Je Bůh komunista?

Během zpravodajství o nedávných povodních jeden postižený muž prohlásil: "Bůh musí být komunista, jinak by takovou pohromu nepřipustil". Ani v nejmenším nesnižuji utrpení a pocity lidí, kteří přišli o všechno a není podstatné, zda tento člověk ztratil všechno. Tento postižený měl zřejmě na mysli bolševické způsoby, na něž si až moc dobře pamatuji z dětství. Tehdy rudí mocipáni přišli a ukradli na co přišli. Otec ukryl, jak se tehdy říkalo "nakřečkoval", jeden ze dvou psacích strojů své znárodněné kanceláře předtím, než jsme byli vystěhováni z pražského bytu, a otec nasazen do dolů. Podobnou hrůzu a bezmocnost nad ztrátou svých domovů a majetku prožívali lidé během živelné pohromy.

Takové prohlášení ve chvíli zoufalství stojí za zamyšlení. Ukážeme si na příkladu Boží ekonomie, když prominete, že je od komunistické vlády obrácena o celých 180o. Komunisté nebo středolevá vláda, vezme ze zisku těm kdo pracují a zdánlivě přerozdělí jejich bohatství těm, kdo se namáhají méně, přičemž jim značný kus přerozdělovaného uvízne ve vlastních kapsách.

Přerozdělování hmotných statků je nejčastější příčinou špatné pracovní morálky, nehospodárnosti, korupce a zatvrzelosti lidského srdce. Lidé se neradi vzdávají výsledků svého úsilí a práce nedobrovolnou cestou. Proto všude tam, kde se přerozděluje, vládne jistá forma útlaku, osobní nesvobody, dochází ke zneužívání moci a rostoucí závislosti občanů na státních programech a dotacích. Díky stálému přerozdělování majetku roste byrokracie, která paralyzuje společnost a ubíjí osobní iniciativu. Takové země zůstávají stranou technologického a ekonomického rozvoje. Proto můžeme říci, že ve středolevých společnostech těžko objevíme nějaké velkolepé objevy nebo vynálezy. Prosím, abych byl dobře pochopen. Když mluvím o tom, že technologický a kulturní pokrok byl dosažen ve středopravých společnostech, tak jen v těch, kde měli lidé bázeň před Hospodinem a kde platilo "nezabiješ, nepokradeš, nesesmilníš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš dychtit po majetku bližního" a kde přikázání "cti otce i matku svou", tedy rodina, neztratila smysl. To bylo krédem společnosti, která přispěla nezanedbatelným dílem k rozvoji vědy, techniky a kultury.

Bez dodržování Božích přikázání účinně nefunguje žádná společnost ať jí dáme jakýkoliv přívlastek. Hříšný člověk musí žít pod vyšší autoritou. Buď má dobrovolnou bázeň před Hospodinem, v tom případě společnost nepotřebuje silný policejní stát, čemuž se říká demokracie; nebo bázeň před Hospodinem nemá a v tomto případě stát diktuje téměř vše, od ekonomie, až po přerozdělování formou vysokých daní. To je nesvoboda a nedůstojná poroba.

Pojďme ale dál. Zmnožení jakékoliv komodity je zákonný princip. Čím více mám peněz, tím jich mohu získat zákonnou cestou více, protože přinesou ať už investicí, nebo úrokem další peníze. Čím více znám jazyků, tím snadněji se naučím další a další. Když umím sčítat, naučím se odčítat; když umím odčítat, naučím se násobit; když umím násobit, naučím se dělit; když umím dělit, naučím se odmocňování, pak mohu přistoupit k diferenciálním počtům; umím-li dobře matematiku, fyzika jde jako po másle. Kdo ale nezačne se sčítáním, vše vyšší je mu uzavřeno. Podívejme se na tento princip růstu biblickýma očima:

  • Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě, třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, získal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal pět hřiven, přinesl jiných pět a řekl: ,Pane, svěřil jsi mi pět hřiven; hle, jiných pět jsem jimi získal.' Jeho pán mu odpověděl: ,Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.' Přistoupil ten se dvěma hřivnami a řekl: ,Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny; hle, jiné dvě jsem získal.' Jeho pán mu odpověděl: ,Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.' Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: ,Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří.' Jeho pán mu odpověděl: ,Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven! Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů.' (Matouš 25:14-30)

Je jisté, že Pán Ježíš hovoří o duchovním zúročování, o duchovní ekonomii. Přesto ale, Pán Ježíš Kristus srovnává legitimní duchovní zúročování s legitimními investičními úroky. Tak jako hospodářské investice rozmnožuje hodnoty a majetek, tak duchovní investice, vyučování evangelia, rozhojní Boží majetek, tj. počet těch, kdo náleží Bohu. Ježíš by nemohl přirovnat růst svého duchovního království ke zvětšování hmotného majetku, kdyby byly soukromé hospodářské investice něco nepřijatelného.

Kdo neinvestuje svěřený majetek, ať duchovní nebo hmotný, je špatný a především líný služebník. Ten kdo nemá, protože je líný, tomu má být a na věčnosti bude ubráno. Bible rozhodně nenabádá, abychom takovému člověku pomáhali přímo či nepřímo jakýmkoliv tzv. sociálním přerozdělením majetku pilných, pracovitých a snaživých. Apoštol Pavel to dosvědčuje veršem, který si vypůjčil náš první komunistický president Klement Gottwald:

  • Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí! (2. Tesalonickým 3:10)

Boží slovo pamatuje na ty, kdo nemají, protože jsou staří, nemocní, tělesně nebo duševně postižení, nebo ti kdo přišli o majetek nějakou katastrofou:

  • Tu mu ti spravedliví odpovědí: ,Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?' Král odpoví a řekne jim: 'Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.' ... cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.' A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života." (Matouš 25:37-46)

Bůh ctí soukromý majetek tak, že jeho ochranu zakotvil v desateru a je mu odporná už jenom pouhá závist.

  • Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu." (Exodus 20:17)

Bůh má ke komunistické nebo státně socialistické ideologii nejdál. Komunisté se vyznačují třídním bojem - závistí a krádeží. Jejich motiv je vzít a sebrat na co položí ruce. Kolika sedlákům odvedli násilně dobytek? To bylo výslovné porušení 10. přikázání! Kolik domů a majetku sebrali a dodnes nevrátili církvi, spolkům, rodinám, podnikatelům a emigrantům! Podobně jednají i mnozí dnešní "podnikatelé". Pochopme, to nejsou investoři z biblického pohledu, to jsou z biblického hlediska zloději, i když je dosud chrání nemorální zákon.

Investujme do Boží duchovní ekonomie vše co máme. Čím více víme o Kristu, tím více budeme toužit vědět. Čím více víme, tím více rosteme, tím jsme posvěcenější. Čím jsme posvěcenější tím více Boha milujeme, svědčíme, a můžeme Jím být usměrněni a použiti. Vzestup a růst je nepřetržitý.

  • Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. (Lukáš 8:15-17)

Nechci domýšlet opak, pád - odloučenost od Boha, pekelný chaos, musí potom také nepřetržitě vzrůstat, protože nenávist k Bohu stále roste. Kdo nemá následkem lenivosti, ten zchudne ještě více; s lenochy nemá Bůh slitování:

  • Dávejte tedy pozor, jak slyšíte: Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má." (Lukáš 8:18)

Mělo by nám být jasné, že i píle služebníků bude Bohem odstupňovaně odměněna. Kdo má, díky své píli, ne nepoctivosti a zlodějně, tomu bude přidáno ještě víc.

  • Přišel první a řekl: ,Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven.' Řekl mu: ,Správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad deseti městy.' Přišel druhý a řekl: ,Pane, tvoje hřivna vynesla pět hřiven.' Řekl mu: ,Ty vládni nad pěti městy!' (Lukáš 19:16-19)

Investujme do znalostí a poznávání Božího písma, Bůh není v ekonomii svého království komunista ani sociální rovnostář.

- pst -