• „Vylí hněv svůj na ty národy, kteříž tebe neznají, a na rodiny, kteréž jména tvého nevzývají; nebo zžírají Jákoba." (Jer 10:25 - kral. překlad)

Zajímalo by mě, kolik mých čtenářů se vážně zamyslelo nad těmito slovy vzbuzujícími bázeň! Všimněte si, jak hrůzyplné hrozby jsou vyřčeny proti těm, kdo zanedbávají rodinnou bohoslužbu! Když vidíme, že rodiny, které se nemodlí, jsou zde spojeny s pohany, kteří neuznávají Boha, je to nevýslovně vážné.

Jak hlasitě by k nám tato slova měla promlouvat! Nestačí, když se modlíme jako jednotlivci. Máme uctívat Boha také jako rodina. Každý den by se celá domácnost měla shromáždit, aby se poklonila před Pánem - vyznala hříchy, poděkovala za Boží milosrdenství, hledala Jeho pomoc a požehnání. Ničemu nesmíme dovolit, aby se to pletlo do této povinnosti. Musíme jí podřídit všechny ostatní plány. Bohoslužbu má vést hlava rodiny. V případě absence, vážné nemoci nebo v případě, že je to nevěřící muž, by vedení měla převzít manželka. Ale v žádném případě by neměla rodinná bohoslužba chybět. Pokud jako rodina chceme zažívat Boží požehnání, ať se její členové denně sejdou k chvále a modlitbě.

  • „Ty, kdo mě ctí, poctím" (1 S 2:30),

to je Jeho slib.

Všechna naše domácí potěšení a pozemská milosrdenství pocházejí z Pánovy laskavosti. Společné vyznání Jeho dobroty k nám jako k rodině je to nejmenší, co můžeme udělat. Výmluvy jsou v případě této svaté povinnosti plané a bezcenné! Až budeme vydávat počet ze správy našich rodin, k čemu nám bude, když budeme tvrdit, že jsme neměli žádný čas? Čím naléhavější jsou naše světské povinnosti, tím více potřebujeme hledat Boží pomoc. A žádný křesťan také nemůže tvrdit, že k tomu není způsobilý - dary a nadání se rozvíjejí jejich používáním, a ne zanedbáváním.

Rodinná bohoslužba by měla být vedena uctivě, vážně a prostě. Při ní děti získají první dojmy a utvoří si prvotní představy o Pánu Bohu. Je třeba dávat velký pozor, abychom jim nepředali falešné porozumění Božím vlastnostem.

Výhody a požehnání rodinné bohoslužby jsou nevyčíslitelné! Rodinná bohoslužba předejde mnohému hříchu. Každodenní modlitba doma je požehnaným prostředkem milosti, který uklidní ty nešťastné vášně, které jsou nám přirozené. Uvádí duši v bázeň, přináší vědomí Boží vznešenosti a moci a staví vážné pravdy před lidskou mysl. Jak mohou ti, kdo zanedbávají uctívání Boha v rodině, hledat v rodině pokoj a útěchu?

Osobní zbožnost doma je tím nejvlivnějším prostředkem od Boha, jak ukázat zbožnost dětem. Děti jsou stvoření, která převážně napodobují. Děti rády opakují, co vidí u ostatních.

A na závěr, rodinná modlitba nám přináší Pánovu přítomnost a Jeho požehnání. Existuje zaslíbení, které platí obzvlášť pro tuto povinnost:

  • „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." (Mt 18:20 - K)

Mnozí při rodinné bohoslužbě našli pomoc a obecenství s Bohem, které s menším úspěchem hledali v soukromé modlitbě.

- Arthur Pink (přeložil P. Papež) -