Modlitba se stává velmi snadnou, když jsou naše touhy pevně zakotveny v Božích zaslíbeních. Jak by nás mohl ten, který nám dal své slovo, odmítnout? Ten, který sám je neměnnou pravdou, se nemůže snížit ke lži, ten, který je navěky věrný, se nemůže ponížit k tomu, aby selhal. Bůh musí žehnat svému Synu – zavázal se k tomu svou smlouvou. Duch nás vede k tomu, abychom se modlili za příchod Krista a jeho království – a přesně to Bůh ustanovil, že udělá. Kdykoliv se modlíš za Kristovo království, nech své oči spočinout na vycházejícím úsvitu požehnaného dne, který je stále blíž, kdy Ukřižovaný přijme svou korunu na místě, kde ho lidé odmítli.

Charles H. Spurgeon (1834-1892)