Jak mluvit se Svědky Jehovovými o Kristu

Svědkové Jehovovi nám často nabízejí rozhovor a své materiály. Chtějí nás získat pro svou věc. Nikdo z nich však nepřijal Pána Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele. Proto vám zde chceme představit evangelizační web „Křesťanské rozcestí“ (www.rozcesti.org), který se zaměřuje na to, jak svědky Jehovovy vést ke Kristu.

Na otázky odpovídá Jan Janča, jeden z tvůrců webu.

Jak a kdy web Křesťanské rozcestí vznikl?

Web byl ve stávající podobě spuštěn v polovině dubna 2009. Impulsem k jeho založení byla touha pomáhat svědkům Jehovovým ke Kristu. Měl by zároveň sloužit křesťanům jako ochrana před nebiblickým učením. V angličtině existuje řada takových webů, ale v češtině ani ve slovenštině nic takového dosud nebylo.

Co je cílem tohoto webu?

Misí webu je pomáhat svědkům Jehovovým k osobnímu vztahu k Pánu Ježíši Kristu. V ČR je totiž cca 16.000 svědků Jehovových a dalších asi 16.000 „zájemců“ – osob, které chtějí vstoupit do této organizace (která jim pak, žel, brání ve vztahu k Pánu Ježíši Kristu). Na Slovensku je cca 11 000 SJ a cca 10 000 „zájemců“. Mnozí z těchto lidí by mohli poznat a přijmout Ježíše Krista – pokud s nimi někdo bude o Kristu mluvit. Anebo ještě lépe, pokud s nimi bude o Kristu opakovaně mluvit celá řada křesťanů.

Kolik lidí se na chodu portálu podílí?

Web má zatím čtyři redaktory a řadu přispěvatelů. Všichni jsou dobrovolníci a chod webu je hrazen z osobních prostředků. Naprostá většina redaktorů a přispěvatelů má důkladnou osobní zkušenost se svědky Jehovovými: buď SJ dosud jsou, nebo SJ kdysi byli (často řadu let) nebo mají mezi SJ své příbuzné či známé. Redaktoři a přispěvatelé, kteří odešli od SJ, jsou nyní v různých církvích. Web ale není zaštítěn žádnou organizací ani církví.

Proč jste se zaměřili právě na svědky Jehovovy?

Jakmile člověk díky Boží milosti získá osobní vztah s Kristem, uvědomí si, o co ho organizace svědků Jehovových připravovala. Tento pocit mají v podstatě všichni, kdo na www.rozcesti.org nějak přispívají. Od svědků Jehovových jenom v České republice odchází ročně kolem 1000 osob; mnozí proto, že vidí řadu nesprávných věcí uvnitř organizace SJ. Zdaleka ne všichni z těch, kteří odejdou, ale získají osobní vztah k Pánu Ježíši. Mnozí zatrpknou, stáhnou se do sebe, nebo usilují o nějakou formu životního uspokojení bez Boha. Jsme naprosto přesvědčeni, že řadě stávajících svědků Jehovových lze přinést pravého Krista. Jaký způsob zvolit? Mnohem lepší, nežli poukazovat na chyby jejich organizace, je zvěstovat jim Krista. Nechceme jim něco brát, ale chceme jim mnoho dát.

Název „Křesťanské rozcestí“ může ale připadat trochu matoucí.

