Vím, přátelé, že pro některé z vás jsou moje pořady náročnější. Maratónec musí vytrénovat srdeční sval, my musíme vytrénovat mozkový sval. Čím více cokoliv používáme, tím více se funkce používaného orgánu zúročí. To platí v trojjediné tělesné, duševní a duchovní oblasti bez rozdílu pro každého člověka. Na biblickém křesťanství je úžasné to, že rozhodně neznamená rozvod s rozumem, ale duchovní a duševní - tedy intelektuální obrodu. Lépe řečeno, duchovní a intelektuální znovuzrození. Už je načase, aby si o nás svět nemyslel, že jsme mozkově zaostalí a nezpůsobilí, protože věříme Bibli tak, jak je napsána. Před nedávnem jsem dostal po počítačovém internetu odpověď od jednoho významného astronoma. Dovolte, abych vám přečetl úvod:

"... Pokud stojíte na pozici fundamentalismu, tak nechápu, jak můžete využívat takového prostředí jako je Internet, který je celý založen na vědeckých poznatcích stejně kvalitních [nebo stejně pochybných?] jako je biologická evoluce. Myslím, že Váš postoj je medvědí službou křesťanské víře ..."

Protože nevěřím v evoluci, tento astronom nechápe, jak mohu být schopen využívat něco tak složitého jako počítač, a tak složité prostředí jako je celosvětová síť internet. Chci jenom dokreslit, co si o nás svět myslí, a ústa populárního vědce jsou docela reprezentativní. Jsme jen prosťáčkové. Křesťané to vědí, bojí se intelektuální sebevraždy, proto dávají přednost impotentní víře, jen aby nebyli zesměšněni světem. Raději se podřizují totalitě "vědy", lépe totalitě filozofie, než absolutní svrchovanosti Boha. Vyměňují slávu neporušitelného Boha za slávu porušitelného člověka. Kromě využívání internetu umím i řídit auto, mluvím třemi jazyky, a dvacet let jsem právě na počítačích podporoval geologické, báňské a olejářské inženýrství v osmé největší ropné společnosti světa, v USA a Indonésii. K vyhledání, zmapování a vytěžení ložisek nerostných surovin jsem vůbec, ani jednou, nepotřeboval evoluční geologický model. Naopak, opuštění dogmatu evoluce mi otevřelo svobodný přístup k řešeným problémům.

Všichni víme, že evoluce počítačové sítě internet je založena na získávání a aplikování nových vědeckých poznatků, které mohou mít různou kvalitu. Vyvíjející se vědění tedy žene kupředu jakoukoliv technologii, i internet. Jestliže však obojí, evoluce internetu, a evoluce biologických druhů, jsou založeny na vědeckých poznatcích, jak tento vědec tvrdí, potom za biologickou evolucí musí stát stejně kvalitní nebo pochybné nové vědecké poznatky nějakého tvořitele, obdobně jako za vyvíjejícím se internetem stojí nové vědecké poznatky analytiků a programátorů. Jestliže tedy za evolucí stojí tvořitel těchto kvalit, potom je omezený, protože se jeho poznatky doplňují a vyvíjejí, skládají se v jistý názorový systém jako znalosti analytiků a programátorů Internetu. Jestliže je tvořitel takto omezený, potom je i proměnný; kdo se mění, učí se a musí mít počátek; kdo má počátek, není svébytný, ale stvořený a nemůže být tudíž ani nutný. Proto nám tento populární teistický evolucionista představuje supermana, ne Boha. Nedivme se potom, že se lidé běžně a právem táží - kdo stvořil Boha? Teističtí evolucionisté totiž nemohou nabídnout Boha, kterého nabízí Bible, toho, který je - neomezený (nekonečný), neměnný - tj. vševědoucí a bez počátku, svébytný, nestvořený, a proto Svou existencí nutný; Sám Sebe nazývá "JSEM".

Kdyby se tento Bůh, na vzdory své vševědoucnosti, rozhodl tvořit evolučně, zkusmou metodou jako omezený učící se člověk, potom by utrpení a smrt byly jeho tvůrčí nástroje! Kdo tvoří utrpením, je sadista. Navíc by byl autorem hříchu. Tento případ ani nevyhovuje paralele vývoje Internetu. Teistická evoluce biologických druhů je stejně absurdní jako vševědoucí vědec, který se by se na vzdory své vševědoucnosti zabýval výzkumem.

Ateistická evoluce biologických druhů stojí mimo rozumnost, vůbec nezapadá do naší paralely s Internetem. Vědecké poznatky může totiž poznávat jen "někdo", nikdy ne "nic". Kromě toho, odkud by přicházely?

Kdo tedy slouží medvědí službou?

