A protože máme za dveřmi Vánoce, povězme si dnes a v příštích třech pokračováních něco o Ježíšově narození. Nezapomeňme ve shonu příprav na Vánoce, že příčinou tohoto svátečního období není nic jiného, než narození našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista, skrze kterého dostáváme ten nejcennější dar bezplatně. Totiž dar věčného života, za který On zaplatil absolutní cenu svým životem.

To "něco" o Ježíšově narození by mělo mít velké "N", protože Ježíšovo narození je opravdu "Něco." Ježíš se totiž narodil z panny. Tedy z ženy, která až do Ježíšova narození nepoznala muže. Ježíšovo narození z panny má pro biblického křesťana klíčový význam. S jistotou můžeme tvrdit, že ten, kdo v Ježíšovo narození z panny nevěří, určitě není ani křesťan. Vždyť na Ježíšově Božství, jeho zplození Duchem svatým, spočívá celá biblická dobrá novina naší spásy. Uděláme-li z Ježíše Krista normálního člověka, zplozeného normálním mužem, potom můžeme zahodit celou Bibli i s jejím praktickým přínosem spásy. Zůstane vám v ruce jen kus starodávné literatury. Kdyby byl totiž Ježíš nemanželským synem, nebo manželským synem Josefa a Marie, potom by nebyl Bůh, nýbrž pouze člověk. Jestliže není Bůh, potom jeho výroky o jeho božství jsou lži. Jestliže jeho učení jsou lživá, potom jeho spása je jen humbuk. A jestliže jeho spása je jen humbuk, tak my všichni, co v něj věříme, jsme ztracenci. Bez Kristova Božství není spásy.

Nemohu vám vysvětlit, jak Duch svatý oplodnil Marii. Vždyť ani jeden lékař nerozumí obyčejnému přirozenému vzniku života, který může jen odpozorovat a popsat. S největší pravděpodobností Duch svatý v Mariině vajíčku stvořil dokonalou mužskou pohlavní buňku, která nepřenášela hříšnou povahu, tak jak je to vlastní každé mužské spermii, jež je vždy hříchonosičem. Kdyby byl Ježíš Kristus zplozen obyčejným mužem, musel by být hříšný, a potom by nemohl do sebe vstřebat náš hřích. Jenom čisté může vstřebat špínu. Jenom Kristova bezhříšnost zaručuje naši očistnou spásu. Jenom svobodný může vykoupit otroka. Jestliže se Ježíš narodil z muže, byl by potom otrokem hříchu, jako my. Potom jsme ti nejpolitováníhodnější lidé, protože vkládáme naději v člověka a Bible učí, že ten, kdo doufá v člověka - nechť jest proklet.

O Kristově Božství stále někdo pochybuje. Líbí se mi tahle příhoda Ježíše s farizeji:

"Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?" Odpověděli mu: "Davidův." Řekl jim: "Jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá Pánem, když praví: "Řekl Hospodin mému Pánu: usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy." Jestliže tedy David nazývá Mesiáše Pánem, jak může být jeho synem?" A nikdo nebyl s to odpovědět mu ani slovo; od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat. (Mat. 22:41-46)

Na otázku koho je Ježíš Kristus syn z otcovy strany, musíme odpovědět všichni. Správná biblická odpověď podmiňuje náš první krok ke spáse. A co si mysleli obyčejní lidé?

Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?" Oni řekli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše, nebo za jednoho z proroků." Řekne jim: "A za koho mne pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého." Ježíš mu odpověděl: "Blaze Tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích." (Mat. 16:13-17)

A dnešní lidé? Československé statistiky nemám po ruce, snad budou brzy k dosažení. Spokojme se tedy se statistikami nejbibličtější země světa - Spojených států.

Jen 44% studentů protestantských teologických fakult věří v narození Ježíše Krista z panny. Jen 69% amerických baptistů věří v panenské početí Krista. Jen 66% luteránů, 57% presbyteriánů, 39% episkopálů, 34% metodistů a 21% kongregacionalistů věří v panenské narození Krista. Přátelé, je to hrůza. Jestliže méně než polovina amerických protestantů, včetně nastupujících pastorů, popírá Kristovo Božství, co můžeme očekávat od světa? Vždyť popření Kristova Božství je Antikristův duch. Nevěřme nikdy tomu, čemu věří většina. Vždyť Bible říká:

A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale každý člověk lhář ... (Řím. 3:3,4)

Ježíšovo neposkvrněné početí, to že se narodil z panny, že neměl lidského otce, je kardinální pro celou křesťanskou biblickou víru. Vždyť Matouš otvírá celý Nový zákon ve druhé kapitole touto pravdou:

... Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého ... To všechno, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: "Hle, panna počne ..." (Mat. 2:20-22)

Mnozí dnes pochybovali a pochybují o Ježíšově narození z panny. Prý tehdy bylo tolik mýtů o panenském početí, že Matouš jeden z nich namontoval do svého evangelia! Pravda, existovalo mnoho mýtů o panenském početí. Ale autorem každého takového mýtu je Satan. Lidé třeba věřili, že Alexandr Veliký byl narozen z panny tak, že Zeus, ve formě hada, oplodnil Alexandrovu matku. Zeus se v řecké mytologii často převléká za zvířata i za mořskou pěnu, aby v této formě oplodňoval ženy. Jestliže si Matouš vypůjčil jednu z takovýchto legend, pak je lhář a Bible není Boží slovo inspirované Duchem svatým. Boží slovo by bylo jenom lidským výmyslem.

Starý zákon předpovídá narození Mesiáše z panny. Plné objasnění této Boží záhady se objevuje až v Novém zákonu.

Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, panna počne a porodí syna ... (Iz. 7:14)

Přirozeně, jestliže je zřejmé z Nového i ze Starého zákona, že Ježíš je Boží Syn, že Kristus je Bůh v lidském těle, tak také tato pravda bude první na mušce nepřátel a falešných učitelů, kteří se snaží rozbít celé biblické křesťanství. Nepřátele biblického křesťanství připomínají představitele totalitních systémů. Například komunisté neoplývali inteligencí a vzdělaností, ale pud sebezáchovy jim fungoval znamenitě. Vycítili okamžitě, co je pro ně nebezpečné, aniž by logicky věděli proč. A stejné je to s nepřáteli biblického křesťanství. Ti vyčenichají, aniž by si uvědomovali proč, základy, na nichž biblické křesťanství stojí. Tyto základy potom začnou podkopávat. První pevný biblický základní kámen je Boží kreace, kterou nepřátelé podkopávají výukou evoluční teorie. Druhý biblický základ je Ježíšovo Božství. Jeho popření Bible dokonce ztotožňuje s Antikristovým duchem. A tento základ nepřátelé podkopávají velmi přesvědčivě - žena, má-li porodit, tak se musí vyspat s mužem. S tím Ježíšovo Božství padá, a navíc, Marie předmanželsky smilnila. Naopak křesťané obyčejně pudově necítí, na čem jejich víra spočívá, protože k Bibli nezaujímají nepřátelství. Mnoho laxních křesťanů nemiluje Boha a Jeho slovo tak, jak by měli. Dají se snadno sesadit nepřáteli Bible ze základů biblické víry a bez váhání přistupují na kompromisy. Vždyť na tom prý ani tak moc nezáleží, zda-li Bůh tvořil evolucí nebo jestli byl Ježíš Kristus skutečně Bůh nebo ne.