Poznámky k 3. kapitole

Janova evangelia:

Řada církví učí a statisíce lidí po celém světě věří, že člověk musí být pokřtěn, než může vstoupit do Božího Království. Tato nauka se znovu hlásí o  slovu. Jejím základem je tvrzení, že křest je podmínkou odpuštění hříchů a je okamžikem, kdy věřící je znovuzrozen a teprve po tomto obřadu "duchovního narození" se stává součástí Boží církve. Je to tzv. "regenerace křtem vodou". Pakliže je to pravda, potom nejsme spaseni "milostí skrze víru" (Efezským 2:8), ale "milostí skrze víru a křest"! To však Bible neučí, to učí lidé! Ježíš neřekl Nikodémovi: "Chceš-li vejít do mého království, musíš se znovu narodit a být pokřtěn vodou". A přesto se jedná o    celosvětovou pověru. Křest vodou nesmyje tvé hříchy stejně jako křest neutopí satana! Příklady: Titovi 3:5, 1. Korintským 1:17, Jan 15:3. Jeden z ná- padných případů špatného překladu je v  dopisu Efezským 5:26, kde překladatelé použili výraz "křest". Kraličtí překladatelé zde křest nezmiňují. 1. Petr 1:23 to říká naprosto jasně: Skrze co jsme spaseni? Skrze živé a věčné slovo Boží! Ve Skutcích 8:9-24 se dočteme, že Šimon kouzelník se dal pokřtít (verš 13) a co mu říká Pavel ve verších 8:20-24? Vidíme, že křest nijak neovlivnil myšlení jeho srdce.

Křest vodou je učením Nového Zákona - učením Církve. Je to symbol smrti, pohřbení a vzkříšení; nepomáhá spáse, protože křest je svědectvím o  tom, že už spasený jsi! Křest má co do činění s poslušností a ne se spásou lidské duše! Když Bůh Syn říká "narozen z vody a Ducha", má na mysli Božího Ducha, který používá Boží Slovo k lidské spáse.

Jan 3:6 Bůh nemá v úmyslu nechat naše těla projít "generálkou", aby je "opravil". Podívej se, co píše Pavel Římanům 8:7-8. Porovnej s textem Jana: "Přirozená lidská mysl je neustále v nepřátelském postoji proti Bohu, nepodléhá Jeho zákonům, a ani podléhat nemůže". Nikdy nemůže být přivedena (dobrovolně!) k poslušnosti vůči Bohu. A proto regenerace našich povahových rysů, našeho srdce je nesmysl! "Dám vám nová srdce", říká Bůh v Ezechielovi 36:26-27. Neříká, že je opraví!

3:9-13 Teď nestojí před Ježíšem Mistr Nikodém, ale rozpačitý "Niky". A  stojí tam bez masky váženého občana Jeruzaléma! I ty, když přicházíš před Boha, nech si raději masku doma! Je zbytečná - On tě zná lépe, než ty znáš sám sebe! Ježíšova odpověď je laskavě sarkastická: "Ty jsi vůdcem v Izraeli, a jednáš, jako by to, co ti říkám, nebyla pravda, protože kdyby to byla pravda, tak bys o tom musel vědět!" Co vlastně říká ve verši 13, znamená: Já jsem ten jediný, který může mluvit o nebi - protože pouze Já jsem z nebe přišel! Tím je zřejmé, že ani Eliáš (2. Královská 2:11) ani Henoch (Genesis 5:24) nešli do nebe v tom smyslu, jak tomu rozumíme dnes. Podívej se na Lukáše 16:23! Jedině na tomto místě mohli pobývat spravedliví do vzkříšení Krista! Teprve po vzkříšení mohou věřící s jistotou vědět, že budou po opuštění těla přebývat s Kristem. To je i Pavlovo poselství v 2. Korintským 5:8.

3:14-18 Ve Starém zákoně čteme, že Mojžíš zhotovil podle Boží rady mosazného hada na poušti. Událost je zaznamenána v Numeri 21:9. Jak vyjádřit smysl tohoto textu? "Podívej se, a budeš žít!" U všeobecně známého verše Jan 3:16 je třeba si uvědomit dvě skutečnosti:

Musíš se narodit znovu. To znamená "anothen" = "shora".

Ježíš musel zemřít na kříži!

Bůh zachraňuje lidi milostí motivován láskou! (Efezským 2:8-9). Ježíš nezemřel na kříži jako nějaká zklamaná nebo oklamaná superhvězda. Nezemřel na kříži ani jako legendární hrdina pro nějakou velikou ideu. Smrt Ježíše Krista nebyla - primárně - ani čin lásky! Byla to Oběť za hřích! Samozřejmě, že je na místě, abychom mluvili v souvislosti s křížem o nezměřitelné lásce Boží, ale v první řadě se jednalo o  Oběť! Avšak i tyto informace jsou příliš velkými detaily, pokud jde o    samotné spasení člověka! Velký evangelista minulého století, zapálený kazatel Charles Spurgeon, je autorem těchto nezapomenutelných slov: "Pakliže znáš tyto dvě pravdy, víš dost, aby ses dostal do nebe:

 1). Jsi ztracený hříšník.