Trochu delší úvod. Chci vás jen povzbudit, že až opravdu uvěříte, potom budete novými lidmi, a nebudete se už bát zesměšnění z pozice rádobyvědeckých argumentů, které jsou jen humanistickou filozofií, vyzdvihující člověka nad Boha. A to není intelektuální problém, ale mravní.

Dnes začínáme nové téma, na které se těším. Zvu k přijímačům všechny skeptiky, především ty nábožensky založené, kteří nevěří, že Bůh je trojjediný. Již jsme si dokazovali dříve, že Kristus, Duch svatý a Otec jsou jeden Bůh. Kdyby Bůh nebyl trojjediný, potom by nás nemohl spasit. V tomto předmětu vám chci ukázat, jaký smysl dává Boží trojjedinost. Doufám, že až skončíme, budete všichni znepokojeni, kdyby vám někdo tvrdil, že Bůh je jednojediný. Toto není v žádném případě polyteismus. Bůh je jenom jeden. Teď se vám jistě trojjedinost zdá protiřečením, ale nechte se překvapit.

Před deseti lety jsme měli v našem jakartském shromáždění vášnivou diskusi na téma Boží trojice. Dávám přednost názvu "Boží trojjedinost." Byl jsem překvapen, ačkoliv naše shromáždění bylo baptistické, že zavládl doktrinální rozpor. Snad i proto, že si v Jakartě, tedy v cizině, anglicky hovořící věřící nemohou příliš vybírat učitele podle svého vkusu, není jich tolik, a musí poslouchat ty, kteří prostě jsou. Bylo to pro mne poučné, být ve sboru křesťanské všehochuti. Nahlédl jsem tak trochu do ostatních věrouk. Zjistil jsem, že většina křesťanů neumí obhájit trojjedinost Boha. Obzvláště, když se dostanou do křížku s Jehovovými svědky, Židy nebo Moslemy. Tito nás nazývají polyteisty, že prý věříme ve tři bohy, Otce, Syna a Ducha svatého. Tak se dnes na tuto otázku podívejme.

Jak je to tedy s božstvím Boha? Angličtina nazývá božství "Godhead," což doslovně znamená "Boží hlava." Nedivme se, že trojjediné božství způsobuje tolik nedorozumění. Ano, věříme jen v jednoho Boha, nejsme polyteisté. Přesto, povaha Božího božství se projevuje jenom v trojjedinosti. My lidé, přestože jsme byli Bohem stvořeni k jeho obrazu, jsme úplně nezpůsobilí představit si Boha, který trojjedinému božství odpovídá. Proto můžeme pochopit organizaci Božího božství jen natolik, kolik nám toho o sobě Bůh odhalil. Nesmíme o božství subjektivně spekulovat. Můžeme však mít o Bohu a jeho božství znalost, jež je vymezena jeho biblickým zjevením. A Bible říká:

Vždyť to co lze o Bohu poznat, je jim (tedy i nám) přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. (Řím. 1:19,20)

Budeme zkoumat Boží božství, raději Boží trojjediné božství z hlediska Božího stvoření, protože Bible říká, že ve stvoření je jeho božství odhaleno. Stačí, říká Bible, když přemýšlíme o stvoření, potom musíme vidět Boží božství. Když nepřemýšlíme, jsme bez omluvy. Musí také platit, že jestliže je božství trojjediné, potom i jeho stvoření musí být trojjediné. Podstatu božství můžeme omezeně, ale dobře pochopit z následujícího verše:

V něm (v Kristu) je přece vtělena všechna plnost božství. (Kol.2:9)

To znamená, že Boží trojjediné božství je cele a plně vtěleno v Kristu. Kdyby bylo božství jednojedinné, potom by Pavel nemusel psát o "veškeré plnosti božství," jenom "božství" by stačilo. Kristus je věčné Slovo, které se vtělilo v člověka Ježíše. Kdo viděl Syna, viděl i Otce. Vše, co Bůh chtěl o Sobě člověku odhalit, bylo vtěleno a viděno v Kristu, našem Bohu a Spasiteli.

Boží podstata a vlastnosti jsou obsaženy v trojjediném božství, a jsou vyjeveny v Božím Synu, abychom je pochopili. Trojjediné božství sděluje Boží všudypřítomnost, všemohoucnost, vševědoucnost, lásku, pravdu, milost a ostatní povahové rysy Boha. Bůh je Otec, Syn a Duch svatý. Jeden Bůh, jehož trojjediné božství spočívá ve třech osobách. Otec je věčný zdroj všeho bytí. Syn je věčné Slovo, kterým se Bůh projevuje ztělesněním a zhmotněním. Duch je věčná přítomnost Boha vyvěrající z Otce, a tekoucí skrze Syna do veškerého stvoření. Otec i Duch svatý jsou všudypřítomní, neviditelní, a přece neustále zjevováni skrze Synovo vtělení. Boží trojjediné božství je viditelné, zhmotnělé v času a prostoru ve vtělení Syna, Ježíše Krista, a potvrzeno veškerým stvořením. V Ježíši Kristu je vtělena (což je přítomný čas) všechna plnost božství. Ježíš Kristus představuje celého Boha, tedy jeho veškerou plnost, což je jeho trojjedinost. Ježíš Kristus je to věčné - "Jsem, že Jsem." Ježíš Kristus je to Slovo, které bylo na počátku a bez něj nic nepovstalo. Ježíš Kristus, to Slovo je Bůh.

