Kniha Zjevení nás dokáže zmást a možná i vystrašit. Mnozí by u svého ranního šálku kávy dali přednost jednoduchému Žalmu či Přísloví před eschatologickými čísly, symboly a tvory, které vystupují na posledních stránkách Písma.

Všechny ty obrazy mají důležitý význam a odpovídající aplikaci pro váš život, ale chce to hodně studia a pochopení. Když se mě tedy lidé ptají na knihu Zjevení, říkám, že ve své nejjednodušší podobě je to zářný portrét vzkříšeného Krále Krista.

Nejlepší bohoslužba všech dob

Tvrdím, že nejlepší popis Jeho slávy se nachází ve Zjevení 19,6-8. Někdy zavřu oči a pokouším si představit, jak se účastním té nejmohutnější a nejvelkolepější bohoslužby, jaká kdy byla zaznamenána. Podívejte se na tato slova:

„Slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“

Miluji ty tři verše, protože mi dovolují si představit důvěrně přátelskou a halasnou slavnost, která nastane. Výše uvedené verše však vyžadují, abych, zatímco na tu slavnost čekám, přehodnotil své priority. „Ale jak?“, ptáte se možná. Zamyslete se nad tímto: Lidé v radostném zástupu žili život na zemi a nyní žijí věčně na druhé straně. Zaposloucháme-li se do jejich písně, můžeme se dozvědět, co je pro nás dnes skutečně důležité.

Pět důležitých věcí

Ohromný zástup oslavuje 5 věcí:

1. Samotného Boha (v. 6 - 7)

Lidé v zástupu oslavují, že Bůh existuje. Zní to trochu hloupě, že? Ale pokud byste měli čestně ohodnotit svůj život, každý den byste našli stopy „bezbožnosti“. To neznamená, že jste dočasně ateista nebo se oddáváte divoké jízdě zhýralostí. To prostě znamená, že děláte rozhodnutí, která zapomínají na Boží přítomnost.

Představte si, jak by se vaše vztahy, vaše služba, vaše práce, váš kalendář a váš rozpočet proměnily, kdybyste si před každou touhou, slovem a skutkem připomněli Pánovu přítomnost. Ale my trpíme ztrátou paměti, jsme lidé, co zapomínají na Boha. Naše srdce mají tendenci se toulat. Uznáváte pokorně, že zapomínáte na Boha více, než byste měli?

2. Boží vláda (v. 6)

Lidé v zástupu se radují, že všemohoucí Bůh panuje s mocí a důsledně. Jak často vy i já zapomínáme na Jeho svrchovanost a snažíme se vyřešit si život po svém? Přejeme si, abychom mohli vrátit ručičky hodin zpátky a změnit minulost. V přítomnosti se snažíme manipulovat lidmi a místy. Neustále se trápíme nad budoucností.

Kdybyste spočinuli v aktivní Boží vládě, váš život by se vyznačoval pokojem a důvěrou i v těch nejtemnějších a nejméně předvídatelných dobách. Uznáváte pokorně, že se ustrašeně snažíte ovládat větší část svého života, než byste měli?

3. Boží sláva (v. 7)

Lidé v zástupu důvěrně zažívají to, kvůli čemu byli stvořeni: slávu Jiného. Z Písma je jasné, že vy i já jsme nebyli stvořeni k tomu, abychom získali a nahromadili si tolik potěšení a pokladů, kolik jen můžeme, ale abychom žili pro Boží slávu.

Přemýšlejte o tom, kolikrát dáváte přednost svému království před Božím královstvím. Nemluvím o velkých chvílích, mluvím o deseti tisících malých příležitostí, které každý týden máte k usilování o Boží království. Uznáváte pokorně, že milujete malé slávy více než Boží slávu?

4. Boží pozvání (v. 7)

Lidé v zástupu si uvědomují, jak důležité je to, že se s nimi počítá u svatební tabule. Připravili se na to. Jinými slovy, oslavují vykoupení a skutečnost, že jejich životy byly spojeny s Kristem.

Jsou dny, kdy vy i já jsme rádi v manželství s Ženichem Ježíšem, ale je mnoho dní, kdy nakládáme se svými životy, jako kdyby patřily nám. Pamatujte, Kristus zemřel, aby ti, kdo žijí, už nežili sami sobě. Uznáváte pokorně, že ne vždy stojíte o pozvání žít pro Ježíše?

5. Boží milost (v. 8)

A nakonec, lidé v zástupu oslavují své šaty, jemný, zářivý a čistý kment, který dostali. Reprezentuje Boží milost, která proměnila jejich srdce směrem zevnitř ven.

Jednoho dne budeme mít vy i já zcela čistá a proměněná srdce. Ale špinavé srdce je třeba vyčistit, aby bylo čisté, a tento očistný proces zvaný posvěcování vyžaduje sílu a vysokou teplotu. Budu první, kdo uzná, že se často vzpírám způsobu, jakým Bůh čistí moji duši. Uznáváte pokorně, že nestojíte o posvěcování tak, jak tvrdíte, že o něj stojíte?

Nenechte se zastrašit

Když jsem procházel těchto pět věcí, které ohromný zástup oslavuje, znechutilo mě, jak moc nedostačuji. Zapomínám na Boha. Snažím se ovládat svoji budoucnost. Snažím se o svou slávu. Nechce se mi umírat sám sobě a neraduji se, když procházím posvěcováním.

Ale potom jsem si vzpomněl: ti lidé jsou na druhé straně. Už nezápasí s hříchem jako já. Jednoho dne budu schopen oslavovat s neomezenou radostí a zápalem!

Do té doby bude každý den bojem. Proto jsem vás pětkrát povzbudil, abyste „pokorně uznali“ své nedostatky. Pamatujte si, že Bůh dává pokorným milost, vyzbrojuje je ke konkrétnímu boji toho dne. A uprostřed vašeho selhávání se k vám Ježíš nikdy neotočí zády, jste Kristovou nevěstou a nic nemůže odstranit Jeho lásku k vám.

 

Tento článek je ze stránek Paul Tripp Ministries. Další články naleznete na stránkách www.paultripp.com. Použito se svolením.

 

Překlad Julie Petrecká