2). Ježíš Kristus je Spasitel"

Prostě, musíš uvěřit, že Kristus zemřel za tvé hříchy! To je velmi osobní záležitost! To je mezi tebou a Bohem! Pokud jsi neuvěřil v Krista, jsi už odsouzen! Nacházíš se v následujícím postavení: Jsi ve vězení, odsouzen k trestu věčné smrti a je ti položena otázka, zda bys přijal amnestii. A to je evangelium Ježíše Krista! Ano, Ježíšova zpráva je jen pro ty, kteří pochopí, že jsou již odsouzeni!

Vždy, když člověk odmítne Krista jako Spasitele, jeho srdce se stane tvrdším. Tak se zmenšuje naděje, že spasení nalezne. Intrikář satan našeptává: "Ale jistě, jednou to uděláš. Ale počkej, až na to budeš lépe připravený!" Zní to racionálně, ale ďábel ví, že vždycky, když své rozhodnutí odložíš, máš příště menší a menší šanci. Jednou jsem četl zajímavou statistiku. Ano, je to jen statistika, existují výjimky, není-li však člověk spasen do svého 21. roku, má šanci 1:5000, že spasený bude. Ve třiceti je to 1:15000, ve čtyřiceti 1:30000. Když je mu padesát, naděje, že přijme Krista je 1:150000!

Ano, jsou výjimky. V St. Petersburgu na Floridě jsme viděli devadesátiletou stařenku přijmout Krista! Myslím, že jsme byli všichni dojati. Ano, jsou výjimky, ale nespoléhej se na to! Nezapomeň na to, že lidé nejdou do pekla pouze proto, že jsou špatní. Lidé jdou do pekla proto, že odmítli Boží amnestii! V Písmu je naprosto jednoznačná ilustrace Boží milosti. Bůh zachránil, spasil lotra na kříži proto, aby ukázal, že Ježíš je ochoten zachránit kohokoliv, kdo Mu uvěří! Můžeš si dovolit prohlásit, že máš ještě dost času, abys to mohl odložit do zítřka?

3:19-21 To je odsouzení světa. Toho dne, kdy došlo k ukřižování Krista, se svět rozhodl. Soud je v tom, že Světlo přišlo, ale protože lidské konání bylo zlé, lidé dali přednost tmě. Krysy se vždy schovávají do tmavého kouta, když se v místnosti rozsvítí! Každý, kdo činí zlo, nenávidí světlo, které by mohlo odhalit jeho činy!

V naší době existuje mnoho knih o  "pozitivním myšlení" a jeho síle. Pozitivní sebeocenění, pozitivní pohled na život, to je ten nejlepší vklad do života. Velmi známý kazatel z Kalifornie, Robert Schuller, v tomto duchu nechal vybudovat nádherný chrám celý ze skla. "Je chybou říkat lidem, že jsou hříšní! To je příliš negativní! Lidé mají rádi pozitivní obrazy o sobě! Učte je, že hřích je vlastně nedostatek sebeocenění!" Jeho skleněná katedrála je nabitá k  prasknutí každou neděli! (2. Timoteovi 4:3).

Jistě nejsem sám, kdo si myslí, že negativní myšlení má pro tento svět mnohem větší význam a užitek. Jednou jsem slyšel od nějakého obskurního rádoby evangelisty následující výrok: "Bible je ta nejpozitivnější kniha na světě", ale posuďte sami. Ta "nejpozitivnější" kniha světa tento výraz ani nezná! Jsou to jen moderní sémantické nesmysly! Co to znamená "pozitivní?" Je zpráva o velkém bílém trůnu z Apokalypsy, kde budou souzeni všichni ztracenci, "pozitivní"? Co Armageddon, kde potečou potoky krve, je "pozitivní"? Co je pozitivního na Ježíšově výroku: "Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům." (Matouš 25:41). Pozor na ty moderní řeči, které zní moudře, ale s Kristem nemají nic společného!

3:22-36 Tehdy mohl Jan ještě prohlásit, že "království nebeské je na dosah", protože ještě neprošel zkušeností vězení. Pak se objevily pochybnosti. O tom se dočteme v jiných evangeliích (Matouš 11:3).

Verše 25-26 jsou pozoruhodné. Janovi učedníci zřejmě navrhují, aby Jan nedělal Ježíši "reklamu". Zdá se, že žárlili na Jeho úspěch, ale v Janovi není ani molekula žárlivosti či závisti. Člověk vnímá ohromnou sílu tohoto prohlášení!

Jan Křtitel je poslední ze starozákonních proroků - on není v Církvi. Naznačuje to jasně: "Ten, kdo má nevěstu"... Jakou nevěstu? Církev, Kristovo tělo. A kdo je Jan? Ženichův přítel! Jsem si jist, že Jan bude jednou hostem na svatební večeři, až si Kristus přivede svou Církev domů. Nemůžeš si přisvojit nic, pokud ti to nedal Bůh! "Ten, kdo uvěří v Syna, (ne, že bude mít, ne, že dostane někdy v budoucnosti, ale má teď) věčný život". Jan podává úžasné svědectví o tom, že Ježíš, protože přišel shora, je daleko výše nad kýmkoliv, kdo je ze země. Všimněme si ještě jedné skutečnosti. Evangelista Jan nikde nemluví o Janu Křtiteli, pouze o Janu. Kdosi navrhl toto vysvětlení: V době, kdy Jan psal své evangelium (v letech 90-95), Janův křest už dávno neexistoval. V souvislosti s veršem 27 mě napadá Žalm 75:8. Jenom Bůh ví, komu svěřit víc poznání.

- A. Uhlíř -