Srovnání Zjevení 20 a 2. Tesalonickým 2

 

SROVNÁNÍ ZJEVENÍ 20 S 2. TESALONICKÝM 2
ZJEVENÍ 20 (NBK)2. TESALONICKÝM 2 (NBK)
SATAN JE SVÁZÁN NA TISÍC LET
(1) Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe, který měl v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. (2) Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. (3) Uvrhl ho do propasti, zamkl ho a zapečetil ji nad ním, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn.
SATANOVA BEZBOŽNOST JE NYNÍ ZADRŽOVÁNA; TEN KDO JIZADRŽUJE MU ODSTOUPÍ Z CESTY
(6) a víte, co ho nyní zadržuje – proto, aby byl zjeven až ve svůj čas. (7) Tajemství této bezbožnosti již přece působí; jen čeká, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo ji dosud zadržuje.
PO TISÍCI LETECH JE SATAN NAKRÁTKO PROPUŠTĚN
(3b) dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn … (7) A až se těch tisíc let naplní, bude satan propuštěn ze svého žaláře. (8) A vyjde, aby svedl národy, které jsou ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji. A jejich množství bude jako písku v moři. (9) A když vystoupili na šířku země, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň od Boha a pohltil je.
TEN BEZBOŽNÍK (ANOMOS) SEOBJEVÍ KRÁTCE PŘEDDRUHÝM PŘÍCHODEM PÁNA
(2)  abyste se nenechali snadno vyvést z míry ani lekat, ať už duchem, slovem nebo dopisem (údajně od nás), jako by již nastal Kristův den. (3) Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Ten den totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení, … (8) A tehdy se zjeví ten bezbožník, kterého Pán pohltí dechem svých úst a zničí jasem svého příchodu.
NÁRODY JSOU SVEDENY
(8) A vyjde, aby svedl národy, které jsou ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji. A jejich množství bude jako písku v moři. (9a) A když vystoupili na šířku země, obklíčili ležení svatých i to milované město …
TI KDO HYNOU UVĚŘILI BLUDU
(9) Příchod toho bezbožníka odpovídá satanovu působení s jeho veškerou mocí, znameními a lživými zázraky (10) a s veš- kterým klamem nepravosti pro ty, kdo hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby mohli být spaseni. (11) A proto na ně Bůh pošle mocné působení bludu, aby uvěřili lži
SATAN A NÁRODY JSOU UVRŽENYDO JEZERA OHNĚ
(9b) ale z nebe sestoupil oheň od Boha a pohltil je. (10) A ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; a budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.
TEN BEZBOŽNÍK A VŠICHNI KDO NEUVĚŘILI PRAVDĚ JSOU ODSOUZENIPŘI DRUHÉM PŘÍCHODU PÁNA
(8)  A tehdy se zjeví ten bezbožník, kterého Pán pohltí dechem svých úst a zničí jasem svého příchodu … (12) a aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v nepravosti, byli odsouzeni.