Velikonoce - Vzkříšení PJK (2)

Posledně jsme si řekli, že farizejové neměli Ježíšovo tělo. Kdyby jej měli, mohli by dokázat, že křesťanství je jen kachna. Dnešní ateisté a liberální teologové mají stejné dilema, proto zastávají jednu z následujících nelogických teorií:

1. Tělo ukradli učedníci.

... někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: "Řekněte, že jeho (Kristovi) učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař (Pilát), my to urovnáme a postaráme se, abyste neměli těžkosti." Vojáci vzali peníze a udělali to tak, jak se jim řeklo. A ten výklad je rozšířen mezi Židy až podnes. (Mt 28:11-15)

Římská garda šla s nepříjemnou novinou za židovskými velekněžími, místo za svými římskými důstojníky nebo Pilátem. Vojáci dobře věděli, kdo měl politický vliv, kdo tahá za provázky loutky zvané Pilát. Velekněží byli zoufalí, proto se uchýlili k podplácení římských žoldnéřů, uchýlili se k naivní lži, která by neobstála ani u toho nejprimitivnějšího soudu.

a) Kdyby římská strážná jednotka usnula, jak mohli vojáci vědět, že to byli právě Kristovi učedníci, kdo ukradli tělo?

b) Pouhá myšlenka, že římská strážná jednotka upadla do hlubokého spánku může, být kvalifikována jen jako vtip. Usnutí na stráži se trestalo smrtí. Římská družina byla smrtícím strojem. Kdyby se učedníci chtěli jen přiblížit k hrobce, vypukl by pětivteřinový boj, ve kterém by všichni učedníci padli. Kde by vzali odvahu k únosu těla, vždyť se před pár dny třásli strachy a opustili Ježíše při jeho zatčení?

c) I kdyby vojáci spali, museli by být hluší, když učedníci odvalovali dvoutunový balvan od vchodu do hrobky. Nejenže učedníci neměli fyzickou sílu jej odvalit, ale více pomocníků by muselo římský bezpečnostní oddíl probudit.

d) Morálka apoštolů byla neslučitelná s krádeží Kristova těla. Představme si, že apoštolé ukradli tělo, aby kázali lež o Kristově vzkříšení. To úplně odporovalo Kristovu učení. Po Kristově vzkříšení vedli učedníci nebojácný, kurážný život hlasatelů evangelia a všichni zemřeli mučednickou smrtí. Kdo z duševně normálních lidí, a zde jich je tucet, by si hrál na mučedníka lži? Lidé se nechají stít jen za něco, čemu věří, že je pravda. Učedníci tělo neukradli. Tuto teorii Matouš ani dál nerozvíjel. Ani nejtvrdošíjnější kritikové biblické víry se o tuto teorii moc neopírají, vědí, že je neudržitelná.

2. Tělo ukradli židovští velekněží nebo Římané.

Proč by to dělali? Vždyť by vykopali sami sobě hrob. Vládci Izraele naopak potřebovali Kristovo mrtvé tělo, aby dokázali, že jeho vzkříšení je nesmysl, blud a irracionální hloupost. Izraelští vladaři nepotřebovali nic tak zoufale jako Ježíšovo tělo, aby zničili křesťanství ne v kolébce, ale v početí. Křesťanství stojí a padá s Božím zmrtvýchvstání. Vládci Izraele, ať velekněží nebo Římané, tělo prostě neměli a netušili, kde by mohlo být. Naše víra vězí v prázdné hrobce! Vládcové a zakladatelé různých náboženství a národních katastrof dodnes ve svých hrobkách, pyramidách a mauzoleích trouchnivějí.

3. Ježíš prý nezemřel, upadl jen do hlubokého bezvědomí.

Pravda, Ježíš byl přibit ke kříži, utrpěl těžká a šokující zranění, ale nezemřel, jenom prý omdlel z vyčerpání. Učedníci ho tedy pochovali za živa. Medicína prý byla nedokonalá, takže lidé nepoznali, co je dnes vědeckým faktem, že chladný prostor hrobky osvěžuje a Ježíš se probral z bezvědomí. Poněvadž si to lidé neuměli jinak vysvětlit, uvěřili, že Kristus vstal z mrtvých.

"Racionalisté" opomíjejí následující: Ježíš prošel šesti soudy, třemi římskými, třemi židovskými. Byl zbičován k nepoznání, byl tak slabý, že se neudržel na nohou. Hřeby zprobíjely jeho ruce a nohy. Římané probodli jeho bok a ze srdce vytekla krev s vodou, stoprocentní známka smrti. Čtyři kati, odborníci na slovo vzatí, mu ani nezpřeráželi nohy, aby uspíšili smrt. Ježíš byl mrtev a kati smrt potvrdili. Více než 50 kg balzámu, koření a obvazů bylo obmazáno a obtočeno kolem jeho mrtvého těla. Tíže takové svěrací kazajky by zadusila nejen polomrtvého, ale i živého. Takto ležel v chladné vlhké hrobce a vchod byl zatarasen dvoutunovým kamenem. Římská stráž stála před vchodem, který byl zapečetěn.