Ten název je hodně sdělný právě pro svědky Jehovovy. Dokud je někdo přívržencem organizace svědků Jehovových, je mu neustále vštěpována myšlenka, že spolu s organizací je na té pravé „úzké cestě“, která jediná vede k životu. Jakmile se do myšlení začnou vkrádat pochybnosti, člověk si najednou bolestně uvědomí, že není na té jediné pravé cestě, ale že je vlastně na jakémsi „rozcestí“. Začíná si klást mnoho otázek: „Kudy se mám teď vydat? Pokud odejdu z organizace SJ, nezůstanu nakonec úplně sám? A co moje rodina, naše děti, moji příbuzní?“ Řada těch, kdo opouštějí organizaci SJ, prožívá obrovský nepokoj, neklid, zmatek. Pro mnohé je pokořující skutečností přiznat si, že se naprosto mýlili, že „investovali“ třeba i dvacet svých nejlepších let do organizace, která je nakonec zklamala. Web chce těmto lidem podat pomocnou ruku. Je zde služba exitového poradenství a speciální služba průvodců, kteří jednotlivým svědkům Jehovovým nabízejí pomoc při hledání církve, přátel v církvi i křesťanského společenství v místě bydliště. Člověk, který odejde od SJ, tedy rozhodně nemusí zůstat sám.

Mohou být svědkové Jehovovi v něčem hrozbou či nebezpečím?

To je otázka na několik hodin. Pokusím se odpovědět stručně. Je evidentní, že řadě lidí členství v této organizaci pomáhá. Mnozí právě díky svědkům Jehovovým uvěří ve Stvořitele. Existují rodiny s několika generacemi svědků Jehovových. Mnozí jsou coby svědkové Jehovovi spokojeni, nic nehledají a nic ani nebudou měnit.

Na druhé straně je mezi svědky Jehovovými řada lidí, kteří chtějí jít ve svém vztahu k Bohu dál. Problém je v tom, že po vstupu ke SJ už žádný člen nemá možnost dál se za sebe osobně rozhodovat, pokud jde o vztah k Bohu či záležitosti svědomí. Veškerá taková rozhodnutí dělá organizace. Organizace kdysi rozhodla, že Ježíš je archanděl Michael a že ho SJ nemají uctívat, proto žádný SJ nebude Pána Ježíše uctívat, i když to může uvnitř cítit jinak. Bojí se totiž postihu od organizace, bojí se vyloučení, a tedy ztráty přátel a všeho, co s tím souvisí. Další problém je spojen s otázkou krve a krevních transfuzí, což je výborně rozebíráno na webu www.krev.info.

V nejnáročnější situaci jsou patrně děti stávajících svědků Jehovových. Lidé často poukazují na to, že děti jsou připravovány o slavení narozenin, Vánoc a dalších svátků. Osobně tuto problematiku nevnímám jako to skutečně zásadní. Hlavní problém je v tom, že dětem je od malička až do dospělosti ukazováno pouze učení SJ, všemi možnými způsoby je jim bráněno, aby se nedostaly k jiným informacím a aby především nezískaly osobní vztah k Pánu Ježíši Kristu. Řada takových jedinců se nemůže dočkat, až jim bude osmnáct a pak opouštějí nejen organizaci SJ, ale také Boha.

Jak hodláte oslovit Svědky Jehovovy?

Svědkové Jehovovi se mezi sebou velmi dobře znají a velice dobře vědí, kdo byl vyloučen – třeba proto, že se začal obracet ke Kristu. S takovými osobami nesmí mluvit, a to opět pod hrozbou vyloučení z organizace. Bývalí SJ mohou tedy stávajícím svědkům Jehovovým pomáhat jen velmi, velmi obtížně. Publikační média a především internet jsou ovšem velmi silnou pomocí.

Rádi bychom oslovili křesťany ze všech možných církví a denominací a požádali je, aby zkusili se svědky Jehovovými mluvit. Ne však o čemkoli a raději ne kriticky o jejich organizaci. Apoštol Pavel v 1 K 2,2 říká: „Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista.“ Se stejným postojem by měli křesťané mluvit se SJ především o Pánu Ježíši Kristu. Jak?

V části „Jak mluvit se SJ“ je připravena řada materiálů, které mohou křesťané používat při svých rozhovorech se SJ o Pánu Ježíši Kristu. Je zde například stručná evangelizační příručka „Když vás osloví svědkové Jehovovi, pomůžete jim poznat Ježíše Krista?“. Příručku redigoval PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. ze Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a také vyšla jako příloha časopisu Zápas o duši č. 100.