Zdá se to být paradoxní? Jeden Bůh a trojosobní božství? Proto je tolik kvazikřesťanů, kteří toto biblické učení odmítají. A křesťané? Ti ve své 99% většině tvrdí, že trojjediného Boha můžeme přijmout pouze na základě víry, že trojjediné božství nemůžeme nikdy pochopit. Ale Bible nás nenabádá ke slepé víře ani na jednom místě. Bůh nám dal kromě víry i rozum. Kdybych nemohl částečně intelektuálně obhájit biblické křesťanství, skončil bych nejspíš jako ateista nebo agnostik. Kdybych v Boha věřil, potom bych mohl být čímkoliv, Židem, moslemem, Jehovovým svědkem, Mormonem, Hinduistou, Unitářem ... Tito, a mnoho křesťanů jsou tím, čím jsou, právě jen na základě svých emocí, jež jsou těmi nejzrádnějšími stezkami. Bible nikdy a nikde nenabádá k citovým závěrům, nýbrž vždy jen k milování Boha, jež se projeví zkoumáním, přemýšlením, čtením a znalostí Písma. Říká se, že "láska" je slepá. Vzpomeňte si na mládí, když jste byli bezhlavě zamilovaní, s úplně potlačeným intelektem. Taková kvaziláska skončí většinou roztržkou. Láska je řeka tekoucí v korytě pravdy. Stejné je to s vírou. Emocionální víra přináší v konci konců jenom roztržku.

Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede všelijak k smrti. (Přísloví. 14:12)

Zdání není vědomost, nýbrž cítění. Zdravé radostné emoce vždy vyvěrají z pravdy, což je znalost. Jenom uvážená láska vzplane opravdovými nepomíjivými city. Proto važme:

Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a Božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. (Řím. 1:19,20)

Když lidé přemýšlivě zkoumají přírodu, Boží stvoření, Boží božství, potom jim musí být trojjedinost božství odhalena, jinak tento verš neříká pravdu. A Petr říká:

Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal, o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a uctivostí. (1 P 3:15)

Petr nás nabádá k odpovědi, ne k citové obhajobě. Slovo "odpověď" je v řečtině "apologia", což znamená obrana nebo obhajoba. Když nás, biblické křesťany, začne vyslýchat třeba Jehovův svědek, a začne dokazovat paradoxnost trojjediného Božství, jak se mu v tichosti vzepřeme? Jestliže obhajobu nemáme, Jehovův svědek nám naši víru založenou pouze na emocích nahlodá a staneme se dříve nebo později kořistí vlka.

Trojjediné božství není žádný výbor třech autonomních bohů. Bůh je jen jeden, ne tři. Trojjediné božství jsou tři vzájemně neoddělitelné osoby, Otec, Syn a Duch svatý. Každá osoba Božství je Bůh, rovnocenně věčná a rovnocenně vševědoucí. Tyto tři osoby Božství jsou vždy v příčinně-účinném vztahu.

Otec je neviditelný zdroj veškeré existence, fyzicky ztělesněn ve viditelném Synu, prožíván a porozuměn Duchem svatým, jenž už je opět neviditelný. Bůh je jen jeden, a přesto musí být Otcem ve své plánovité nápaditosti a hnací síle. Bůh musí být Synem ve svém hmotném projevu Otcových plánů. Do třetice, Bůh musí být Duchem svatým, aby dal smysl, udělil prožití Synově a Otcově práci. Jste zmateni? Nebojte se, vše pochopíte, až budeme zkoumat přírodu a naši dennodenní činnost.

Člověk vždy věděl v srdci, že vševědoucí Bůh někde je a že je neviditelným zdrojem všeho. Tuto znalost svého svědomí však člověk zkorumpoval v panteismus a naturalismus. Tohle je korupce Otce. Člověk vždy tušil, že se Bůh projevuje ve viditelné formě. Tuto znalost svého svědomí zkorumpoval v modlářství. Proto se neustále snaží vztyčit modlu z kamení, dřeva, barev, bakelitu, nebo ve svých metafyzických zázračných vidění. Tohle je korupce Syna. A do třetice, člověk vždy chtěl a tušil, že je možné udržovat s Bohem osobní duchovní vztah. Tuto znalost člověk zkorumpoval v mysticismus a démonismus. Tohle je korupce Ducha svatého.