A teď se stalo neuvěřitelné. Podle této racionalistické teorie, zatuchlý chladný vzduch oživil komatózního Ježíše, který se vymotal z obvazů, odvalil dvoutunový kámen a přemohl nejméně šestičlennou hlídku, snad nejlépe vycvičenou zabíjecí jednotku své doby! Potom se v plné svěžesti objevil učedníkům... To snad stačí.

Domnívat se, že Ježíšovo tělo unesli učedníci, velekněží, Římané a nebo že Ježíš jen omdlel, vyžaduje jen slepou víru, která je úplně odtržena od reality.

4. Ježíš byl duševně chorý.

Tato teorie je obdoba třetí. Nazvěme jí "Spiknutí na hod beránka" pascha, prostě to, čemu velmi nepřesně říkáme Velikonoce. Ježíš prý věřil, že je Mesiáš. Tato teorie naznačuje, že byl duševně chorý. Jenom mentálně vyšinutí o sobě věří, že jsou Napoleonové nebo Mesiášové. Ježíš prý dobře znal starozákonná proroctví a vše sehrál. Spiknul se se svými učedníky a tak společně zrežírovali nejvelkolepější podívanou všech dob, které dodnes věří miliony. Rok narození tohoto "podvodníka" je počátek našeho letopočtu. Ježíš prý předstíral smrt. Jak může někdo předstírat smrt, si nedovedu představit. Někteří dokonce tvrdí, že byl Ježíš znarkotizován octem, který mu byl na kříži nabídnut. Plán byl však překažen vbodnutím kopí. Takže Ježíš, ač se mu prý podařilo z hrobky uniknout, později stejně zemřel.

Neznámý mladý muž byl identifikován poblázněnou Marií jako Ježíš. Proto všichni očití svědci a bylo jich asi 500, kteří viděli vzkříšeného Ježíše, byli oklamáni. Největším nedostatkem teorie "spiknutí" je, že si autoři vybírají jen ty statě písma, které se jim po patřičném překroucení hodí do scénáře. Ty, které jejich scénář rozbíjí, vypustí, popřou a nevezmou v úvahu.

Čtyři kati potvrdili smrt. Hrob uzavíral dvoutunový balvan, římská pečeť a stráž. Tato opatření byla nařízena Římany a velekněžími. Vládci vlastně svojí horlivostí a opatrností pracovali proti sobě. Tak potvrdili naši jistotu, že Ježíš byl opravdu tělesně vzkříšen. Křesťané mají jistotu v historické události, kterou by každý soud musel uznat. Bibličtí křesťané nevěří slepé emocionalitě. Považme, kdyby farizejové nechali hrobku nestřeženou, osobně bych dodnes nevěřil, že byl Ježíš vzkříšen. Uloupení těla byla jediná racionální alternativa. A tak díky vám, farizejové a Římané, nevěříme báji, ale skutečnosti! "Neporazitelné" politické mašinérie vždy prohrávají tím, že si dají vlastní gól.

Shrňme si, co víme. Ježíšova hrobka buď nebyla nebo byla prázdná. Jestliže nebyla prázdná, potom byl Ježíš pochován v neznámé hrobce, nebo je vzkříšení pouhá legenda, nebo bylo vzkříšení pouze duchovní a ne fyzické, a celá tato událost byla masovou halucinací. Jestliže však hrobka byla prázdná, což Bible potvrzuje, potom se vyprázdnila přirozeným nebo nadpřirozeným způsobem. Jestliže se vyprázdnila přirozeně, potom musíme věřit čtyřem nesmyslným tvrzením: že tělo bylo uneseno učedníky nebo vládci nebo Ježíš jen omdlel nebo, že se Ježíš spiknul na hod Beránka. Protože jsou tato vysvětlení bezpodstatná, nezbývá než přijmout skutečnost, že Ježíš vstal z mrtvých nadpřirozeným zásahem. Biblické křesťanství je exaktní. Přesný rozbor biblických událostí je nekonečná řada skutečností, které vedou k oslavě našeho Pána, Ježíše Krista. V něm jsme před dvěma tisíci lety vstali a již v tomto okamžiku máme věčný život.

Nezaměňme vzkříšeného Mesiáše za lidské nebo církevní tradice. Pro křesťana je vzrušující, že stoprocentní víra nám vybudovala rozumovou neporušenost, kterou materialisté naprosto postrádají.