Reformace č. 1

Reformace č. 1

Milí přátelé.

Dostáváte první číslo našeho nového internetového měsíčníku Reformace.cz.

Tento časopis nemá být konkurencí Zápasu o duši, ale spíše jeho vhodným doplněním. Chceme tak být v pravidelném kontaktu s vámi a na stránkách tohoto časopisu také reagovat na aktuální události a dění v naší zemi a v církvi v naší zemi. To jsou věci, které Zápas o duši naplnit nemůže - ať již proto, že se jedná o čtvrtletník, tak také proto, že je zaměřen více na budování čtenářů než na reakce na aktuální témata (i když ani jim se nevyhýbá).

Věříme, že i časopis Reformace bude pro vás přínosem a najde si u vás své místo.

Modlíme se za to, aby skrze něj vzešla Bohu sláva, aby se skrze něj v naší zemi šířilo evangelium, aby církev - skrze jednotlivé křesťany - rostla v poznání Pána a byla budována ve zdravém učení.

  • Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha, a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti; a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. (Ko 1,9-12)

- Jaroslav Kernal - 


 

Nebral Boží slovo vážně

Élí byl veleknězem Božím a soudcem Izraele. Jeho synové, kněží ve stánku, okrádali lidi a smilnili se ženami, které konaly službu u stanu setkávání. Élí o tom všem věděl – ale ani jako otec ani jako velekněz ani jako soudce nezasáhl. Pouze napomínal své syny a říkal jim, že hřeší proti Bohu, nejenom proti lidem. To řekl, a odešel.

Trocha kvasu

Falešné učení může být opravdu nebezpečné, takže skutečně ohrožuje duchovní život, ale i méně vážné, které duchovní život jenom narušuje a neohrožuje ho jako takový. Tělesné vzkříšení Ježíše Krista nebo spasení z milosti skrze víru - taková učení jsou opravdovým základem křesťanství a bez nich není křesťanství křesťanstvím. Kdo v ně nevěří, nemůže být nazýván křesťanem a není spasený.

Radikální přístup ke zkouškám - Jk 1,1-4

Úvodní kázání Steva Cola z listu Jakubova. Jak mají lidé přijímat zkoušky, které přicházejí do jejich života? Můžeme být radikální ve svém přístupu ke zkouškám? Jakub říká, že nejen můžeme, ale jako křesťané dokonce musíme! Co to ale znamená?

Vytrvalost, bezpečí nebo nejistota?

Nahrávka článku o jistotě spasení ze Zápasu o duši č. 109.

Pozvánka na akce

Dostatečnost Písma ve službě - první ročník Pastorální konference (zvláštní host - Dr. John Blanchard)
Biblické poradenství do mezigeneračních vztahů v rodině a církvi - letní kurz (přednáší dr. G. Scipione)