Pro ty, kdo se obávají výmluvnosti SJ, jsou k dispozici „Minutovky se svědky Jehovovými“. Cílem je vyhradit si pouhou asi jednu minutu týdně a pokusit se položit někomu ze svědků Jehovových velice jednoduchou otázku ohledně Pána Ježíše Krista. Na odpovědi přitom nemusíme trvat. Zaseli jsme semínko. Duch svatý mu může dát vzrůst. (Otázku přece neklademe kvůli sobě, ale chceme s její pomocí laskavě vést daného SJ, aby přemýšlel o Pánu Ježíši Kristu.) A v materiálu „Jak účinně svědčit svědkům Jehovovým“ jsou tři praktické přílohy ohledně vedení SJ ke Kristu.

Pomohlo by, kdyby další křesťanské weby umístili ikonku naše webu na svůj web. Budeme velice rádi, pokud to udělají třeba již na základě tohoto článku.

Dále také pomůže, pokud křesťanská nakladatelství a vydavatelé křesťanských periodik otisknou (nejlépe opakovaně) upoutávku na tento web. Třeba jen: Jak vést svědky Jehovovy ke Kristu – www.rozcesti.org. Web provozujeme z vlastních prostředků, přičemž veškerou práci vykonávají dobrovolníci, včetně programování, skenování, grafiky, psaní, překládání i korektur. Na reklamu tedy žel finanční prostředky nemáme.

Křesťané mohou pro svou církev či sbor občas vytisknout několik materiálů z webu www.rozcesti.org a vyvěsit je ve svém křesťanském sboru na nástěnku nebo je dát přímo těm, kdo jsou misijně zaměřeni.

Máte na svou práci nějakou odezvu?

Na web přichází denně 150–180 čtenářů. Od dubna 2009 do března 2011 byla evangelizační příručka „Když vás osloví svědkové Jehovovi, pomůže jim poznat Ježíše Krista?“ stažena z našeho webu a z webu www.reformace.cz už přes 8000krát.

Také víme, že řada křesťanů již materiály z webu používá a se SJ pravidelně mluví. Oslovují nás také lidé, kteří žádají pomoc ohledně členů své rodiny, kteří jsou SJ. Takovým lidem nabízíme exitové poradenství. Nejdůležitější ale je, že řada SJ skutečně takto přichází ke Kristu.

V čem by Vám mohli pomoci případní zájemci o spolupráci?

Oblastí je opravdu celá řada, některé už byly naznačeny výše. Tedy to hlavní:

Předně budeme šťastní, pokud co nejvíce křesťanů bude mluvit se svědky Jehovovými o Pánu Ježíši Kristu, a to nejlépe opakovaně, byť by použili třeba jen „minutovky“. Ideální je začít ve svém nejbližším okolí.

Budeme rádi, když se informace o webu www.rozcesti.org budou šířit, a to všemi možnými způsoby (ikonka, křesťanská periodika, informace předávané osobně).

V různých městech a městečkách uvítáme další průvodce, kteří zde stávajícím SJ ukáží nové přátele ve své vlastní církvi či křesťanském společenství.

Co byste si v budoucnu v souvislosti s vaším webem přáli, čeho byste rádi dosáhli?

Předně, kéž toto snažení pomůže mnoha dalším lidem poznat a přijmout našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista! Zároveň víme, že my sami vlastně nemůžeme dosáhnout naprosto ničeho. Kázání evangelia o Kristu prostě není dílo lidské. Na druhé straně si osobně často připomínám slova: Přičiňuj se tak, jako by vše záleželo na tobě a nic na Bohu – a doufej tak, jako by vše záleželo na Bohu a nic na tobě. Na webu www.rozcesti.org je nyní řada praktických materiálů, přičinlivost nám snad tedy nechybí. Doufáme tedy, že Bůh bude tomuto úsilí žehnat.

– Jan Janča –