů v Kladně. Se svou manželkou vychovávají tři děti.

 

Praktické důsledky milosti - Daniel Adamovský (zpět k programu)

  • Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti, moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu! (Ž 51,3–4)

Stěžejním dílem Boží milosti v životě znovuzrozeného člověka je pokání z hříchů, kterým jej milosrdný Bůh neustále přivádí k nápravě. Když vyznáváme své hříchy, Bůh se oslavuje, vynikají Jeho vlastnosti a láska na prvním místě. Na Žalmu 51 si popíšeme, jak Bůh prakticky projevuje svou milost, když napravuje Davida, který zle proti Němu zhřešil. Uvidíme nezaslouženou milost v akci a úlevu, kterou hříšník získává. Zjistíme také, že Boží milost má  velikou vyučující moc pro naše životy v Kristu.

Daniel Adamovský

Daniel Adamovský je následovník Ježíše Krista, manžel, otec a starší v Biblickém sboru Křesťanů v Kladně. Vyučuje na Českém vysokém učením technickém v Praze.