Nebojte se! Lukáš ve svém evangeliu zaznamenal tato slova, která slyšeli pastýři od andělů, kteří se jim zjevili hned po Kristově narození v Betlémě.

Dostáváte první vánoční číslo našeho elektronického časopisu. Připravili jsme pro vás celou řadu výborných článků, které vám jistě zpříjemní komercí a shonem nabitý prosincový čas.

Připojujeme také leták, který byl součástí říjnového čísla Zápasu o duši a který můžete vytisknout a používat, případně můžete napsat do redakce časopisu (zapasodusi@gmail.com) a my vám vytištěný leták v požadovaném množství rádi pošleme.

- jk -


Vánoční leták: Už jste připraveni na příchod Vánoc?


Tradice Vánoc

- jk - 

Vánoce jako takové nejsou žádným křesťanským svátkem v pravém slova smyslu. Pro křesťany je závazné to, co učí Bible a nikde v Bibli nenajdeme žádnou výzvu k tomu, abychom oslavovali narození Ježíše Krista. Jediné, co v Písmu vidíme, je církev, která se schází v den, kdy byl vzkříšen Pán, tedy v neděli (a někdy dokonce každý den) a společně uctívá vzkříšeného Krista. Uctívá ho zpěvem, uctívá ho studiem Písma, uctívá ho při Památce Páně, uctívá ho modlitbami. Ale nevidíme, že by novozákonní církev nějak slavila Vánoce nebo jakýkoliv jiný svátek (dokonce ani Velikonoce, což biblický svátek je).


Zlaté tele evangelikálů

- Conrad Pomeroy - 

Evangelikální Popelka byla zamyšlením nad stále častější degradací významu kázání, jak jsme toho svědky v rámci křesťanských akcí.

Na takových akcích je kazatel, pokud je vůbec pozván, ve stínu „vedoucího chval“ a vše se točí kolem hudební produkce, ne kázání. Je to tragický a nebezpečný odvrat od biblického křesťanství.

Toto degradující hnutí se ukazuje v rostoucím počtu sborů. Tam, kde dřív k podpoře zpěvu stačilo piano nebo varhany, je nyní potřeba celý orchestr nebo speciální tým určený ke zpívání chval.


Jak překonat satanovy nástrahy ve zkouškách - Jk 1,16-18

- Steven Cole - 

Hlavním přínosem Jakubova listu je jeho důraz, že křesťanská víra se musí projevovat skutky. Minule jsme se zamýšleli nad tím, kde a jak můžeme hledat a nalézt Boží moudrost. Probírali jsme téma Pokušení: jeho zdroj, vliv, příčiny a jak s pokušením bojovat. Dnes se podíváme na metody a podvody Satana a jeho pomocníků, s nimiž se můžeme setkat během soužení a zkoušek.


Ecclesiasticus Rex

- Richard Ganz - 

Nahrávka článku ze Zápasu o duši č. 114.


Pýcha za kazatelnou

- Paul Tripp -  

Když slyším zákonické kázání, ve kterém je od zákona očekáváno to, co dokáže jen milost Pána Ježíše Krista, začnu mít okamžitě starost o kazatele. Přemýšlím, jak vidí sám sebe, protože pokud máte nějaké povědomí o své vlastní slabosti a hříchu, najdete v takovém kázání pro sebe a své posluchače pramálo naděje a útěchy.


On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů - Mt 1,18-23

- Jaroslav Kernal - 

Narození Ježíšovo se událo takto … to je jako kdyby Matouš udělal nadpis v textu evangelia, které sepsal. Matouš, kterého známe z Lukáše 5 jako celníka Léviho z Kafarnaum napsal evangelium o Kristu, které má ukazovat na to, že Ježíš Kristus je tím zaslíbeným Mesiášem, Králem, který byl ve Starém zákoně zaslíben a který přišel, aby vládl nad celým světem. Matouš popisuje Ježíšův příběh od začátku, od samotného narození.


Modlitební dopis ICEJ - kritický rozbor

- Jiří Doležel - 

Možná jste již na webu ICEJ četli tento modlitební dopis. Domnívám se, že je v některých tvrzeních v rozporu s poselstvím Nového zákona. Pokusím se dále uvést, v čem je toto poselství chybné či zavádějící. 


Náš dluh Izraeli - rozbor studie Dereka Prince

- Jiří Doležel - 

Hlavním tématem studie „Náš dluh Izraeli“ od Dereka Prince je dluh křesťanů vůči Židům a Izraeli. 


Deset tipů, jak číst

- Tim Challies - 

Problém čtení mi leží poslední dobou na srdci. Osobně čtení miluji, ale často dostávám emaily od lidí, kteří se čtením bojují, natož s potěšení ze čtení. Proto mě napadlo, že by možná bylo užitečné sestavit seznam tipů, které by vám pomohly číst více a lépe. Doufám, že vám bude k užitku.


Milíč z Kroměříže - otec české reformace

- František Loskot - 

Jan Milíč z Kroměříže patří k předchůdcům Mistra Jana Husa a je považován za skutečného otce české reformace. Jeho kázání a modlitby proměňovaly lidská srdce.

Monografii Dr. Františka Loskota  z r. 1911 naleznete ve formátu pdf zde (kniha má 40 MB).


Zimní konference 2013

- redakce - 

Konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby se z Boží milosti uskuteční 19. ledna 2013 v modlitebně BJB Brno (Smetanova 20, Brno, www.baptistebrno.cz). Zahájení bude v 9:30 hod.

Přihlásit se můžete do 13. ledna 2013 (nebo do naplnění kapacity sálu) na našich webových stránkách (přihláška je zde), písemně či e-mailem. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete.

Program a další informace.


/strong