• Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. 29 Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími; 30 které předem určil, ty také povolal; a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil.

Uvažujme spolu nad významem spojky „neboť" na začátku 29. verše. Toto slůvko znamená, že 29. verš a verše následující jsou podporou či oporou či argumenty nebo základem slibu daného ve verši 28. Jiným slovy, Pavel píše 29. verš, abychom měli větší důvěru ve slib daný ve verši 28. Bůh zde vlastně říká: slibuji vám, že všechny těžkosti ve vašem životě budou působit pro vaše dobro, neboť jsem vás předem poznal, předem určil a povolal a ospravedlnil a oslavil. Buďte tedy silní a berte na sebe rizika a jděte do těžkých situací a ukazujte světu svou láskou, že důvěřujete Bohu a jeho slibům více než bohatství nebo ochraně ze strany police či zabezpečovacím systémům nebo svém dobrému okolí nebo dostupné lékařské péči.

PROČ POMOCÍ ARGUMENTŮ, A NE SILOU AUTORITY?

Ale nabízí se otázka: Jestliže Bůh nikdy nelže a jestliže ve 28. verši slibuje, že všechno bude působit pro naše dobro, jak je tedy naše víra posilována argumenty ve verších 29-30? Co mám na mysli? Bůh se ve verši 28 jasně vyjádřil a Bůh je Bůh, jeho slovo je neomylné a neporušitelné. Neměli bychom tomu tedy prostě věřit proto, že to řekl Bůh? Proč potom Pavel předkládá další argumenty? Jak argumenty posilují naši důvěru v něco, co řekl Bůh?

Než se na tuto otázku pokusím odpovědět, je třeba, abyste pochopili, jak je důležitá. Jedná se vlastně o to, proč máme Bibli v té podobě, v jaké jí máme. Vždyť Bůh nám také mohl dát jen soupis s ujištěními o své podstatě a seznam přikázání. Ve výsledku by vše bylo určitě mnohem kratší. Místo toho nám dal (například v Římanům), dlouhou, složitou argumentaci a vysvětlování a zdůvodňování. V evangeliích nám poskytl příběh o Ježíšových činech a soubor Ježíšových učení a také řadu podobenství, které nás nenechávají v klidu. Ve Starém zákoně nám předložil rozsáhlý přehled historie Izraele a líčení o stvoření světa, dal nám možnost nahlédnout do soukromého života pisatelů žalmů i mocné vize a kázání proroků, stejně jako sbírky přísloví.

K čemu je takové okázalé a zvláštní zjevení Božích cest ve světě? Takovou otázku si vlastně klademe, když se zamýšlíme nad tím, proč Pavel dává podporu Římanům 8:28 svými dalšími argumenty ve verších 29-30. Proč nám prostě jen nesdělí, co nám Bůh slibuje, a proč se nespolehne, že naše víra bude dostatečně silná, aby se takového slibu držela?

 

Pokračování vyučování Johna Pipera najdete zde - https://www.desiringgod.org/messages/glorification-conformed-to-christ-f...